Sju frågor om skogsbranden i Hälsningland 2018

Som Skadechef på Länsförsäkringar Gävleborg har Anders Sandström sett det mesta. Men branden i Hälsingland var något utöver det vanliga. Vi bad honom reda ut några frågetecken kring vanliga funderingar våra kunder haft.

 1. Hur stort ärende är branden i Hälsingland för er?

  - Skogsbranden var den nästa största i modern historia (branden i Västmanland 2014 var större). Vi står väl rustade för händelser som dessa, både lokalt och tillsammans med andra Länsbolag runt om i Sverige. I ett första skede fick flera skadereglerare arbeta långa pass. Det handlade om många evakuerade som behövde vår hjälp och skogsägare som hade frågor. När branden lagt sig tar en mer normaliserad skadereglering vid, där vi hjälper fastighetsägare att återbygga sina fritidshus och lämnar försäkringsersättning för skadad skog.

 2. Varför tar det lång tid att reglera en omfattande skogsbrand?

  - Det beror till stor del på att försäkringsersättningen utgår ifrån brandskadat avverkat timmer. När det är fråga om så här stora brandskadade arealer tar det lång tid för markägarna att avverka sin skadade skog.

 3. Vilken typ av skador handlar det om vid en så här stor brand?

  - Våra kunder behövde vår hjälp med bland annat ersättningsboenden och merkostnader till följd av att de blev evakuerade. Några fritidshus brandhärjades. Största skadorna rent ekonomiskt och sett till areal är den brandskadade skogen. Men skog skadades också genom så kallade räddningsåtgärder när brandbekämparna gjorde brandgator och begränsningslinjer.

 4. Hur bedömer man generellt skador på skog?

  - Det är lite olika beroende på försäkringsbolag. Generellt får man hos Länsförsäkringar ersättning efter en i förväg fastställd summa per avverkad brandskadad volym. Summan är framräknad utifrån virkespriser, restvärden, maskinkostnader, kostnader för återplantering med mera. Praktiskt innebär det att man tar beloppet man får per kubikmeter och multiplicerar det med hur mycket skadat timmer man avverkar i sin skog.

 5. Är det farligt för er att gå in i skogen?

  - Vi går inte in i den brandskadade skogen med egen personal. I de fall vi behöver en detaljerad uppfattning om brandskadorna gör opartiska besiktningsmän detta, exempelvis Skogsstyrelsen men det finns också andra. Ersättningen beräknas efter avverkad volym timmer och för detta får markägarna ett underlag från uppköpare eller direkt från avverkande skogsmaskin. Underlaget är grunden för att beräkna försäkringsersättningen.

 6. Påverkar en så här stor händelse i förlängningen även de kunder som inte är drabbade skogsägare?

  - En enskild händelse som denna har en marginell påverkan på premierna. Men skulle det visa sig att det blir vanligare med varma och torra somrar som under 2018 kommer skogsbränder bli vanligare. Får vi fler skogsbränder kommer det påverka premierna på sikt.

 7. Är ni på något sätt involverade i arbetet, som rådgivare kanske, för att sådant här inte ska hända igen?

  - Vi har ett skadeförebyggande arbete där vi gör kampanjer och varnar för brandfaror när det blir så varmt och torrt som det var i somras. Vi har också säkerhetsföreskrifter för våra försäkrade skogsmaskiner för att försöka minimera farorna med bränder som startas av skogsmaskiner.