Om vi inte är överens

Dalarnas Försäkringsbolag ägs av våra kunder och det är därför extra viktigt att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Vi vill gärna att du hör av dig till oss, om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende.

Vi omprövar naturligtvis vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Enklaste och snabbaste sättet är att du vänder dig till den person som handlagt ärendet.

1. Be din handläggare titta på ärendet igen - omprövning
De flesta frågetecken brukar kunna rätas ut vid ett personligt samtal, så kontakta i första hand din handläggare.

Speciellt vid skadeärenden:
Gäller frågan ekonomisk värdering i ett skadeärende, kan du i vissa fall begära en opartisk värdering i enlighet med villkoren. Läs mer i försäkringsvillkoren.

2. Be handläggarens chef titta på ärendet - överprövning
Om du ändå inte är nöjd med beslutet eller hanteringen av ärendet kan du be att handläggarens chef prövar ärendet.

3. Kontakta klagomålsansvarig
Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos handläggaren eller handläggarens chef, kan du kontakta Klagomålsansvarig på bolaget, som du når på telefon 023-930 00, e-post klagomal@dalarnas.se eller brev till Klagomål, Dalarnas Försäkringsbolag, Box 3,
791 21 Falun. Klagomålsansvarig, Marie Eriksson, är registrerad hos Finansinspektionen.

4. Om du, som privatperson, fortfarande inte är nöjd avgör typen av ärende hur du går vidare:

 • Trafikskadeärenden
  Trafikskadenämnden prövar ersättning för personskador som inträffat i trafik med motorfordon.www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.

 • Medicinska ärenden
  Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som rör liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring och kräver medicinska bedömningar. Även tvister som gäller hem- och reseförsäkring kan i vissa fall prövas om ärendet kräver en medicinsk bedömning. www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

 • Rättsskyddsärenden
  Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Nämnden för Rättsskyddsfrågor. www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

 • Bankärenden
  Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm.

 • Övriga ärenden
  Vid tvist i bank- eller försäkringsfrågor har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som är en nämnd för alternativ tvistlösning, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se eller 08-508 860 00. Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Vi åtar oss att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvisten.


5. Domstol
Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Rättsskyddsförsäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten.

Allmän upplysning om rätten till skadeersättning

Preskription innebär att rätten till ersättning upphör efter viss tid. Du förlorar din rätt till ersättning om du inte väcker talan mot oss inom 10 år från skadehändelsen. Om du anmält en skada till oss inom den tid som angetts ovan, har du alltid sex månader på dig att väcka talan mot oss, räknat från den dag vi förklarat att vi lämnat ett slutligt besked till ersättningsanspråket. Det finns dock speciella regler för skador som inträffat före 1 januari 2015. Dessa skador måste du anmäla inom tre år. Tiden räknas från det att du fick kännedom om att du råkat ut för en skada.
För företag kan krav finnas på att ersättningsanspråk framställs inom ett år. Detta framgår av försäkringsvillkoren.

Kostnadsfri konsumentrådgivning i försäkrings- och bankfrågor

Konsumenternas försäkringsbyrå,
www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå,
www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00.

Konsumentverket (Hallå konsument), www.hallakonsument.se, 0771-525 525.

Konsumentvägledaren i din kommun.