Fullmäktigeledamot – ett förtroendeuppdrag

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett ömsesidigt, kundägt bolag som innebär att varje sakförsäkringstagare är delägare i bolaget. Fullmäktiges uppdrag är att vara en länk mellan delägarna och styrelsen samt bevaka och företräda delägarnas intressen.

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet och där är fullmäktigeledamöter röstberättigade. Fullmäktige behandlar exempelvis följande ärenden vid ordinarie bolagsstämma

  • Fastställer resultat- och balansräkning
  • Beslutar om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
  • Beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
  • Utser revisor för granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper
  • Utser ordförande och ledamöter i styrelse, valberedning samt ledamöter till nomineringskommitté
  • Fastställer Instruktion för valberedning och nomineringskommitté

Utöver bolagsstämman bjuds fullmäktige till träffar med bolaget 1–2 gånger varje år. Vid dessa träffar får fullmäktigeledamöter information om bolaget och möjlighet att vara med och påverka i olika frågor. Fyra gånger om året skickas nyhetsbrev med information till fullmäktige.

Fullmäktigeledamöter får normalt ersättning för de möten som de är med på. Uppdraget pågår i tre år.

Fullmäktigeledamoten är en viktig person och ambassadör som medverkar till utveckling av Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Exempelvis genom att

  • Sprida kunskap och förståelse för bolagets verksamhet och intresse för bolagets framtid och utveckling
  • Fånga upp nya kunder genom att vara lyhörd för deras behov och önskemål
  • Aktivt informera sig om bolagets tjänster och verksamhet
  • Bevaka bolagets intressen i det egna närområdet