Gröna obligationer

Länsförsäkringar Liv, SAK och Fondliv investerar i gröna obligationer. Dessa investeringar förvaltas av Kapitalförvaltningen via egna direktinvesteringar, skräddarsydda externa mandat eller via fonder.

Utveckling av investerad volym gröna obligationer

Utvecklingen i grafen nedanför speglar uppbyggnaden av investerad volym gröna obligationer i de portföljer Kapitalförvaltningen förvaltar på uppdrag av Länsförsäkringar Liv, SAK och Fondliv. Tidsmässigt kan utvecklingen följas från 2015 fram till sista september 2019. Vid utgången av september uppgick volymen gröna obligationer till cirka 8,3 miljarder kronor. Det motsvarar 6,6 procent av samtliga portföljers värde.

Förväntan och analys av gröna emittenter

Vår förväntan är att samtliga emittenter ska upprätta och publicera ett ramverk där intentionerna, process och återrapportering för grön finansiering beskrivs. Ramverket bör utformas i linje med de övergripande principer för gröna obligationer som utvecklats av branschorganet ICMA (International Capital Market Association). Vidare är vår förväntan att den aktör som ger ut en grön obligation ska anlita en extern part med expertis inom hållbarhetsfrågor för oberoende bedömning av ramverket. Ett offentligt uttalande om ramverket bör göras av den externa parten (så kallad ”second opinion”).

I vår analys, vid direktinvesteringar i gröna obligationer, bedömer vi emittentens ramverk, utlåtandet som gjorts av ramverket samt emittentens övergripande arbete med ansvarsfullt företagande. Vidare följer vi på minst årsbasis upp hur medel från de gröna obligationerna har investerats och uppskattar hållbarhetseffekterna.

Fördelning över vilka globala mål våra gröna obligationer avser bidra till

Vi gör en bedömning av vilka utvalda globala mål våra aktuella innehav i gröna obligationer avser bidra till, sett till antalet per utgången av juni 2019. Notera att en emittent av gröna obligationer ofta avser bidra till flera globala mål.

De uppskattade klimateffekterna per obligation håller på att kartläggas. Preliminära resultat visar på betydande klimatnytta sett till både undvikta klimatutsläpp, samt minskning av faktiska klimatutsläpp till följd av bland annat energieffektivisering. Nyckeltal för uppskattad klimatnytta avses presenteras senare under 2019.

 Läs mer om FNs 17 globala mål.

Tabell-antal-grona-obligationer-per-hallbarhetsmal.jpg

Klicka på bilden för att förstora.

Våra innehav i gröna obligationer (per 30 juni 2019)

Våra innehav är sorterade i bokstavordning, utifrån namn på emittent. Beskrivningen av vilka projekt och/eller verksamheter som avses finansieras via respektive emittents grön obligation utgör exempel. En fullständig beskrivning finns i respektive emittents gröna ramverk (oftast tillgänglig via deras webbplatser). Kopplingen mellan vad som avses finansieras och utvalda globala mål bygger på en kvalitativ bedömning och kan komma att uppdateras från tid till annan.

Våra innehav i gröna obligationer per Q3 2019

Our green bond holdings per Q3 2019