Information om ersättningssystem och ersättningar

Länsförsäkringar AB (nedan LFAB) är moderbolag i en koncern för vilken finns en koncerngemensam ersättningspolicy som omfattar samtliga anställda. LFAB utgör tillsammans med det helägda dotterbolaget Länsförsäkringar Bank AB (nedan Länsförsäkringar Bank) och dess dotterbolag Länsförsäkringar Hypotek AB, Wasa Kredit AB och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB en konsoliderad situation. Länsförsäkringar Bankkoncernen konsolideras även på undergruppsnivå. Redogörelsen nedan avser ersättningssystem och ersättningar i den konsoliderade situationen och undergruppen.

1. Beredning och beslut

Ersättningspolicyn ses över och fastställs minst en gång per år. Förslag till ändringar i ersättningspolicyn utarbetas av HR, varefter policyn remitteras bland annat till Risk Management och Compliance före beslut. Efter beredning i utskott beslutas ersättningspolicyn av styrelsen. Till grund för beslut om ersättningspolicyn ligger en riskanalys. Riskanalysen syftar till att bedöma om ersättningssystemet på ett tillfredsställande sätt tar hänsyn till alla typer av risker. Riskanalysen genomförs av Risk Management. Inför beslut om ersättningspolicyn identifieras även bland annat anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bolagens riskprofil. Exempel på sådana personalkategorier är CFO/finanschef, chefsjurist, IT-chef samt chefer för kontrollfunktionerna.

Ersättningspolicyn fastställdes senast, efter beredning i LFAB:s ersättningsutskott, av LFAB:s styrelse den 22 oktober 2020 och godkändes efter beredning i Länsförsäkringar Banks risk- och kapitalutskott, av Länsförsäkringar Banks styrelse den 23 oktober 2020. Härefter har ersättningspolicyn godkänts av resterande dotterbolag.

2. Ersättningsutskott

Styrelsen beslutar om ersättning till anställda som ingår i den verkställande ledningen och anställda som har det övergripande ansvaret för någon av bolagets kontrollfunktioner. Styrelsen utser inom sig ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning till dessa personer, inför styrelsens beslut härom. Ersättningsutskottet ska även bereda beslut om åtgärder för att följa upp tillämpningen av ersättningspolicyn. Utskottet har inget beslutsmandat.

Ersättningsutskottet sammanträder minst en gång per år vid den årliga lönerevisionen och därefter vid behov. Vid styrelsesammanträde under våren 2020 utsågs följande styrelseledamöter till ledamöter i respektive bolags ersättningsutskottet.

Bolag Ledamöter
Länsförsäkringar AB

Caesar Åfors (ordf.)
Jonas Rosman

Länsförsäkringar Bank AB

Fredrik Bergström (ordf.)
Anders Grånäs

Länsförsäkringar Hypotek AB

Sven Eggefalk (ordf.)
Göran Zakrisson

Wasa Kredit AB

Sven Eggefalk (ordf.)
Christian Bille

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB

Mikael Bergström (ordf.)
Sven Eggefalk 
Ulrica Messing

3. Ersättningsmodell och kriterier för ersättningar

Utgångspunkten för den koncerngemensamma ersättningsmodellen är att den ska bidra till att skapa goda förutsättningar för LFAB-koncernen att på ett tillfredsställande sätt utföra sitt uppdrag från ägarna. Ersättningsmodellen ska överensstämma med LFAB-koncernens långsiktiga intressen, affärsstrategi, mål och värderingar och syftar till att främja en sund och effektiv riskhantering och ansvarsfulla affärsmetoder och motverka ett överdrivet risktagande och uppkomsten av intressekonflikter i förhållande till bolagens kunder, fondandelsägare och andra intressenter.

LFAB-koncernens hållbarhetsarbete är indelat i tre huvudområden: ansvarsfullt erbjudande, ansvarsfullt företagande och långsiktigt miljö- och samhällsengagemang. Ersättningsmodellen ska beakta alla risker, vilket inkluderar hållbarhetsrisker. Basen i ersättningsmodellen utgörs av fast ersättning, utan koppling till ekonomiskt resultat eller risktagande. En beskrivning av ersättningsmodellen följer nedan.

3.1 Fast ersättning

Ersättningen till anställda utgörs till övervägande del av fast ersättning i form av kontant ersättning och av sedvanliga anställningsförmåner i branschen. Den fasta ersättningen är på förhand bestämd och saknar koppling till ekonomiskt resultat eller risktagande. Anställningsvillkoren ska vara marknadsmässiga och inte diskriminera på basis av kön, etnisk bakgrund, ålder, funktionshinder eller annan faktor. Den fasta ersättningen följer gällande kollektivavtal och sätts individuellt på en nivå med en tydlig koppling till anställdas arbete och prestation och bidrag till verksamhetsförbättringar.

För vissa anställda i Länsförsäkringar Bank som tillika är anställda i länsförsäkringsbolag (nedan ”tillikaanställda”) kan en mindre del rörlig ersättning utgå från länsförsäkringsbolaget enligt vad som framgår av 3.7 nedan.

3.2 Tidsbegränsade tillägg

Som komplement till den fasta kontanta månadslönen kan tidsbegränsade tillägg utgå. De utbetalas som tillägg eller som arvoden och ska vara begränsade i tid och tydligt kopplade till ett uppdrag.

3.3 Ersättning i samband med nyanställning

Pensions- och avgångsvillkor följer av kollektivavtal. För chefer med personalansvar betalas också en extra pensionspremie. LFAB-koncernen kan inom ramen för av bolagsstämman fastställda principer för ersättning till ledande befattningshavare, avtala om särskilda pensions- och avgångsvillkor.

3.4 Övriga ersättningar och förmåner

Anställda kan, utöver kontant ersättning, erbjudas förmåner till exempel i form av rabatter på företagets produkter, bilförmån, kollektivavtalad lunchförmån samt hälso- och friskvård.

3.5 Ersättning i samband med nyanställning

Om det finns särskilda skäl kan ersättning i samband med nyanställning utgå. Ersättningen får utgöra högst 50 procent av den fasta ersättningen under det första anställningsåret. Ersättningen kan endast utbetalas under det första anställningsåret.

3.6 Avgångsvederlag

I undantagsfall kan avgångsvederlag utöver vad som följer av kollektivavtal utgå. Avgångsvederlaget ska vara proportionerligt och utgöra lämplig kompensation för att anställningsavtalet avbryts i förtid, stå i proportion till anställds prestation och inte belöna osunt risktagande.

3.7 Rörlig ersättning

Anställda i Länsförsäkringar Bank som även är anställda i ett länsförsäkringsbolag, så kallade tillikaanställda, kan i vissa fall även få en viss andel rörlig ersättning, enligt vad som följer av berört länsförsäkringsbolags ersättningssystem. Sådan ersättning ska vara förenlig med de ersättningsregler som följer av den för LFAB-koncernen gemensamma ersättningspolicyn. Den rörliga ersättningen ska endast utgöra ett komplement till den fasta ersättningen och får uppgå till högst 20 procent av den tillikaanställdes totala ersättning.

De tillikaanställdas uppgifter i bankverksamheten avser främst distribution av Länsförsäkringar Banks spar- och låneprodukter samt investeringsrådgivning. Ingen tillikaanställd arbetar med eller ansvarar för Länsförsäkringar Banks förvaltning av kapital.

4. Under räkenskapsåret 2020

Kategorin ”Anställda i ledande positioner” omfattar verkställande direktör, vice verkställande direktör och andra personer i företagets ledning som är ansvariga direkt inför styrelsen, verkställande direktören eller vice verkställande direktören.

Kategorin ”Övriga anställda som kan påverka företagets risknivå” omfattar övriga anställda som identifierats som tillhörande en personalkategori som i tjänsten utövar eller kan utöva ett väsentligt inflytande på företagets risknivå.

Ingen anställd har erhållit ersättning om 1 miljon euro eller mer under räkenskapsåret.

Länsförsäkringar AB    
  Fast ersättning mkr Rörlig ersättning mkr Antal personer med fast ersättning Antal personer med rörlig ersättning
Anställda i ledande positioner 24,3 0 7 0
Övriga anställda som kan påverka företagets risknivå 20,0 0 18 0
Övriga anställda 618,6 0 785 0
Totalt 662,9 0 810 0

Under räkenskapsåret 2020 kostnadsförda belopp för avgångsvederlag och ersättning i samband med nyanställning uppgår till 2,9 Mkr.

Under räkenskapsåret 2020 utbetalda belopp för, avgångsvederlag och ersättning i samband med nyanställning som kostnadsförts 2019 uppgår till 0 Mkr.

Länsförsäkringar Bank AB

  Fast ersättning mkr Rörlig ersättning mkr Antal personer med fast ersättning Antal personer med rörlig ersättning
Anställda i ledande positioner 17,1 0 7 0
Övriga anställda som kan påverka företagets risknivå 9,7 0 12 0
Övriga anställda 188,7 0 386 0
Totalt 215,5 0 405

0

Tillikaanställda som kan påverka bolagets risknivå 118,7 2,1 164

73

Tillikaanställda Övriga anställda 518,6 16,6 1468

720

Totalt 637,3 18,7 1632

793

Under räkenskapsåret 2020 kostnadsförda belopp för avgångsvederlag och ersättning i samband med nyanställning uppgår till 0 Mkr.

Under räkenskapsåret 2020 utbetalda belopp för avgångsvederlag och ersättning i samband med nyanställning som kostnadsförts 2019 uppgår till 0 Mkr.

Wasa Kredit AB
  Fast ersättning mkr Rörlig ersättning mkr Antal personer med fast ersättning Antal personer med rörlig ersättning
Anställda i ledande positioner 10,8 0 7 0
Övriga anställda som kan påverka företagets risknivå 5,8 0 9 0
Övriga anställda 124,3 0 246 0
Totalt 140,9 0 262 0

Under räkenskapsåret 2020 kostnadsförda belopp för avgångsvederlag och ersättning i samband med nyanställning uppgår till 1,1 Mkr.

Under räkenskapsåret 2020 utbetalda belopp för avgångsvederlag och ersättning i samband med nyanställning som kostnadsförts 2019 uppgår till 0,1 Mkr.

Länsförsäkringar Hypotek AB
  Fast ersättning mkr Rörlig ersättning mkr Antal personer med fast ersättning Antal personer med rörlig ersättning
Anställda i ledande positioner 6,9 0 3 0
Övriga anställda som kan påverka företagets risknivå 2,9 0 4 0
Övriga anställda 3,1 0 4 0
Totalt 12,9 0 11 0

Under räkenskapsåret 2020 kostnadsförda belopp för avgångsvederlag och ersättning i samband med nyanställning uppgår till 0 Mkr.

Under räkenskapsåret 2020 utbetalda belopp för avgångsvederlag och ersättning i samband med nyanställning som kostnadsförts 2019 uppgår till 0 Mkr.

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
  Fast ersättning mkr Rörlig ersättning mkr Antal personer med fast ersättning Antal personer med rörlig ersättning
Anställda i ledande positioner 8,4 0 6 0
Övriga anställda som kan påverka företagets risknivå 11 0 9 0
Övriga anställda 18,5 0 34 0
Totalt 37,9 0 49 0

Under räkenskapsåret 2020 kostnadsförda belopp för avgångsvederlag ochersättning i samband med nyanställning uppgår till 0 Mkr.

Under räkenskapsåret 2020 utbetalda belopp för avgångsvederlag och ersättning i samband med nyanställning som kostnadsförts 2019 uppgår till 0 Mkr.