Barnförsäkring

Skydda ditt barn vid sjukdom och olycksfall dygnet runt.

Skydd vid sjukdom och olycksfall
Gäller dygnet runt
Trygghet för hela familjen
Så behandlar vi personuppgifter

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Innehåll Innehåll
Barnförsäkring Barn

Ett engångsbelopp betalas ut om barnet får en bestående nedsättning av sin funktionsförmåga efter en olycksfallskada eller en sjukdom.

Ersättningen beräknas i procent av det försäkringsbelopp du valt och bestäms av hur nedsatt funktionsförmågan är. Om nedsättningen är 20 procent eller mer finns en tilläggsersättning.

För vissa uppräknade sjukdomar är ersättningen begränsad till 19 procent, se villkor.

Ett engångsbelopp betalas ut om barnet får en bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst 50 procent, till följd av en olycksfallsskada eller en sjukdom. 

Ersättningens storlek beror på det försäkringsbelopp du valt, den medicinska invaliditetsgraden och hur stor arbetsoförmågan är.

Om barnet drabbas av en diagnos som till exempel allvarlig hjärnskada, elakartad cancer, ulcerös kolit och MS betalas 10 procent av försäkringsbeloppet ut direkt när diagnos har fastställts av läkare.

Alla diagnoser som omfattas finns i villkor.

Ditt barns sjukdom eller olycksfallsskada kan medföra långvarig vård och extra tillsyn. Om du som vårdnadshavare beviljas omvårdnadsbidrag eller ersättning för allvarligt sjukt barn från Försäkringskassan till minst en fjärdedel, kan försäkringen ge ett kostnadsbidrag.

Kostnadsbidraget betalas ut per månad och ger upp till 104 720 kronor per år, år 2021.

Från och med 18 års ålder får ditt barn som varit arbetsoförmögen till minst 50 procent utan avbrott i 90 dagar en månadsersättning.

Storleken på månadsersättningen beror på storleken av arbetsoförmågan. Ersättning utbetalas längst till 30-årsdagen.

Högsta ersättningen är 9 520 kr per månad år 2021.

Om barnet blir inskrivet på sjukhus för vård betalar vi ut ersättning för antalet dagar.

Ersättningen år 2021 är 571 kronor per dag i längst ett år.

Du får ersättning om barnet behöver vårdas hemma efter en sjukhusvistelse, om vårdbehovet är mer än 10 dagar från när barnet skrevs in på sjukhuset.

Ersättningsbeloppet för år 2021 är 571 kronor per dag i längst 30 dagar.

Ersättning lämnas för ärr, hudförändringar samt hårbortfall som bedöms vara kvarstående för framtiden. För att få ersättning måste skadan ha krävt behandling av en legitimerad och opartisk läkare eller sjuksköterska.

Ersättning lämnas enligt ärrtabell i villkoret.

Ersättning lämnas för läkarbesök, resor och mediciner. Vid olycksfallsskada ersätter vi dessa kostnader i högst fem år. Vid sjukdom ersätter vid dessa kostnader i högst ett år med undantag för de första 30 dagarna.

Vid olycksfallsskada lämnas ersättning för tandskada som kräver tandläkarbehandling upp till fem år från olyckstillfället. I det fall slutbehandlingen måste skjutas upp tills barnet blir äldre, gör vi ett undantag från femårsregeln och lämnar ersättning för senare behandling.

Vid olycksfallsskada som krävt läkar- eller tandläkarbehandling kan du få ersättning för kostnader för förstörda kläder, glasögon, hjälm, hörapparat och andra handikapphjälpmedel.

Högsta ersättning är 11 900 kronor år 2021.

Om barnet behöver åka in akut på sjukhus och blir inskriven över natten betalar vi ut ett engångsbelopp.

Ersättningen är 714 kronor för år 2021.

Vi lämnar ersättning för rehabilitering som syftar till en återgång i arbete eller studier. Vi kan också lämna ersättning för hjälpmedel som kan lindra ett invaliditetstillstånd.

Högsta ersättning för rehabilitering och hjälpmedel är 238 000 kronor år 2021.

Om barnet drabbas av en krisreaktion kan vi ge ersättning för kristerapi upp till tio behandlingstillfällen inom ett år från första behandlingstillfället.

Orsaken kan till exempel vara nära anhörigs död, svår sjukdom, olycka, våld, hot eller kris som utlösts av mobbing.

Högsta ersättning är 11 900 kronor år 2021.

Vid dödsfall, oavsett dödsorsak, betalar vi ut ett engångsbelopp.

Beloppet är 59 500 kronor år 2021.

Om någon av barnets vårdnadshavare avlider blir försäkringen kostnadsfri till huvudförfallodagen efter barnets 18-årsdag.

Barnförsäkringen slutar att gälla efter 25 års ålder. Barnet erbjuds då att teckna en Olycksfall- och sjukförsäkring för vuxna utan hälsoprövning till ett försäkringsbelopp på 10 prisbasbelopp.

Mer information om innehåll och undantag hittar du i förköpsinformation och villkor.

En barnförsäkring ger extra trygghet

Med en barnförsäkring är ditt barn skyddat vid sjukdom och olycksfall dygnet runt.

Något att tänka på som förälder är att kommunens skolförsäkring oftast bara gäller för olycksfallsskador och endast under skoltid. Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt skydd både vid sjukdom och olycksfall, samt utanför skoltid som till exempel under lov.

Barn som får en funktionsnedsättning till följd av olycksfall eller sjukdom och aldrig kommer ut i arbetslivet får låg ersättning från samhället. Barnförsäkringen ger ersättning för att täcka upp för en del av den ekonomiska förlusten. Se i tabellen ovan hur försäkringen kan hjälpa till.

För att ge trygghet till hela familjen är vår rekommendation att teckna en barnförsäkring så tidigt som möjligt efter förlossningen.

Varför behövs barnförsäkring?

 • Kommunens skolförsäkring gäller ofta bara för olycksfallsskador och i flera fall endast under skoltid.
 • Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt skydd både vid sjukdom och olycksfall.
 • Barn som får ett handikapp och aldrig kommer ut i arbetslivet får låg ersättning från samhället.

Läs mer om varför barnförsäkring behövs

Exempel på ersättning

För att du ska få en bättre bild av hur barnförsäkringen fungerar har vi gjort ett exempel på när försäkringen ger ersättning, hur mycket och för vad. Välkommen att läsa mer.

Visa exempel på ersättning

Gravid?

Då kan du redan nu teckna en gravidförsäkring för ditt ofödda barn. Gravidförsäkringen ger skydd vid skador, sjukdomar och olycksfall.

Läs mer om gravidförsäkringen

Ansökan steg för steg

1. Ansök

Fyll i barnets personnummer för att se ditt pris och ansöka.

Ansök om barnförsäkring

2. Hälsodeklaration

När du har ansökt om försäkringen och en handläggare bett dig fyll i en hälsodeklaration kan du göra det här.

Fyll i hälsodeklaration

3. Medicinsk riskbedömning

Vi gör en bedömning utifrån din ansökan och ger dig ett erbjudande om försäkring.

Tänk på att

Försäkringsavtal är ett årsavtal. Det kan därför vara ett annat försäkringsvillkor än det du hittar här som gäller när rätten till ersättning för en anmäld skada bedöms. Fråga den som handlägger ditt skadeärende vilket försäkringsvillkor som gäller.

Frågor och svar om barnförsäkringen

 • Den hjälp du kan få via vår barnförsäkring när det gäller autism, eller andra neuropsykiatriska diagnoser (NPF diagnoser), är främst ersättning för den bestående funktionsnedsättningen som diagnosen kan innebära, upp till 19 % i ersättning för medicinsk invaliditet. 

  Ersättning kan även lämnas med cirka 550 kronor per dag om barnet blir inskriven för vård på sjukhus och för kristerapi om barnet drabbas av en krisreaktion, med högst tio behandlingstillfällen hos psykolog.


  Hjälpte det här svaret dig? 136 av 520 har fått hjälp av svaret
 • För följande diagnoser kan ersättning lämnas med ett engångsbelopp på 10 procent av det valda försäkringsbeloppet: allvarlig hjärnskada, barnreumatism som drabbar minst tre leder, varav minst två stora leder som handled, armbåge, axel, fotled, knä, höft eller nacke, benign hjärntumör (godartad) och Crohns sjukdom, malign sjukdom (elakartad), multipel scleros (MS) ulcerös kolit, brännskada som täcker minst nio procent av kroppsytan och som är av minst andra graden.


  Hjälpte det här svaret dig? 95 av 782 har fått hjälp av svaret
 • Om ditt barn omfattas av en barnförsäkring behöver du ingen extra försäkring. Vår barnförsäkring ersätter olycksfallsskador som inträffar under sport och idrottsutövande.


  Hjälpte det här svaret dig? 62 av 83 har fått hjälp av svaret
 • Om ditt barn drabbas av en svår sjukdom eller allvarlig skada kan betydande engångsbelopp lämnas som komplement till de ersättningar som betalas ut via samhällsskyddet.

  En barnförsäkring kan även hjälpa dig som förälder om ditt barn har ett utökat vårdbehov. Då lämnas ett kostnadsbidrag om du som vårdnadshavare beviljats omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan.

  Tänk på att det finns begräsningar i försäkringsskyddet för vissa sjukdomar. Se frågorna ”Vilka sjukdomar ersätts inte” och ”Vad gäller för diagnosersättning i barnförsäkringen".


  Hjälpte det här svaret dig? 40 av 133 har fått hjälp av svaret
 • Barnförsäkringsavtalet gäller ett år i taget. Det innebär att villkor och pris kan ändras vid huvudförfallodagen. 

  Försäkringen förnyas automatiskt tills barnet blir 25 år om du inte säger upp avtalet. Du kan säga upp försäkringen när du vill.


  Hjälpte det här svaret dig? 338 av 434 har fått hjälp av svaret
 • Barn som inte börjat förskolan har ingen försäkring om ingen barnförsäkring tecknats. Kommunens skolförsäkring gäller oftast bara för olycksfallsskador och endast under skoltid.

  För att kunna bedöma behovet av att köpa en kompletterande privat barnförsäkring kan det vara bra att ta reda på vilket försäkringsskydd ditt barn har via förskola och skola, och om ditt barn är medförsäkrad i en försäkring som du kan ha via exempelvis din arbetsgivare.


  Hjälpte det här svaret dig? 30 av 65 har fått hjälp av svaret
 • När du tecknar en barnförsäkring väljer du ett försäkringsbelopp. Valet av försäkringsbelopp påverkar hur stor ersättningen blir om ditt barn drabbas av en allvarlig diagnos, får nedsatt funktionsförmåga eller en bestående arbetsoförmåga.


  Hjälpte det här svaret dig? 23 av 112 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringen gäller inte för sjukdom om symtom visats sig innan försäkringen börjat gälla.

  Vid epilepsi, missbildningar och kromosomavvikelser, psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar till exempel ADHD, vissa sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystemet samt vissa ämnesomsättningssjukdomar är ersättningen för medicinsk invaliditet begränsad till högst 19% av försäkringsbeloppet. För dessa sjukdomar lämnas ingen ersättning för ekonomisk invaliditet, rehabiliterings-/hjälpmedel, läke- och resekostnader, kostnadsbidrag och månadsersättning vid arbetsoförmåga.


  Hjälpte det här svaret dig? 102 av 550 har fått hjälp av svaret