Lättare att hitta fonder med låg klimatrisk i fondutbudet

Nu har vi lagt till ett grönt löv i fondlistan för rekommenderade fonder och alla pensionsfonder (utökat utbud). Detta för att göra det lättare för dig att hitta fonder med låg klimatrisk i vårt fondutbud.

Fonder med det gröna lövet har låg CO2-risk (koldioxid). Det innebär att fonden behöver ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp och en begränsad exponering mot fossila bränslen. Det bygger på Morningstars beräkning och Sustainalytics analys. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Det gröna lövet är komplement till övrig hållbarhetsinformation som finns för fonderna i vårt utbud.

Vi erbjuder hållbarhetsinriktade fonder som har tydligt hållbarhetsfokus. Flertalet av dessa har ett grönt löv och även andra fonder i utbudet. Om en fond inte har ett löv kan det exempelvis bero både på att den inte är tillräckligt genomlyst och att den inte uppfyller kriterierna. 

Våra placeringsförslag med hållbar inriktning kan innehålla både hållbarhetsinriktade fonder och fonder med låg klimatrisk.  

Till Fondlistan

Läs mer om ansvarfulla investeringar

Till de hållbarhetsinriktade placeringsförslagen

Förklaringar kring fler hållbarhetsmått som återfinns i fondlistan

Länsförsäkringars egna fonder följer vår policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning. Detta innebär att de uppfyller grundkraven om att följa internationella konventioner och att utesluta vissa bolag och sektorer. För alla direktinvesteringar i fonderna tillämpas Länsförsäkringars exkluderingslista som fastställer vilka bolag fonderna inte tillåts investera i. I aktivt förvaltade fonder är hållbarhet en integrerad del av bolagsanalysen i samtliga förvaltningsstrategier. Det gäller både internt och externt förvaltade egna fonder. Externa förvaltare som förvaltar de egna fonderna utvärderas och betygsätts ur ett hållbarhetsperspektiv i samband med upphandling och följs upp löpande. Vissa av Länsförsäkringars fonder har ett utökat fokus på att investera i hållbara bolag vilket innebär en högre hållbarhetsnivå jämfört med grundkraven i Länsförsäkringars policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning.

Externa fonder i vårt rekommenderade utbud kontrolleras kontinuerligt av Länsförsäkringar att de uppfyller våra grundkrav om att de inte bryter mot internationella konventioner och uteslutningskrav. Vi för dialog med förvaltarna om de bryter mot internationella konventioner för att påverka till en förändring. Ett flertal av de rekommenderade externa fonderna exkluderar bolag. Vissa av fonderna har tydligare strategier för att välja in bolag som avser bidra till en hållbar samhällsutveckling - med avsikt att påvisa positiv hållbarhetseffekt samt undvika bolag och sektorer som kan anses oansvarsfulla. Fonderna i utökat utbud uppfyller våra grundkrav genom att de skrivit under PRI och att de upprättat en hållbarhetsprofil.

Fonder som primärt väljer att göra placeringar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling, och undviker bolag som inte är ansvarsfulla.  Vilka bolag fonderna investerar i utgår från en process som inkluderar hållbarhet i risk- och avkastningsanalysen av bolagen. På detta sätt skapas möjligheter för fondförvaltaren att identifiera bolag som har en hög nivå på sitt hållbarhetsarbete och/eller bolag som producerar varor eller tjänster som bidrar till en hållbar utveckling och som bedöms kunna ge en god avkastning över tid. Alla bolag som fonderna investerar i kan motiveras utifrån de hållbarhetsaspekter som använts för att välja att investera i det specifika bolaget.

Hållbarhetsbetyget (jordgloberna) visar hur väl bolagen i fonden hanterar hållbarhetsfrågor utifrån miljömässiga-, sociala-, och ägarstyrningsutmaningar relativt fonder med liknande inriktning. Detta grundar sig på information från Sustainalytics. Det finns olika analysleverantörer och betyg som alla har sin egen metod och bedömning vilket kan innebära att betyg från olika analysleverantörer skiljer sig åt.

Visar hur bra fondens innehav är utifrån ett hållbarhetsperspektiv jämfört med alla andra fonder oavsett kategori. Ett lågt värde är bättre än ett högre. För att förenkla anger vi på vissa sidor även grön, gul och röd symbol där värden mellan:

  • 0-20 är grön
  • 20-30 är gul
  • över 30 är röd.

Hållbarhetsrisken är alltså ett mer absolut värde. Detta grundar sig på information från Sustainalytics. Det finns olika analysleverantörer och betyg som alla har sin egen metod och bedömning vilket kan innebära att betyg från olika analysleverantörer skiljer sig åt.

En fond som är Svanenmärkt investerar i bolag som aktivt arbetar med hållbarhet. Fonden ska göra en hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen samtidigt som fonden avstår från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska till exempel vapen, tobak, fossila bränslen och företag som begår konventionsbrott.  Läs mer här.

SWESIF är Sveriges Forum för Hållbara Investeringar. Markeringen med den runda ringen innebär att fonden har upprättat SWESIFs Hållbarhetsprofil. Hållbarhetsprofilen gör det möjligt att få information om och hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Informationen i Hållbarhetsprofilen upprättas av fondbolagen och fondbolagen är ansvariga för att informationen följer SWESIFs riktlinjer och att angiven information är riktig. Läs mer om respektive fonds hållbarhetsarbete genom att klicka på fondens Hållbarhetsprofil.  Läs mer om Hållbarhetsprofilen.

Se alla nyheter