Länsförsäkringar Hypotek

Senaste finansiella rapporten

Januari - september 2021

Perioden i korthet

 • Rörelseresultatet ökade 3 procent till 1 064 (1 029) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8,2 (8,4) procent.
 • Räntenettot ökade 3 procent till 2 005 (1 950) Mkr.
 • Kreditförlusterna uppgick netto till –3,8 (1,9) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på –0,00 (0,00) procent.
 • Utlåningen ökade 8 procent till 273,6 (253,3) Mdkr.
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,6 (18,3*) procent den 30 september 2021.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2020.
* Avser 30 juni 2021.

Läs hela kvartalsrapporten från Länsförsäkringar Hypotek

Rapportdatum

Datum Rapport
11 februari 2022

Bokslutskommuniké 2022

14 mars 2022

Årsredovisning 2021

Mer information

Finansiella rapporter

Finansiell statistik

Rating

Kreditbetyg
  Frist Standard & Poor's Moody's
Länsförsäkringar Bank Lång A/Stable A1/Stable
  Kort A-1(K-1) P-1
Länsförsäkringar Hypotek** Lång AAA/Stable Aaa
Länsförsäkringar AB - A/Stable  

**Avser Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer.

Länsförsäkringar Hypoteks historiska rating

Om  kreditbetyg

Kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut. Syftet är att ge det värderade företagets kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget. Ratingen påverkar företagets kostnader för finansiering på den internationella kapitalmarknaden.

Ju högre upp man rankas på betygsskalan desto lägre finansieringskostnad. Till varje bedömning knyts det också en prognos inför nästa betygssättning. Prognosen anger om det aktuella betyget är positivt, stabilt eller negativt.

Läs mer om rating

Upplåningsprogram

 

Upplåningsprogram
  Ram Nom, mdr Utestående Nom, mdr

Återstående genomsnittlig löptid

Benchmark Obegränsad SEK 155,5 3,4 år
Medium Term Covered Note SEK 30 SEK 16,9 3,2 år
Euro Medium Term Covered Note EUR 6 SEK 34,8 3,3 år
Totalt   SEK 207,2 3,4 år 
Nominella värden per den 30 september 2021.

Prospekt

Äldre prospekt, Slutliga Villkor och Övriga dokument
EMTN Prospekt

Cover pool

Enbart privatbostäder som säkerhet

Säkerheterna i cover poolen består enbart av privatbostäder, vilket inkluderar villor, bostadsrätter och till en marginell del fritidshus. Utlåningen sker enbart i Sverige och har en god geografisk distribution. All utlåning sker i svenska kronor och all utländsk valuta swappas till svenska kronor.

Länsförsäkringar Hypotek ger information i enlighet med ECBCs "The Covered Bond Label", som är en gemensam standard för ökad transparens i den europeiska marknaden för säkerställda obligationer.

Risker & kapitaltäckning

Tillämpar regler om intern riskklassificering

Länsförsäkringar Hypotek tillämpar reglerna om intern riskklassificering (IRK). Den avancerade riskklassificeringsmetoden används för alla hushållsexponeringar och för motpartsexponeringar till företag och lantbruk upp till 5 miljoner kronor. Grundläggande IRK-metod används för motpartsexponeringar till företag och lantbruk över 5 miljoner kronor. Schablonmetoden används för övriga exponeringar.

Kapitaltäckning

Den 30 juni 2021

 • Kärnprimärkapitalet och primärkapitalet uppgick till 13 831 miljoner kronor.
  Kärnprimärkapitalrelationen var 18,3 procent.
  Kapitalbasen uppgick till 13 831 miljoner kronor.
  Total kapitalrelation uppgick till 18,3 procent.

Om Länsförsäkringar Hypotek

Ett av Sveriges största bolåneinstitut

Länsförsäkringar Hypotek är ett av Sveriges största bolåneinstitut. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, ett starkt varu­märke och en lokal förankring via de kundägda länsförsäkringsbolagen.

Bolån erbjuds i första hand till de existerande drygt 3,9 miljoner kunderna i länsförsäk­ringsgruppen. Kundkontakter sker i per­sonliga möten på 128 av länsförsäkrings­bolagens kontor runt om i Sverige samt via digitala tjänster och telefon.

Målet är att utifrån en låg risk ha en fortsatt tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest nöjda kunderna och en ökad andel kunder som har både bank och försäkring hos Länsför­säkringar.

Länsförsäkringar Hypotek AB (Länsförsäk­ringar Hypotek) är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Bank AB, och ett publikt aktiebolag vars obligationer är noterade på Nasdaq OMX Stockholm, Luxembourg Stock Exchange och SIX Swiss Exchange.

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

Mer information

Läs mer om Länsförsäkringar Hypotek

 
Länsförsäkringar Hypotek AB (publ)
Organisationsnummer 556244-1781
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00

Kontaktpersoner