Länsförsäkringar och FNs globala mål

Länsförsäkringar Kalmar läns ”värld” är just Kalmar län. Här står vi stadigt och har som utgångspunkt i allt vårt hållbarhetsarbete. Men vi bidrar också till nationella och globala hållbarhetsmål. Här ser ni hur Mobilfri skola passar in i ett större sammanhang i form av de globala hållbarhetsmålen, också kallat Agenda 2030.

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Mobilfri skola kan hjälpa till att minska dessa brister.

Mobilfri skola syftar till att öka barn och ungas möjlighet till fysiska rörelse och främja psykisk hälsa och välbefinnande. Ett ändrat beteende i mobilanvändning i skolan kan förhoppningsvis även ge ändrat beteende hemma.

Med Mobilfri skola vill vi skapa inkluderande och trygga miljöer för alla.
Vi vill också ta större ansvar för en hållbar arbetsmiljö för eleverna och lärarna, samt höja kvaliteten på lektionerna med ökad inlärning som följd

Mobilfri skola syftar till att minska risken för diskriminering vilket bidrar till ökad jämställdhet. Mobilfri skola syftar också till att skydda barn och unga mot risken för övergrepp och kränkningar genom att begränsa mobilanvändning under skoltid.

Mobilfri skola  syftar till att minska risken för kränkningar och utanförskap och skapa en mer inkluderande skola. Minska klyftorna mellan eleverna beroende på social status.

Mobilfri skola görs genom samverkan där Länsförsäkringar ihop med skolan utbyter kunskap, expertis och finansiella resurser med syfte att barn och unga ska ha en trygg och fredad zon i skolan där rörelse och lärande står i fokus.

Länsförsäkringar Kalmar län

Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter för en hållbar framtid. Vi gör riktade insatser för barn och unga, och aktiviteter som främjar delaktighet, lika möjligheter och är hälsofrämjande. Vi är med och skapar konkret samhällsnytta. Därför är det självklart för oss att bidra till mobilfri skola i vårt län.