Behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet

Vi värnar om din integritet och är därför mycket försiktiga när vi behandlar dina personuppgifter. På den här sidan kan du läsa om hur vi samlar in, delar och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Det är viktigt att du tar del av informatonen. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vad är en personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet är personuppgifter. Även foton och ljudupptagningar på individer kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Dataskyddsförordningen GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som började gälla den 25 maj 2018 och ersatte den svenska personuppgiftslagen. Även om mycket är sig likt ställs det nu högre krav på hur företag samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna hämtas från dig när du tecknar avtal med bolag inom länsförsäkringsgruppen eller genom andra kontakter mellan dig och Länsförsäkringar. Det kan till exempel vara genom webbformulär, e-post, chatt, ansökningar på papper och telefonsamtal som spelas in. Vi kan även få personuppgifter från andra bolag inom länsförsäkringsgruppen, din arbetsgivare eller från andra samarbetspartners. Vi kan även i vissa fall inhämta hälsouppgifter från vårdgivare, men i dessa fall inhämtar vi först en fullmakt från dig. Därutöver inhämtar vi personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register.

Uppgifter kan även inhämtas från en tredje part, som till exempel från en organisation som ingår gruppförsäkringsavtal med oss. Vid skaderegleringkan kan vi få uppgifter från en skadelidande tredje man eller från en annan försäkringsgivare vars kund är involverad i samma skada.

Länsförsäkringar behandlar personuppgifter om dig i de fall du t.ex. är försäkringstagare, bankkund, försäkrad, medförsäkrad, inbetalare, förmånstagare, skadelidande, panthavare, god man, förvaltare, fullmaktshavare, kontaktperson eller företrädare för en juridisk person, verklig huvudman eller webbplatsbesökare.

De personuppgifter som behandlas är exempelvis namn, civilstånd, kontaktuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke och medborgarskap, ekonomiska förhållanden samt hälsouppgifter. Vi behandlar även onlineidentifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande.

En förutsättning för att Länsförsäkringar ska kunna tillhandahålla dig aktuell tjänst eller produkt, eller vidta övriga åtgärder som begärs av dig under avtalsperioden till exempel i samband med skadereglering, är att du tillhandahåller de personuppgifter som Länsförsäkringar efterfrågar och som är nödvändiga för ingående och fullgörande av avtal med Länsförsäkringar.

Därutöver kan skyldighet att tillhandahålla personuppgifter även föreligga till följd av lag eller annan författning, exempelvis för att uppfylla penningtvättslagstiftningens bestämmelser eller Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter.

Bolaget använder sig av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag eller myndighet som handlägger likartade ersättningsanspråk. Ändamålet med GSR är att till försäkringsföretag och myndigheter som handlägger likartade ersättningsanspråk tillhandahålla ett underlag för att identifiera oklara försäkringsfall och ersättningsanspråk.
Därigenom kan företag och myndigheter motverka utbetalning av ersättningar
som baseras på oriktiga uppgifter liksom felaktig utbetalning från flera försäkringar för samma skada. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för statistiska ändamål.

Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

Personuppgiftsansvarig för Larmtjänst är Larmtjänst AB, Box 24158, 104 51 Stockholm. www.larmtjanst.se

Länsförsäkringar använder sig i vissa fall av så kallat automatiserat beslutsfattande, det vill säga beslut som fattas utan mänsklig inblandning och som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Det kan exempelvis vara ett automatiserat godkännande/avslag på en kreditansökan via internet.

Länsförsäkringar spelar in och sparar telefonsamtal för några olika ändamål enligt nedan;

 • på grund av dokumentationskyldighet enligt lagkrav
 • för dokumentationsändamål med stöd av en intresseavvägning
 • där det finns anledning att misstänka bedrägerier
 • där det förekommer hot
 • för utbildningssyfte

Den rättsliga grunden är rättslig förpliktelse när det gäller dokumentationskyldighet på grund av lagkrav, det vill säga annan lagstiftning medför en skyldighet att dokumentera innehållet i telefonsamtalet. För övriga ändamål, även dokumentationsändamål utan lagkrav, sker inspelningen med stöd av en intresseavvägning. Länsförsäkringar har gjort en bedömning att Länsförsäkringars berättigade intresse att spela in och spara telefonsamtal väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. För de telefonsamtal där det saknas ändamål att spara samtalet raderas det inspelade samtalet omedelbart efter att samtalet avslutats.

Telefonsamtal som sparas för dokumentationsskyldighet med stöd av lagkrav lagras i enlighet med föreskrift i lag, dock max i tio år. Samtal som sparas för misstanke om bedrägeri eller hot lagras tills utredningen och eventuell rättsprocess är avslutad. Övriga samtal som sparas för dokumentationsändamål med stöd av en intresseavvägning och i utbildningssyfte lagras i 30 dagar.

Om Länsförsäkringar lämnar ut dina uppgifter till mottagare utanför EU- och EES-området, vidtar Länsförsäkringar lämpliga skyddsåtgärder för säkerställande av att dina rättigheter och friheter tillvaratas såsom exempelvis genom ingående av standardiserade dataskyddsavtal.

Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består, annat åtagande eller rättsligt anspråk kan göras gällande och därefter i högst tio år utöver innevarande år med hänsyn till regler om preskription. I vissa fall kan uppgifterna komma att sparas längre tid på grund av annan lagstiftning såsom försäkringsavtalslagen eller föreskrifter om kapitaltäckningskrav som Länsförsäkringar vid var tid måste uppfylla. Andra tidsfrister kan också gälla när personuppgifter sparas för andra syften än på grund av avtalsförhållandet och är för att Länsförsäkringar ska uppfylla gällande lagstiftning avseende exempelvis motverkade av penningtvätt (fem år efter att kundförhållandet avslutats) och bokföring (sju år).

Uppgifter som enbart behandlas för marknadsföringsändamål och som inte leder till avtal sparas normalt som längst sex månader.

Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, såsom exempelvis personliga preferenser, intressen och vistelseort. Länsförsäkringar behandlar personuppgifter för profilering för marknadsföringsändamål i syfte att kunna erbjuda dig anpassade produkter och tjänster. Profilering kan även användas för premiesättning och automatiserade beslut samt för att motverka bedrägerier.

Länsförsäkringar kommer aldrig att sälja dina personuppgifter. Däremot lämnar vi ut personuppgifter till andra bolag inom länsförsäkringsgruppen, med beaktande av bank- och försäkringssekretess i förekommande fall, för statistiska ändamål och även för marknadsföringsåtgärder. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till andra företag som bolag inom länsförsäkringsgruppen samarbetar med för att utföra sina tjänster, exempelvis Bankgirocentralen, leverantörer av IT-infrastrukturtjänster, försäkringsförmedlare samt återförsäkringsbolag. Det kan gälla både inom och utom EU- och EES-området. Se ytterligare information om mottagare utanför EU och EES (under avsnitt Överföring av personuppgifter utanför EU/EES). Därutöver kan dina personuppgifter lämnas ut till myndigheter, om Länsförsäkringar är skyldiga att göra det enligt lag. I samband med tvister och andra förfaranden för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk kan personuppgifter också komma att lämnas ut till domstolar, nämnder och motparter. Uppgifter kan även lämnas ut till borgenärer med panträtt i försäkrad fast egendom eller tomträtt. Därutöver kan uppgifter om ditt sakförsäkringsinnehav och skador på sakförsäkringar även lämnas ut till personer som du delar hushåll med. Den rättsliga grunden för att lämna personuppgifter till andra bolag är för att kunna fullgöra våra avtal med dig, eller rättslig förpliktelse om vi är skyldiga enligt lag. I vissa fall kan det även vara en intresseavvägning, till exempel Länsförsäkringars berättigade intresse att marknadsföra produkter och tjänster från andra bolag inom länsförsäkringsgruppen.

 

Ändamål

Länsförsäkringar utför kamerabevakning med bild och ljud på våra kontor runt om i landet. Ändamålet med bevakningen är att verka trygghets- och säkerhetsskapande för personal och kund. Åtgärden beaktas som brottsförebyggande och i fall av inträffad incident kan det insamlade materialet utgöra underlag för intern- och/eller brottsutredning.

Lagstöd

Bevakningen sker med stöd av Kamerabevakningslagen (2018:1200). Kameraövervakningen är nödvändig för att tillgodose Länsförsäkringars berättigade intresse av ett tillfredställande säkerhetsarbete, i avvägningen har den registrerades skydd för den personliga integriteten beaktats.

Hantering

Det insamlade materialet hanteras och förvaras av respektive bolag samt underhålls, i vissa fall, av ett personuppgiftsbiträde. Materialet kontrolleras och hanteras enbart i samband med inträffad incident. Materialet kan komma att lämnas ut till svensk myndighet efter begäran. Materialet lämnas inte ut till tredje land och används inte för automatiserat beslutsfattande. Uppgifterna lagras i 60 dagar. 

Övrigt

För information om dina rättigheter och hur du använder dem, se vidare under avsnitt Dina rättigheter.

För vilka syften behandlar vi personuppgifter?

Hantera avtal, ansökningar och offerter

Fullgöra och administrera avtal

Exempelvis:

 • Samla in, registrera och administrera de uppgifter som behövs för avtalet.
 • Uppdatera uppgifter som folkbokföringsadress.
 • Hantera inbetalningar av försäkringspremier.
 • Hantera insättningar och uttag på bankkonto.
 • Reglera försäkringsskador.
 • Beräkna premier och avgifter.
 • Svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt.
 • Återförsäkra våra försäkringsrisker i förekommande fall.
 • Hantera anmälningar från borgenärer med förmånsrätt i försäkrad egendom.

Vidta åtgärder som begärts innan avtal tecknats

Exempelvis

 • Registrera de uppgifter som behövs för att lämna offert.
 • Bedöma en ansökan om exempelvis försäkring eller bolån.
 • Samla in, kontrollera och registrera de uppgifter som behövs för att ingå avtal.
 • Förbereda och genomföra rådgivning till dig om våra produkter och tjänster.
 • Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk som till exempel regressanspråk.

Följa lagar och förordningar

Uppfylla krav enligt gällande lag eller författning

Exempel:

 • Kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor som vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att tillämpa.
 • Åtgärder för att motverka penningtvätt och terrorfinansiering.
 • Rapportera till myndigheter, både svenska och utländska.

Behandlingar som grundas på vårt berättigade intresse

Kunna erbjuda dig anpassade produkter och tjänster

 • Ge en helhetsbild av dina engagemang inom länsförsäkringsgruppen.
 • Genomföra marknadsföring som till exempel direktmarknadsföring via e-post och sms.
 • Marknads- och kundanalyser, i vissa fall inklusive profilering.
 • Genomföra kundundersökningar.
 • Ta fram statistiska underlag för våra riskbedömningar och försäkringsprodukter.

Förbättra våra produkter och tjänster

 • Utveckla och förbättra våra produkter och tjänster, både befintliga och nya.
 • Utveckla och testa våra system för att hantera våra produkter och tjänster på ett säkert och effektivt sätt.

Förebygga skador

 • Ge råd och tips för att undvika eller minimera skador, till exempel via sms informera om kommande väderförändringar.
 • Ta fram statistik om skadedrabbade områden, till exempel olycksdrabbade vägsträckor, för att försöka påverka myndigheter att vidta skadeförebyggande åtgärder.

Förhindra bedrägerier

 • Förebygga, utreda och avvärja bedrägerier. Det kan innebära kontroller i offentliga register samt samverkan med Larmtjänst och deras samarbetspartners.

Rättslig grund för vår personuppgiftsbehandling

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. Se exempel på behandlingar under Hantera avtal, ansökningar och offerter.

Behandlingen av dina personuppgifter krävs enligt lag eller annan författning. Det kan vara behandlingar som beskrivs under Följa lagar och förordningar men även behandlingar i sådana fall när du inte är avtalspart men vi har en rättslig förpliktelse att uppfylla.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt eller annan parts berättigade intresse, till exempel vårt berättigade intresse av att utveckla och anpassa vårt erbjudande till dig, marknadsföring, intresset att förhindra försäkringsbedrägerier etc. Vi genomför även behandlingar för att hjälpa dig att förebygga skador. Dessa behandlingar utförs dock bara under förutsättning att sådant berättigat intresse väger tyngre än dina och andras intresse av skydd för den personliga integriteten. Se exempel på behandlingar under Behandlingar som grundas på vårt berättigade intresse.

När den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke innebär det att du måste ge oss tillåtelse att behandla dina personuppgifter.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket, och om en viss behandling utförts med stöd av samtycket kommer vi inte längre kunna slutföra behandlingen. Det innebär exempelvis att om handläggning av en ansökan sker med stöd av ett lämnat samtycke, och samtycket återkallas under pågående handläggning, kommer vi inte längre kunna handlägga din ansökan. Ett återkallande påverkar inte den rätt Länsförsäkringar haft att utföra åtgärder så länge samtycke funnits.

I vissa fall kan vi behöva samla in känsliga uppgifter, såsom hälsouppgifter och facklig tillhörighet. Om behandlingen inte är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla dessa uppgifter.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk i samband med tvister och andra förfaranden, exempelvis regressanspråk.

Dina rättigheter och hur du använder dem

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar, eller har tillgång till, om dig (registerutdrag). För att ingen annan ska kunna ges tillgång till dina uppgifter måste du identifiera dig när du begär registerutdrag.

För att begära ett registerutdrag kan du skicka ett meddelande till oss på Mina sidor, via post eller telefon. Eftersom Länsförsäkringar består av flera bolag är det viktigt att du anger från vilket bolag du vill ha ett registerutdrag.

Du kan begära att få ta del av de personuppgifter som du själv har tillhandahållit och som Länsförsäkringar behandlar elektroniskt, genom en elektronisk kopia. Du kan även begära att den elektroniska kopian ska överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt.

Ansökan om dataportabilitet kan göras på samma sätt som ansökan om registerutdrag. En förutsättning för att du ska kunna ta emot den elektroniska kopian är att du identifierat dig och angett från vilka bolag inom länsförsäkringsgruppen du önskar få information från.

Du har rätt att invända mot sådan behandling av uppgifter som grundar sig på berättigat intresse. Du har även rätt att invända mot direktmarknadsföring. Det gör du enklast genom att skicka ett meddelande till oss på Mina sidor, via telefon eller post.

Länsförsäkringar är skyldiga att ha korrekta och aktuella personuppgifter om dig. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse eller komplettering av dessa. Du har även rätt att begära att vi begränsar omfattningen av personuppgifter som behandlas om dig vid exempelvis utredning av intresseavvägning.

Under vissa förutsättningar kan du begära att uppgifter om dig raderas när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlades in. Länsförsäkringar tar bort uppgifter om dig när dessa inte längre behövs, men kan på grund av annan lagstiftning vara skyldiga att spara data om dig för att uppfylla lagkrav.

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande om beslutet kan ha rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på annat sätt. Länsförsäkringar har dock rätt att använda sig av automatiserat beslutsfattande om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och Länsförsäkringar eller du har gett ditt samtycke.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är det bolag inom länsförsäkringsgruppen som du har ingått avtal med eller annars lämnat personuppgifter till, eller som har erhållit dina personuppgifter från tredje part, exempelvis din arbetsgivare.

Bolag inom länsförsäkringsgruppen har också gemensamma kundregister med allmänna uppgifter om dig, såsom namn, kontaktuppgifter och uppgifter om engagemang. Behandlingar sker bland annat för automatisk adressuppdatering, samordning av bolagens information och marknadsföring till dig. För behandlingar i gemensamma kundregister är bolagen inom länsförsäkringsgruppen gemensamt personuppgiftsansvariga och har därför upprättat ett så kallat datadelningsavtal.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss vid frågor

Har du frågor eller vill använda dig av någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och andra bestämmelser som gäller för behandling av personuppgifter. Dit kan du även vända dig för att göra andra invändningar mot behandling av dina personuppgifter.

E-post: Dataskyddsombud@lansforsakringar.se
Adress: Dataskyddsombud, Länsförsäkringar AB, 106 50 Stockholm.

Integritetsskyddsmyndigheten

Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller lämna in anmälan om överträdelser av dataskyddsförordningen till Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten