Vårt fullmäktige

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Jämtland och består av 40 ledamöter. Fullmäktige ska bevaka och företräda kundernas intressen i bolaget och framföra synpunkter och förslag till bolagets ledning. Som fullmäktigeledamot representerar man sitt distrikt, dvs. sin boendekommun, och försäkringstagarna i varje distrikt kan påverka valet av fullmäktigeledamöter.

Alla ledamöter träffar styrelsen och affärsledningen två gånger per år, så kallade informationsdagar, för att diskutera viktiga frågor och ta del av kunskap. Informationsdagarna innehåller utbildning, seminarier och workshops.

Val och fördelning av ledamöter

Vart tredje år sker val av ledamöter bland försäkringstagarna i varje kommun och antalet ledamöter som väljs styrs av antal försäkringstagare i kommunen. Varje kommun har en ledamot per 1 500 försäkringstagare, dvs. om det finns 10 000 försäkringstagare i en kommun ska det finnas sju ledamöter.

Val till fullmäktige 2021 i Bergs, Krokoms och Åre kommun

Val av ledamöter i Bergs, Krokom och Åre kommun kommer att ske under hösten 2021.

Om fullmäktige i bolagsordningen

Nedan följer utdrag ur bolagsordningen § 3.

För val av fullmäktige indelas verksamhetsområdet i distrikt, vars gränser skall sammanfalla med nuvarande primärkommuners. För varje distrikt utses en fullmäktig för varje påbörjat femtonhundratal delägare inom distriktet. I varje distrikt skall dock utses minst två fullmäktige. För fullmäktige utses i varje distrikt suppleanter till ett antal av en för varje påbörjat tretal ordinarie fullmäktige inom distriktet. Suppleanterna inkallas till tjänstgöring i den ordning de valts.

Fullmäktig och suppleant för denne utses av och bland delägarna inom varje distrikt för en tid av tre år räknat från och med året näst efter det under vilket val ägt rum. Sådant val sker på distriktsmöte, som hålles under fjärde kvartalet det år fullmäktiges uppdrag utgår.

Styrelsen bestämmer rörande kallelse till distriktsmötet och förordnar person att leda dessa förhandlingar. Val förrättas efter huvudtal och avgöres med enkel röstövervikt. Omröstning sker öppet, dock att vid val sluten omröstning skall företagas, om yrkande därom framställes. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. Den som är styrelseledamot eller befattningshavare i bolaget får icke vara fullmäktig eller suppleant för sådan

Valberedning och distriktsmöten

Länsförsäkringar Jämtland har en av bolagsstämman utsedd valberedning med huvudsaklig uppgift att utarbeta förslag till val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa.

Läs mer om valberedningen

Läs mer om fullmäktiges distriktsmöten

Profilbild för Angela Murén

Angela Murén

Projektledare styrning och ledning, styrelsens sekreterare

Fullmäktigeledamöter i Länsförsäkringar Jämtland

Bergs kommun

Ordinarie ledamöter:

 • Jennifer Saur, Svenstavik
 • Kjell Svanberg, Hackås

Suppleanter:

 • Joakim Karlsson, Oviken

Bräcke kommun

Ordinarie ledamöter:

 • Peter Jonsson, Kälarne
 • Theresa Flatmo, Kälarne
 • Anders Jämthagen, Bräcke

Suppleant:

 • Rolf Jönsson, Gällö

Härjedalens kommun

Ordinarie ledamöter:

 • Gun-Lis Bergman, Sveg
 • Bitte Nilsson, Funäsdalen
 • Niklas Olsson, Lillhärdal
 • Mattias Mirås, Ytterhogdal

Suppleanter:

 • Pernilla Åslund, Vemdalen
 • Cecilia Svensson, Sveg

Krokoms kommun

Ordinarie ledamöter:

 • Andreas Axelsson, Alsen
 • Catharina Karlstand, Nälden
 • Irene Kempe, Trångsviken
 • Marianne Eriksson, Ås
 • Björn Israelsson, Krokom

Suppleanter:

 • Ture Löfroth, Föllinge
 • Cristine Persson, Krokom

Ragunda kommun

Ordinarie ledamöter:

 • Kenneth Backlund, Bispgården
 • Carola Engström, Stugun

Suppleant:

 • Nils Höög, Hammarstrand

Strömsunds kommun

Ordinarie ledamöter:

 • Bengt Mickelsson, Strömsund
 • Elisabeth Lundström, Hammerdal
 • Björn Strängby, Gäddede

Suppleant:

 • Ulla-Britt Åkerström, Strömsund

Åre kommun

Ordinarie ledamöter:

 • Kenneth Flodberg, Mörsil
 • Anders Gustafsson, Järpen
 • Karin Nilsson, Mattmar
 • Cina Eivergård, Järpen

Suppleanter:

 • Håkan Mattsson, Järpen
 • Åke Granlöv, Hallen

Östersunds kommun

Ordinarie ledamöter:

 • Örjan Bertilsson, Frösön          
 • Örjan Mårtensson, Östersund
 • Ove Nesterud, Frösön
 • Leif Arnesson, Frösön          
 • Marie Fryklöf, Östersund
 • Örjan Nilsson, Lit
 • Monica Persson, Fåker
 • Anders Bromée, Östersund
 • Anna Brandt, Frösön 
 • Mona Thorsson, Östersund 
 • Sofia Gulliksson, Östersund 
 • Sara Grinde, Östersund
 • Mattias Eriksson, Östersund 
 • Sara Larsson Brunflo 
 • Jana Bäckström, Östersund
 • Erica Jonsson Ogilwie, Östersund
 • Nils Björid, Slandrom

Suppleanter:

 • Kjell Ericson, Östersund (tidigare ordinarie)                                   
 • Gunilla Israelsson, Brunflo (tidigare ordinarie)
 • Marie Lindström, Lit (tidigare ordinarie)
 • Björn Hemmingsson, Frösön
 • Marta Lindvert, Frösön
 • Samira Musa, Östersund