Information om ersättningssystem och ersättningar 2019

Länsförsäkringar AB är moderbolag i en koncern för vilken finns en koncerngemensam ersättningspolicy som omfattar samtliga anställda. Länsförsäkringar AB utgör tillsammans med det helägda dotterbolaget Länsförsäkringar Bank AB och dess dotterbolag Länsförsäkringar Hypotek AB, Wasa Kredit AB och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB en konsoliderad situation. Redogörelsen nedan avser ersättningssystem och ersättningar i den konsoliderade situationen.

1. Beredning och beslut

Ersättningspolicyn ses över och fastställs minst en gång per år. Förslag till ändringar i ersättningspolicyn utarbetas av HR, varefter policyn remitteras bland annat till Risk Management och Compliance före beslut. Ersättningspolicyn fastställdes, efter mindre justeringar, av Länsförsäkringar AB:s styrelse den 12 december 2019 för att därefter beslutas av dotterbolagens styrelser.

Till grund för beslut om ersättningsmodellen har legat en, av Risk Management genomförd, riskanalys av vilka risker ersättningsmodellen kan vara förknippad med. Bedömningen är att de risker som ersättningsmodellen och ersättningspolicyn är förknippade med är mycket begränsade. I samband med beslutet om ändringar i ersättningspolicyn har anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bolagens riskprofil identifierats.

Styrelsen beslutar om ersättning till anställda som ingår i den verkställande ledningen och anställda som har det övergripande ansvaret för någon av bolagets kontrollfunktioner. Styrelsen utser inom sig ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning till dessa personer, inför styrelsens beslut härom. Ersättningsutskottet ska även bereda beslut om åtgärder för att följa upp tillämpningen av ersättningspolicyn. Utskottet har inget beslutsmandat.  

Ersättningsutskottet sammanträder minst en gång per år vid den årliga lönerevisionen och därefter vid behov. Vid styrelsesammanträde under våren 2019 utsågs följande styrelseledamöter till ledamöter i Ersättningsutskottet.

Bolag Ledamöter
Länsförsäkringar AB

Caesar Åfors (ordf.)
Maria Engholm
Jonas Rosman

Länsförsäkringar Bank AB

Fredrik Bergström (ordf.)
Bengt-Erik Lindgren
Beatrice Kämpe Nikolausson

Länsförsäkringar Hypotek AB

Sven Eggefalk (ordf.)
Göran Zakrisson

Wasa Kredit AB

Sven Eggefalk (ordf.)
Christian Bille

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB

Anna Blom (ordf.)
Sven Eggefalk 
Katarina Staaf (t.o.m. 2019-09-01)

2. Ersättningsmodell och kriterier för ersättningar

Utgångspunkten för den koncerngemensamma ersättningsmodellen är att den ska bidra till att skapa goda förutsättningar för LFAB-koncernen att på ett tillfredsställande sätt utföra sitt uppdrag från ägarna. Ersättningsmodellen ska vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktagande samt överensstämma med LFAB-koncernens långsiktiga intressen.

2.1 Fast ersättning

Basen i ersättningsmodellen ska utgöras av fast ersättning. Den fasta ersättningen ska vara på rätt nivå för att attrahera och behålla rätt kompetens och ska sättas individuellt på en nivå med en tydlig koppling till anställdas arbete och prestation samt följa gällande kollektivavtal.

2.2 Tidsbegränsade tillägg

Som komplement till den fasta kontanta månadslönen kan tidsbegränsade tillägg utgå. De utbetalas som tillägg eller som arvoden och ska vara begränsade i tid och tydligt kopplade till ett uppdrag.

2.3 Ersättning i samband med nyanställning

I samband med nyanställning kan garanterad ersättning utgå under det första anställningsåret. Den garanterade ersättningen får utgöra högst 50 procent av den fasta ersättningen under det första anställningsåret.

2.4 Övriga ersättningar och förmåner

Anställda kan, utöver kontant ersättning, erbjudas förmåner till exempel i form av rabatter på företagets produkter, bilförmån, kollektivavtalad lunchförmån samt hälso- och friskvård.

Pensions- och avgångsvillkor följer av kollektivavtal. För chefer i den svenska verksamheten med personalansvar betalas en extra pensionspremie. LFAB-koncernen kan inom ramen för av bolagsstämman fastställda principer för ersättning till ledande befattningshavare, avtala om särskilda pensions- och avgångsvillkor.

3. Under räkenskapsåret 2019 kostnadsförda totalbelopp för ersättningar

Kategorin ”Anställda i ledande positioner” omfattar verkställande direktör, vice verkställande direktör och andra personer i företagets ledning som är ansvariga direkt inför styrelsen, verkställande direktören eller vice verkställande direktören.

Kategorin ”Övriga anställda som kan påverka företagets risknivå” omfattar övriga anställda som identifierats som tillhörande en personalkategori som i tjänsten utövar eller kan utöva ett inte oväsentligt inflytande på företagets risknivå.

Länsförsäkringar AB    
  Fast ersättning mkr Rörlig ersättning mkr Antal personer med fast ersättning Antal personer med rörlig ersättning
Anställda i ledande positioner 16,4 0 7 0
Övriga anställda som kan påverka företagets risknivå 65,5 0 62 0
Övriga anställda 526,1 0 684 0
Totalt 608,0 0 753 0

Under räkenskapsåret 2019 kostnadsförda belopp för avgångsvederlag uppgår till 0,1Mkr. Under räkenskapsåret 2019 utbetalda belopp för avgångsvederlag som kostnadsförts 2018  uppgår till 7,0 Mkr. Härutöver finns inga kostnadsförda utfästa avgångsvederlag.

Under räkenskapsåret 2019 kostnadsförda och utbetalda belopp i samband med nyanställning enligt punkt 2.5 ovan uppgår till 0 Mkr.

 

Länsförsäkringar Bank AB    
  Fast ersättning mkr Rörlig ersättning mkr Antal personer med fast ersättning Antal personer med rörlig ersättning
Anställda i ledande positioner 13,7 0 6 0
Övriga anställda som kan påverka företagets risknivå 14,9 0 17 0
Övriga anställda 172,1 0 299 0
Totalt 200,7 0 322 0

Under räkenskapsåret 2019 kostnadsförda belopp för avgångsvederlag uppgår till 0,1 Mkr. Under räkenskapsåret 2019 utbetalda belopp för avgångsvederlag som kostnadsförts 2018 uppgår till 0,1 Mkr. Härutöver finns inga kostnadsförda utfästa avgångsvederlag.

Wasa Kredit AB
  Fast ersättning mkr Rörlig ersättning mkr Antal personer med fast ersättning Antal personer med rörlig ersättning
Anställda i ledande positioner 9,2 0 7 0
Övriga anställda som kan påverka företagets risknivå 6,3 0 10 0
Övriga anställda 117,6 0 191 0
Totalt 133,1 0 208 0

Under räkenskapsåret 2019 kostnadsförda belopp för avgångsvederlag uppgår till 1,2 Mkr. Under räkenskapsåret 2019 utbetalda belopp för avgångsvederlag som kostnadsförts 2018 uppgår till 0 Mkr. Härutöver finns inga kostnadsförda utfästa avgångsvederlag.

Länsförsäkringar Hypotek AB
  Fast ersättning mkr Rörlig ersättning mkr Antal personer med fast ersättning Antal personer med rörlig ersättning
Anställda i ledande positioner 5,6 0 3 0
Övriga anställda som kan påverka företagets risknivå 2,7 0 4 0
Övriga anställda 0,6 0 1 0
Totalt 8,9 0 8 0

 

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
  Fast ersättning mkr Rörlig ersättning mkr Antal personer med fast ersättning Antal personer med rörlig ersättning
Anställda i ledande positioner 7,1 0 6 0
Övriga anställda som kan påverka företagets risknivå 13,9 0 10 0
Övriga anställda 14,9 0 30 0
Totalt 35,9 0 46 0