Om oss

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkringar Kalmar län

En trygghet som mer än 120 000 länsbor har gemensamt

Länsförsäkringar Kalmar län är ett bolag som ägs och styrs av sina kunder, lokalt här i länet. Vi finns här för att göra våra kunders vardag enklare och tryggare, med bekväma banktjänster, nära rådgivning, trygga bostadsaffärer och heltäckande försäkringsskydd. Men också genom att engagera oss på djupet i det samhälle som vi och våra kunder lever och verkar i.

Idag är mer än 120 000 länsbor kunder hos oss på Länsförsäkringar Kalmar län. Eftersom vi också ägs av våra kunder betyder det att mer än varannan länsbo äger oss och samtidigt är våra enda uppdragsgivare.

Det faktum att vi ägs av våra kunder påverkar hur vi jobbar på flera sätt. Bland annat märker du det när du får råd från oss: du kan alltid lita på att vi aldrig försöker sälja något till dig som du inte behöver. Helt enkelt för att det inte finns någon som skulle tjäna på det. De tjänster och lösningar vi utvecklar och som vi rekommenderar utgår helt från ditt och andra kunders behov av trygghet och enkelhet. Det som är bra för dig, är bra för oss.


En närhet som gör livet lite enklare

Eftersom vi har våra kunders bästa som enda mål är det viktigt för oss att finnas så nära våra kunder som möjligt. Därför har vi egna kontor från norr till söder i vårt avlånga län – i Västervik, Vimmerby, Oskarshamn, Kalmar, Nybro och Borgholm. Vi är 200 medarbetare som jobbar för att hjälpa dig. Närheten gör det också enklare för oss att göra vårt jobb; vi kan ge snabbare hjälp när olyckan är framme och finns enklare till hands när du vill ha personlig rådgivning. Vi finns där du finns och har därför också riktigt bra koll på den lokala bostadsmarknaden och viktiga regionala näringslivsfrågor.

Vi är starkt engagerade i att skapa ett tryggt och välmående Kalmar län. Det gör vi genom att vara den långsiktiga och drivande kraften i frågor som är viktiga för oss och för våra kunder. Vi är aktiva inom områden som handlar om hur vi ska skapa fler arbetstillfällen och öka tillväxten i länet – och då inte bara i städerna. Vi jobbar samtidigt intensivt tillsammans med föreningslivet på alla nivåer, i hela länet, för att våra unga, så att fler ska känna sig delaktiga och må bra.

Det här samhällsengagemanget återspeglas också i vårt miljöarbete, där vi vill bidra till att Kalmar län fortsätter att inspirera med sin rika och varierade natur för alla som bor här, även kommande generationer.

Vi vänder oss till alla privatpersoner, företag och lantbruk i länet. Och alla kunder är precis lika viktiga. Vi möter dig med samma nyfikenhet och vilja att hjälpa till oavsett om du funderar på hur du ska spara pengar åt dina barn, eller om du vill diskutera avancerad företagsekonomi. Vi tänker att vi alla har vår framtid gemensamt, så vårt mål är att den ska bli så bra som möjligt, för oss alla här i Kalmar län.


Värdegrund och affärsidé

Vår vision

Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter för en hållbar framtid.

Affärsidé

Vi ska möta kundens behov inom bank, försäkring och fastighetsförmedling så att de får en enklare och tryggare vardag.

Våra värderingar

Våra kärnvärden är engagemang, tillit och öppenhet. Värderingarna ska genomsyra och vägleda oss i all verksamhet, varje dag i varje möte.


Bolagsfakta

Länsförsäkringar Kalmar län är ett kundägt bolag med verksamhet i Kalmar län. Detta innebär att våra kunder också är våra ägare. Som kund och ägare har du inflytande i bolaget genom fullmäktige som består av valda representanter för försäkringstagarna. Fullmäktige väljer i sin tur styrelsen som tillsätter VD.

Länsförsäkringar Kalmar län är ett av de 23 lokala, självständiga och kundägda bolagen, som samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Vi erbjuder ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Tillsammans är länsförsäkringsgruppen rikstäckande och störst på den svenska försäkringsmarknaden.

Länsförsäkringar Kalmar län, med kontor i Kalmar, Borgholm, Nybro, Emmaboda, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik, har idag 110 000 kunder och 170 medarbetare. Länsförsäkringar bedriver även fastighetsförmedling och har fyra bobutiker i Kalmar län. 

Länsförsäkringar Kalmar län ömsesidigt
Organisationsnummer 532400-3549
Box 748
391 27 Kalmar
E-post: info@LFkalmar.se

organisationsschema

Organisationsschema för Länsförsäkringar Kalmar län


Organisation och ledning

Fullmäktige

Länsförsäkringar Kalmar län är kundägt och det är genom fullmäktige som du som kund kan vara med och påverka bolagets utveckling och framtid. Det högsta beslutande organet inom Länsförsäkringar Kalmar län är bolagsstämman, där fullmäktigeledamöterna företräder ägarna. Vart tredje år väljer delägarna i respektive distrikt sina representanter. Totalt finns 56 ledamöter fördelat på tolv distrikt. Antalet fullmäktige är beroende på antalet försäkringstagare i respektive distrikt. Idag väljs en fullmäktige per 2000 försäkringstagare.

Varje kommun utgör ett distrikt. Valmötena är öppna för alla försäkringstagare i respektive distrikt. Val sker på de kundträffar som anordnas varje år under november månad. Inbjudan till dessa kundträffar sker genom annonsering i lokalpressen och på bolagets hemsida.

Fullmäktigeledamöterna får kontinuerligt information om bolagets verksamhet. Ledamöterna tillför bolaget synpunkter och bidrar med sin kompetens och erfarenhet vilket är viktigt för bolagets fortsatta utveckling. Fullmäktige samlas några gånger varje år och har sin främsta uppgift att företräda ägarna på den årliga bolagsstämman. Kontakta gärna fullmäktigeledamöterna i din kommun om du har några synpunkter.

Här kan du se vilka som är fullmäktige i din kommun

Bolagsstämman

Ordinarie bolagstämma hålls varje år under det andra kalenderkvartalet efter beslut i styrelsen.

Så här anger bolagsordningen beträffande att få ärenden behandlade på bolagsstämman ”Fullmäktig har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på stämman, om vederbörande hos styrelsen skriftligen framställer yrkande därom senast under februari månad. Den förslagsrätt som tillkommer delägarna enligt 7 kap 6 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar skall inte gälla för bolaget om fullmäktige har utsetts. Vid bolagsstämma får inte behandlas ärenden som inte har varit angivet i kallelsen till stämman”.

Bolagsordningen

Valberedningen

Valberedningen består av minst sex ledamöter och väljs på ordinarie bolagsstämma för en mandattid av tre år, vilket innebär att det väljs minst 2 ledamöter varje år i ett rullande schema. Valberedningen ska lämna förslag till bolagsstämman om bland annat:

  • Val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
  • Styrelsearvoden och övriga ersättningar
  • Val av revisor med ersättare samt arvoden till dessa

Valberedningen ansvarar vidare för att ta fram förslag på fullmäktigeledamöter till länets tolv fullmäktigedistrikt. Valberedningen strävar efter att sätta samman en fullmäktigegrupp som väl som möjligt avspeglar kunderna i bolaget. Dessutom ansvarar valberedningen för den årliga lämplighetsbedömningen av styrelsens ledamöter samt lämplighetsbedömningen vid nyval av styrelseledamöter.

Kontakta gärna någon i valberedningen om du har förslag på lämpliga kandidater till fullmäktigeledamöter i din kommun eller som ledamöter till styrelsen. 

Valberedningen

Instruktion för valberedningen


Styrelse

Profilbild för Jan-Olof Thorstensson

Jan-Olof Thorstensson

Styrelsens ordförande
Profilbild för Anna Karlsson

Anna Karlsson

Styrelsens vice ordförande
Profilbild för Sten Lundqvist

Sten Lundqvist

Styrelseledamot
Profilbild för Johan Lindgren

Johan Lindgren

Styrelseledamot
Profilbild för Marie Waern-Svalbring

Marie Waern-Svalbring

Styrelseledamot
Profilbild för Helena Sjöholm

Helena Sjöholm

Styrelseledamot
Profilbild för Anders Franzén

Anders Franzén

Styrelseledamot
Profilbild för Eivor Nilsson

Eivor Nilsson

Styrelseledamot
Profilbild för Fredrik Wiberg

Fredrik Wiberg

Facklig företrädare
Kalmar

Personalklubbsrepresentant

Personalklubbsrepresentant

Profilbild för Magnus Larsson

Magnus Larsson

Chef skadeförebygg
Kalmar

Företagsledning

Profilbild för Martin Brigenheim

Martin Brigenheim

Bolagsjurist & chef VD stab
Kalmar
Profilbild för Martin Karlsson

Martin Karlsson

Affärsutvecklingschef
Profilbild för Henrik Jonsson

Henrik Jonsson

tf HR chef
Kalmar
Profilbild för Nils-Gunnar Thomsson

Nils-Gunnar Thomsson

Affärsområdeschef Försäkring
Kalmar
Profilbild för Johan Pettersson

Johan Pettersson

Ekonomichef
Västervik
Profilbild för Henrik Jonsson

Henrik Jonsson

Affärsområdeschef Bank och Liv
Kalmar