Vårt lokala hållbarhetsarbete

Att sträva efter hållbarhet är att tro på framtiden. En framtid som ska vara så trygg och bra som möjligt. Därför engagerar vi oss systematiskt och på djupet i hållbarhetsutmaningar ur alla perspektiv; såväl sociala, ekonomiska som miljömässiga.

För Länsförsäkringar Kalmar län handlar hållbarhet om att ta ansvar för den miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan som vår verksamhet har på omvärlden. Det gör vi genom att minimera vår negativa påverkan och maximera vår positiva påverkan. Vi jobbar tillsammans med föreningslivet på alla nivåer, över hela länet, för att skapa meningsfull fritid för våra unga. Vi driver lokala och regionala tillväxtfrågor och ser till att miljöcertifiera vår verksamhet. Vi jobbar skadeförebyggande och målmedvetet för att öka tryggheten. Allt vi gör tillsammans hänger ihop och formar vår gemensamma framtid. Så låt oss göra något bra.

Hållbarhetsredovisning

Vi på Länsförsäkringar Kalmar län har beslutat att rapportera vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiative, vilket förkortas GRI. GRI är ett internationellt standardiserat ramverk för hållbarhetsredovisning. GRI:s riktlinjer underlättar för företag att mäta och presentera vad organisationen har uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling, både inom och utanför organisationen. GRI:s redovisningsramverk berör organisationens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan och används för att säkerställa kvaliteten på den redovisade informationen.

Hållbarhetsrapport 2020 Länsförsäkringar Kalmar län

Hållbarhetsrapport 2019 Länsförsäkringar Kalmar län

Uppförandekod för avtalspartners

Länsförsäkringar Kalmar läns värdegrund bygger på långsiktig hållbarhet och är en naturlig del av verksamheten. Vår uppförandekod för avtalspartners baseras på internationella riktlinjer och svensk lagstiftning gällande miljö, arbetsförhållanden och affärsetik. Vi förväntar oss att våra avtalspartners, och deras underleverantörer, ska efterleva de principer som anges i uppförandekoden.

Uppförandekod för avtalspartners