Länsförsäkringar Bank

Senaste finansiella rapporten

Januari - december 2019

Året i korthet, koncernen

 • Rörelseresultatet uppgick till 1 893 (1 510) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 9,5 (8,3) procent.
 • Räntenettot ökade 3 procent till 4 617 (4 497) Mkr.
 • Rörelseintäkterna ökade 6 procent till 4 027 (3 783) Mkr.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 1 926 (2 178) Mkr.
 • Kreditförlusterna uppgick netto till 207,2 (94,7) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,06 (0,04) procent.
 • Affärsvolymerna ökade 17 procent till 656,0 (561,3) Mdkr.
 • Inlåningen ökade 10 procent till 119,3 (108,1) Mdkr. Utlåningen ökade 6 procent till 307,1 (289,4) Mdkr.
 • Kärnprimärkapitalrelationen för Konsoliderad situation uppgick den 31 december 2019 till 15,4 (14,7*) procent.
 • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade 9 procent och antalet kort ökade 9 procent.
 • I september emitterade Länsförsäkringar Bank sin första senior non-preferred obligation.
 • I april implementerade Länsförsäkringar Bank ett nytt kärnbanksystem.
 • Enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 2019 är Länsförsäkringar Bank aktören på bankmarknaden med de mest nöjda privat och företagskunderna.
 • I mars tilldelades Länsförsäkringar utmärkelsen som Årets Fondbolag 2019 av Morningstar.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2018.
* Avser 30 september 2019.

Läs hela bokslutskommunikén från Länsförsäkringar Bank

Rapportdatum 2020
Datum Rapport
12 mars

Årsredovisning 2019

28 april 

Delårsrapport jan-mar 2020

22 juli

Delårsrapport jan-jun 2020

23 oktober

Delårsrapport jan-sep 2020

Mer information

Finansiella rapporter
Finansiell statistik

Rating

Kreditbetyg
  Frist Standard & Poor's Moody's
Länsförsäkringar AB - A-/Stable A3/Stable
Länsförsäkringar Bank Lång A/Stable A1/Stable
  Kort A-1(K-1) P-1
Länsförsäkringar Hypotek** Lång AAA/Stable Aaa
Länsförsäkringar Sak - A/Stable A2/Stable

**Avser Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer.

Om kreditbetyg

Kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut. Syftet är att ge det värderade företagets kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget. Ratingen påverkar företagets kostnader för finansiering på den internationella kapitalmarknaden.

Ju högre upp man rankas på betygsskalan desto lägre finansieringskostnad. Till varje bedömning knyts det också en prognos inför nästa betygssättning. Prognosen anger om det aktuella betyget är positivt, stabilt eller negativt.

Läs mer om rating
Länsförsäkringar Banks ratinghistorik

Upplåningsprogram

Upplåningsprogram
  Ram Nom, mdr Utestående Nom, mdr

Återstående genomsnittlig löptid

Medium Term Note SEK 30 SEK 24,5 1,9 år
Domestikt certifikatprogram SEK 15 SEK 0,05 0,8 år
Euro Commercial Paper EUR 1,5 SEK 1,5 0,2 år
Euro Medium Term Note EUR 2 SEK 12,3 3,0 år
Totalt   SEK 38,3 2,2 år
Med nominella värden per den 31 december 2019.

Prospekt

Äldre prospekt och Slutliga Villkor
EMTN och AT1-Prospekt

Risker och kapitaltäckning

Bankkoncernen följer reglerna om intern riskklassificering - IRK

Koncernen tillämpar reglerna om intern riskklassificering (IRK). Den avancerade riskklassificeringsmetoden används för alla hushållsexponeringar och stor del av företags- och lantbruksexponeringar. Grundläggande IRK-metod används för företags- och lantbruksexponeringar och schablonmetoden används för övriga exponeringar.

Bankkoncernen, per den 31 december 2019

 • Kärnprimärkapitalet uppgick till 14 633 miljoner kronor
 • Kärnprimärkapitalrelationen 13,9 procent
 • Primärkapitalet 16 833 miljoner kronor
 • Primärkapitalrelationen 16,0 procent
 • Kapitalbasen 19 423 miljoner kronor
 • Total kapitalrelation uppgick till 18,5 procent

Konsoliderad situation, per den 31 december 2019

 • Kärnprimärkapitalet uppgick till 18 740 miljoner kronor
 • Kärnprimärkapitalrelationen 15,4 procent
 • Primärkapitalet 19 484 miljoner kronor
 • Primärkapitalrelationen 16,0 procent
 • Kapitalbasen 20 252 miljoner kronor
 • Total kapitalrelation uppgick till 16,6 procent

Risk- och kapitalhanteringsrapporter

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Upplysningar om kapitalbas

Per 31 december 2019
Per 30 september 2019
Per 30 juni 2019
Per 31 mars 2019
Per 31 december 2018
Per 30 september, 2018
Per 30 juni, 2018
Per 31 mars, 2018
Per 31 december, 2017
Per 30 september, 2017
Per 30 juni, 2017
Per 31 mars, 2017
Per 31 december, 2016
Per 30 september, 2016
Per 30 juni, 2016
Per 31 mars, 2016
Per 31 december, 2015
Per 30 september, 2015
Per 30 juni, 2015
Per 31 mars, 2015
Per 31 december, 2014

Om Länsförsäkringar Bank

En av Sveriges största retailbanker

Länsförsäkringar Bank är en av Sveriges största banker. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, ett starkt varumärke och en lokal förankring via de kundägda länsförsäkringsbolagen. Banktjänster erbjuds i första hand till de 3,9 miljoner kunderna i länsförsäkringsgruppen.

Kundkontakter sker i personliga möten på 128 av länsförsäkringsbolagens kontor runt om i Sverige samt via digitala tjänster och telefon. Målet är att utifrån en låg risk ha en fortsatt tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest nöjda kunderna och en ökad andel kunder som har både bank och försäkring hos Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar Bank ägs till 100 procent av Länsförsäkringar AB. Bankkoncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Bank samt de helägda dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Wasa Kredit.

Bli bankkund

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

Mer information

Läs mer om Länsförsäkringar Bank
Hållbarhet inom Länsförsäkringar Bank
Åtgårder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Länsförsäkringar Bank AB (publ)
Organisationsnummer 516401-9878
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00