Våra fondförvaltare kommenterar marknadsläget

Mot bakgrund av det rådande marknadsläget så har vi bett ett antal av våra fondförvaltare kommentera marknadsläget och även ge en mer specifik kommentar kring de fonder som de förvaltar. Vi kommer löpande att fylla på med fler förvaltarkommentarer.

Sverige Aktiv och Småbolag Sverige - 19 maj

Hur ser Länsförsäkringars förvaltning ut idag utifrån marknadsläget?

För att klara av att analysera nuläget, så delade vi snabbt upp krisen i tre olika delar; hälsokris, konjunkturell kris samt risken för en finansiell kris. Att hitta en lösning för hälsokrisen genom vaccin eller bromsmedicin är i fokus, men det bedöms ta tid. Mot denna bakgrund fortsätter marknaderna att vara oroliga för att den konjunkturella nedgången som pågår ska skapa en finansiell kris i banksystemen runtom i världen. Det är för tidigt att avgöra hur det kommer att spela ut, men de finansiella stimulanserna som tillförts marknaderna just nu är gigantiska.

Ett gemensamt fokusområde i stort för våra internt förvaltade aktiva aktiefonder (Fastighetsfonden, Fastighet Europa, Småbolag Sverige och Sverige Aktiv) är vinsttillväxt hos bolagen vi investerar i, såväl innan som efter Covid-19 krisen. Fokus just nu är därför att leta efter aktier som kan fortsätta växa vinsterna.

Hur ser läget ut på aktiemarknaden just nu?

Det är uppenbart att vissa företag gynnas av krisen medan det stora flertalet tyvärr är förlorare. Ett uttalande som har etsat sig fast hos mig, är Microsofts VD:s uttalande om att ”digitaliseringen har gått två år framåt under två månader”. Jag tror att vi med lite perspektiv på allt som händer just nu kommer inse att vi tog ett jättekliv framåt i digitaliseringen av hela samhället.

En annan kortsiktig trend under denna kris, är ett ökat fokus på hemmet. Konsumenten har i stort valt att byta konsumtion utom hemmet (resor etc.) mot ökad konsumtion i hemmet (exempelvis renovering).  I Sverige, där vi haft en strategi som har inneburit ett mer öppet samhälle, har detta skifte i konsumtionsbeteende varit väldigt tydligt än så länge. Det ska därför bli intressant att följa om det kommer att bli på samma sätt i övriga länder i takt med att ekonomierna nu öppnar upp.

Avslutningsvis kan vi konstatera att årets första rapportperiod nu i princip är över. Fokus var inte på siffror utan på hur företagen kommenterar efterfrågan i april. Det är tydligt att kvartal 2 och 3 kommer att bli väldigt tuffa, men vi ser ändå vissa ljusglimtar med anledning av att fler ekonomier håller på att försöka starta upp igen.

Hållbar Företagsobligation och Kort Räntefond - 18 maj

Hur har företagsobligationsmarknaden påverkats av det som händer?

Trenden med en förbättrad funktion och ökad aktivitet i företagsobligationsmarknaden har fortsatt. Riksbanken har utökat sitt stöd åt kreditmarknaden genom att de nu förlängt löptiden på företagscertifikat och även undersöker möjligheten till att köpa företagsobligationer. Signalerna vi får är att Riksbanken snarare lutar åt att utöka obligationsköpprogrammet än att sänka räntan till under noll igen. Denna inställning, det vill säga att obligationsköp går före räntesänkningar, delas just nu av många centralbanker.

Vad tror du om framtiden?

De minskade kreditspredarna vi har sett den senaste tiden har varit positivt för avkastningen i såväl Kort Räntefond som i Hållbar Företagsobligation. I Hållbar Företagsobligation har det varit små flöden och vi har endast gjort mindre förändringar i portföljen. På marginalen har vi minskat på exponeringen mot konsumentkrediter. I Kort Räntefond har vi dragit ner exponeringen mot Intrum och samtidigt ökat på exponeringen mot företag där Riksbanken köper företagscertifikat. Detta är ett bra sätt att säkra upp likviditeten i fonden och även om vi får betala lite i avkastning så bedömer vi att det är en alternativkostnad värd att ta. Det har även under den senaste tiden dykt upp bra tillfällen att investera i kortare obligationer utgivna av företag så som Wallenstam och Castellum på attraktiva nivåer. Avslutningsvis så ser vi, om än med mycket stor ödmjukhet, positivt på avkastningen i närtid trots att osäkerheten kring marknadsutvecklingen är fortsatt stor.

Fastighetsfonden och Fastighet Europa - 20 maj

Hur ser läget ut på fastighetsmarknaden just nu?

De konjunkturella följderna av nedstängningarna i spåren av virusutbrottet är svåra att förutspå. Osäkerheten är stor avseende både medicinska framgångar och den ekonomiska utvecklingen och de finansiella marknaderna kommer rimligen präglas av detta.

Vad gäller fastighetsbolagen vill vi belysa att historiskt har fastighetsaktier utvecklats bättre än börsen som helhet under perioder av konjunkturell oro. Anledningen till det är att fastighetsbolagens kassaflöden är ”inlåsta” via fleråriga hyreskontrakt varför bolagens stabilitet blir högre än för det genomsnittliga börsnoterade bolaget. Förändringar i fastighetsbolagens intjäning blir mer därmed mer trögrörlig än för de flesta andra industrier. Vår bedömning är att detta mönster kommer gälla även denna gång.

Hur står sig fastighetsmarknaden finansiellt? Vilka åtgärder har vidtagits?

Sedan den 20 februari till och med den 20 maj har nordiska respektive europeiska fastighetsaktier utvecklats svagare än börsernas breda index som inkluderar alla industrier. Fastighetsaktiernas svaghet kan tolkas som att det finns en rädsla för att en finansiell kris ska uppstå med brist på kapital och likviditet som följd och att detta skulle leda till att fastighetsbolagen kommer få problem att finansiera sig via banker och kapitalmarknaden. I kombination med förlorade hyresintäkter skulle detta kunna leda till fallande fastighetsvärden.

Världens centralbanker arbetar löpande med penningpolitiska åtgärder för att mildra effekterna av en eventuell sämre konjunkturutveckling och har under många år agerat kraftfullt för att se till att det finansiella systemet erbjuder god tillgång likviditet. Brist på kapital och brist likviditet, med stigande realräntor som följd, är något som centralbankerna aktivt bekämpar sedan Lehman-kraschen.

Under de senaste månadernas börsoro har vi sett ett tydligt agerande, med räntesänkningar och återinförande av kvantitativa lättnader, från flertalet av världens centralbanker med amerikanska centralbanken (FED), europeiska centralbanken (ECB) och Bank of England (BOE) i spetsen. Även svenska Riksbanken har agerat kraftfullt. Centralbankernas ambition är att de finansiella marknaderna fortsatt skall kunna erbjuda krediter och god likviditet. Utöver detta genomför respektive lands regeringar finanspolitiska åtgärder för att mildra företagens ekonomiska skador. I mån av behov kommer vi troligen få se mer av denna typ av aktioner.

Vi konstaterar att det europeiska banksystemet generellt sett är välkapitaliserat. Bankerna har sedan finanskrisen 2008-2009 arbetat med att stärka sina balansräkningar och öka andelen eget kapital. Exempelvis ligger kapitaltäckningsnivåerna bland de nordiska storbankerna i nivå med eller en god bit över de lagstadgade kraven, vilka har höjts markant under de senaste 10 åren.

Fastighetsbolagen är generellt sett välrustade och den genomsnittliga belåningsgraden är den lägsta sedan 2000-talets inledning. Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att fastighetsbolagens möjligheter att erhålla nödvändig extern finansiering via banker och kapitalmarknad kommer vara fortsatt goda. Sannolikheten för större och varaktiga värdenedgångar för fastigheter synes var låg.

Hur ser hyresintäkter och kassaflöden ut för fastighetsbolagen?

I sina resultatrapporter för det första kvartalet 2020 uppvisade fastighetsbolagens generellt fortsatt stigande kassaflöden eftersom hyresgästerna vanligen betalar hyror kvartalsvis i förskott, dvs inbetalningarna skedde redan vid årets ingång. Hyresförluster från särskilt hårt drabbade hyresgäster blir synliga i det andra kvartalet. Hyresbetalningsförmågan kommer skilja sig stort mellan olika hyresgäster beroende på vilken verksamhet de bedriver. Hotell, restaurang, sällanköpshandel och upplevelseverksamhet är generellt sett hårdast drabbat medan bostäder, samhällstjänster och logistikverksamheter är relativt opåverkade.

De hårdast drabbade segmenten utgör mindre än 10 procent av Sveriges fastighetsbestånd och de utgör, totalt sett, även en begränsad andel av de börsnoterade fastighetsbolagens exponering. Skillnaderna är dock stora mellan olika bolag. Exempelvis beskriver Platzer, som har huvudsaklig inriktning på kontorslokaler, att hyresinflödet för det andra kvartalet i allt väsentligt liknar ett normalt kvartal. Bolaget upplever dock en liten tidsförskjutning då några hyresgäster har erbjudits månadsbetalning i förskott, några har även erbjudits månadsvis betalning i efterskott och en hand­full mindre hyresgäster i de mest utsatta segmenten har erbjudits hyresreduktion i april månad. AtriumLjungberg, vars hyresintäkter till ca 30 procent utgörs av flöden från sällanköpshandel, redovisar dystrare siffror. Bolaget beskriver att virusutbrottet lett till 70 procent lägre omsättning för hyresgästerna verksamma inom sällanköpshandel. Pandox som uteslutande är inriktat mot hotellfastigheter upplever dramatiska nedgångar i efterfrågan. För fastighetsbolag med inriktning på hyresbostadsförvaltning, tex John Mattson, finska Kojamo och tyska Vonovia är dock verksamheten i det närmaste opåverkad.

Ovanstående exempel illustrerar att andelen av hyresintäkterna som kommer från de mest negativt påverkade delnischerna varierar stort mellan fastighetsbolagen. Mot bakgrund av det bedömer vi att utvecklingen av kassaflödena kommer variera stort mellan bolagen framöver. Det är för tidigt att uttala sig om i vilken utsträckning fastighetsvärdena påverkas. I vilken utsträckning marknadshyror för kontor påverkas är också för tidigt att uttala sig om.

Hur mycket påverkas fastighetsfondernas exponering mot olika delsegment, exempelvis hotell?

Hotell utgör endast ca en procent av innehaven i LF Fastighetsfond och avseende LF Fastighet Europa är exponeringen ytterligare lägre. Exponeringen mot fysisk sällanköpshandel understiger 10 procent. Vår avsikt är att hålla exponeringen mot dessa segment på en fortsatt låg nivå.

Dominerande delsegment i Länsförsäkringars Fastighetsfonder är istället kontor, lager/logistik samt samhällsfastigheter såsom myndighetslokaler, skolor och vårdbyggnader.  Till följd av fleråriga hyresavtal med fast hyra har dessa fastigheter en stabil intjäningsprofil. Även hyresbostäder, som historiskt uppvisat mycket stabil intjäning, utgör ett betydande segment i fonderna.

Bekväma fonder, Mix och Multistrategi - 18 maj

Hur kommer aktiemarknaden se ut närmaste tiden och även längre fram?

Den globala spridningen av coronaviruset väntas leda till fortsatta osäkerheter på aktie- och kreditmarknader. Detta som en konsekvens av pandemins negativa påverkan på företagens vinster. På två års sikt bedömer vi dock att utsikterna för en vändning i aktiemarknaden är god, då vi ser att virusutbrottet kommer att avta samtidigt som centralbanker såväl som regeringar världen över implementerar rekordstora stimulanspaket.

Coronavirusets kraftiga spridning i västvärlden bedöms leda till en djup recession i USA, Europa, Sverige och Japan. Virusets härjningar medför en minskad ekonomisk aktivitet på grund av de restriktioner för rörlighet av personresor och transport av varor som uppstår när stater försöker minska spridningen av viruset. Detta i sin tur slår direkt mot företagens omsättning och vinst, vilka kommer att minska i takt med att viruset sprids till fler människor.

På kort sikt kommer vi sannolikt att få se stora marknadsrörelser, både uppåt och nedåt, som till stor del hänger samman med rapporteringen i media. För den som är långsiktig är det dock viktigt att ”sitta still i båten” under marknadsoron och behålla en exponering mot aktiemarknaden och på så sätt möjliggöra en långsiktigt god avkastning på sitt sparande.

Hur tänker ni kring de fonder ni förvaltar?

Vad gäller de fonder som vi ansvarar för bedrivs förvaltningen med målet att skapa en trygg och långsiktigt hög avkastning för våra sparare, givet den risknivå som respektive sparare valt. Vi fortsätter att följa marknaderna mycket nära och tar inte onödiga risker, vilket i dagsläget innebär att vi håller en neutral allokering till aktiefonder. Det betyder att portföljvikten för aktiefonder i respektive Bekvämfond motsvarar den långsiktiga vikten i de så kallade normalportföljerna. Även för Länsförsäkringar Mix så håller vi en neutral allokering till aktiefonder, vilket motsvarar 58 procent.

Vad gäller LF Multistrategi bedrivs förvaltningen utifrån det övergripande målet att skapa en god riskjusterad avkasting på lång sikt samt skydda kapitalet vid börsfall. En av strategierna, som är avsedd att minska portföljens totala risk vid kraftiga börsras, är att vi använder oss av valutor. I år har vi bland annat varit överviktade amerikanska dollar och japanska yen, som båda har stigit kraftigt mot kronan under marknadsturbulensen.

I mars ökade vi på innehav inom tillväxtmarknadsobligationer och företagsobligationer då de föll kraftigt till väldigt attraktiva nivåer. Detta har fallit väl ut under april och vi har inte gjort några ändringar där. Vi anser att det kan vara något tidigt att maximera exponeringen i aktier och att det kommer att dyka upp möjligheter att addera ytterligare exponering under kommande månader. Strategin är därför att fortsätta hålla en måttlig riskexponering genom en globalt diversifierad avkastningsportfölj av defensiva aktier och krediter, kombinerat med en ”kapitalskyddande” del av portföljen som fortsätter leverera positiv avkastning under de perioder när aktier faller.

Lång Räntefond och Balanserad Räntefond - 15 maj

Vad är er uppfattning om obligationsmarknaden just nu?

Marknaderna i likvida obligationer fungerar relativt väl i den bemärkelsen att det har går att köpa och sälja obligationer på marknaden.  Samtidigt har dock transaktionskostnaderna stigit. 

Trots stora stödköp i bostadsobligationer så finns det ett fortsatt stort utbud. Man kan även konstatera att deltagandet i Riksbankens övriga program är lågt och i vissa fall finns inget deltagande/behov överhuvudtaget. Ifrågasättande av Riksbankens åtgärder samt val av tidpunkt när dessa har aktiverats har ifrågasatts och det verkar tydligt att Riksbanken främst hanterar detta som en likviditetskris.

Har ni gjort några förändringar i er strategi utifrån rådande situation?

Strategin i fonderna är den samma som tidigare vad avser ränterisk. Fonderna har dock inte längre någon exponering mot obligationer i amerikanska dollar utan istället mot svenska och tyska obligationer. Positionen för en flackare räntekurva har neutraliserats och strategin framåt bygger på att ha en exponering mot en brantare räntekurva då vi tror att Riksbanken så småningom kommer att behöva sänka räntan.

Vad avser bostadsobligationer har vi en neutral position. Kommunobligationer är ett fullvärdigt alternativ till bostadsobligationer som vi istället använder/har använt oss av för att skapa den spreadexponering vi vill ha i fonderna. Vi är nu överviktade spreadrisk om man väger samman bostadsobligationer och kommunobligationer.

På sikt tror vi även att andra typer av företagsobligationer kommer att vara bra investeringar då värderingen blivit mer gynnsam. Vi har därför påbörjat köp i syfte att uppnå god riskspridning i fonderna.  För att få en god diversifiering i fonden investerar vi mestadels utanför finans- och fastighetssektorn. Vad avser kreditexponering har vi stort tålamod när vi bygger vår position. Delvis för att transaktionskostnaden är väldigt hög just nu, vilket gör det väldigt kostsamt att förvärva dessa obligationer om inte exekveringen sker med varsamhet, och delvis för att även om värderingen svängt kraftigt från rekorddyr värdering till billig har svenska krediter varit billigare, exempelvis under Eurokrisen 2011. Dessa två faktorer gör att vi har tålamod.

Sparmålsfonderna - 28 maj

Vad tänker ni om det som händer på marknaderna just nu?

Den återhämtning och stabilisering vi har beskådat är i allra största grad ett resultat av stimulanspaket vilka är i en storleksordning vi aldrig tidigare skådat. Detta har lugnat marknaderna men den ekonomiska aktiviteten är fortfarande kraftig begränsad av de åtgärder som tagits till för att stoppa smittspridningen av Covid-19.  I takt med att många länder börjar lätta på åtgärderna för social distansering så ser man nu tecken på att den ekonomiska aktiviteten börjar röra sig i rätt riktning. Detta förväntas dock bli en gradvis process för många sektorer. Trots den stabilisering som skett så är volatiliteten fortsatt hög och vår vy är att investerare bör vara beredda på kraftiga marknadsrörelser, både upp och ner, under en tid framöver.


Vad tänker ni om framtiden?

De senaste veckorna har karaktäriserats av en bred återhämtning och de flesta aktie- och räntemarknader har haft kraftiga uppgångar under april och maj. Trots det så ligger många tillgångsslag, företrädesvis de med högre risk såsom aktier, fortfarande på negativ avkastning hittills i år. Som ett resultat av detta så har de Sparmålsfonder som har längst återstående tid till sitt sparmål (och därmed högst andel aktier) haft den starkaste avkastningen under april och maj, men är å andra sidan de som har störst negativ avkastning hittills i år.

Global Hållbar - 25 maj

Vad händer på marknaderna just nu?

Som en följd av att antalet nyregistrerade fall av Covid-19 nu verkar ha nått en platå har vi fått se att allt fler länder börjar öppna upp sina ekonomier så smått.  Det kommer vara en gradvis process, men i takt med att vi ser att arbetslöshetstalen stiger och att företagens vinster för det första kvartalet 2020 är de lägsta sedan finanskrisen (samt att läget förväntas bli ännu sämre för nästa kvartal) så är det förståeligt att investerarkollektivet är fortsatt nervösa. Tack vare stora stimulanser och stöd från låga räntor har de globala aktiemarknaderna trots allt återhämtat sig från nivåerna i mars. Investerare har generellt sett sökt sig till bolag som dragit nytta av nedstängningarna i samhället, alternativt sådana bolag vars verksamhet hjälper till att mildra effekterna av viruset. Detta kan i sin tur väcka viss oro över att värderingarna stretchats lite för mycket inom vissa segment vilket senare kan komma att orsaka ökad volatilitet i marknaden om sentimentet vänder igen. Att ha en väldiversifierad portfölj med exponering mot kvalitetsbolag kommer att vara viktigt för att navigera i ett sådant marknadsklimat.

Vad har ni för strategi och hur ser ni på framtiden?

Vi tror även att allt det vi upplever nu kommer att påskynda trenden mot att fler vill investera i hållbara bolag, även om slutsatsen i det korta perspektivet ändå får bli att ESG-faktorer inte har varit i fokus i krisen såhär långt. Investerare har istället fokuserat på att bolagen har starka balansräkningar och operationell effektivitet, vilket är en rimlig reaktion på en så pass oväntad chock i marknaden. Vi tror dock att när den värsta rädslan försvinner ur marknaden så kommer bolag med större fokus på hållbarhet att vara de stora vinnarna.

Tillväxtmarknad Aktiv - 22 maj

Vad tänker ni om det som händer på marknaderna just nu?

Vi kan konstatera att fonden har återhämtat sig i linje med marknadsutvecklingen sedan inledningen av det här kvartalet. Inom Teknologisektorn så fortsätter vi att fokusera på ett antal trender som vi har ringat in, flertalet av dem inom Asien. Vi ser exempelvis en stor ökning gällande användningen av sociala medier, dataspel samt e-handel i kölvattnet av Covid-19. Vad gäller Hälsosektorn så behåller vi vår övervikt mot Kina. Detta mot bakgrund att landet befinner sig längre fram i återhämtningen relativt övriga världen. Samma resonemang gäller även för Turism & Upplevelsesektorn, där vi ökat exponeringen mot ett antal kinesiska reseföretag mot bakgrund av att vi ser en viss återhämtning gällande det inhemska resandet. Inom Energisektorn så favoriserar vi ryska producenter framför kinesiska mot bakgrund av att de senare belastas av högre produktionskostnader. Avslutningsvis, gällande Finanssektorn, så ligger fokus på att hitta bolag av hög kvalitet och dra fördel av attraktiva värderingar efter den senaste tidens kursfall.

Europa Aktiv - 27 maj

Vad tänker ni om det som händer på marknaderna just nu?

Medan smittspridningen av Corona-viruset fortsätter så har situationen förbättrats ur ett europeiskt perspektiv. Antalet nya smittade sjunker i de flesta länder och den politiska diskussionen handlar till största del om hur länderna ska öppnas upp för att minska de negativa ekonomiska konsekvenserna. Aktiemarknaderna är för närvarande positiva och förväntar sig en slags normalisering under resten av året samt 2021. Men då vi fortfarande ser kraftiga vinstrevideringar, även för kommande år, ser inte aktiemarknaderna särskilt attraktiva ut totalt sett. Vi är nu på väg att gå in den andra svåra fasen, när statliga stödpaket tar slut och många företag måste se vilken typ av återhämtning som kan förverkligas.

Vi är fortsatt relativt försiktiga till marknaden på grund av den makroekonomiska nedgången och de dämpade framtidsutsikterna. Många utdelningsaktier ser fortfarande billiga ut, medan defensiva tillväxtbolag och teknologibolag är värderade i linje med eller strax över långsiktiga genomsnitt. Mot denna bakgrund har fonden, med anledning av att den fokuserar på högutdelande bolag, fortsatt potential för återhämtning.

Det är dock värt att notera att den genomsnittliga direktavkastningen nu sjunkit ner under 5 procent efter den senaste tidens marknadsuppgång. Detta ger oss signaler om att vi måste komma in i en period av förnyad utdelningstillväxt innan vi ser ytterligare avkastningspotential. Det kan ta lite tid eftersom bolag är försiktiga och värnar om sina balansräkningar.

Hur agerar man som fondförvaltare av Europa Aktiv på en sådan här situation?

Vad gäller förvaltningen av fonden så har vi fortsatt att minska vår exponering till finanssektorn, denna gång inom försäkringssegmentet, där vi ser en ökad risk för ersättningskrav i vissa delar av försäkringsverksamheten. Det här kan påverka utdelningarna för 2020. Likviden från dessa försäljningar har investerats i bolag där vi ser långsiktig tillväxt till rimliga värderingar. Sammanfattningsvis ser vi att fonden har en balanserad mix av trygghet och möjligheter, med bevarat utrymme för att röra sig åt ena eller andra hållet beroende på vad som händer under de kommande månaderna.

USA Aktiv - 20 maj

Vad tänker ni om det som händer på marknaderna just nu?

Vad gäller USA Aktiv så har fonden uppvisat en positiv avkastning relativt sitt jämförelseindex hittills i år. Det är framförallt fondens övervikt mot IT-sektorn samt aktievalen inom samma sektor som utgör en stor del av förklaringen till fondens positiva relativavkastning.  Bland vinnaraktierna hittar vi välkända bolagsnamn såsom Microsoft och PayPal. Eftersom den amerikanska IT-sektorn har en stor mängd kvalitetsbolag så ser vi att sektorn kommer att generera positiv avkastning även om marknadsvolatiliteten fortsätter. Samtidigt så ser vi att Energisektorn fortsätter att underprestera som en följd av minskad efterfrågan i kombination med pågående tvister mellan oljeproducenter världen över.

Vad tänker ni om framtiden?

Vad gäller förändringar av fondens innehav under den senaste tiden har detta främst utgjorts av försäljningar av innehav inom Hälso- och Sjukvårdssektorn samt inom Dagligvarusektorn. Dessa försäljningar har genomförts för att möjliggöra en ökad exponering mot exempelvis Tech-bolag.

Asien - 28 maj

Vad tänker ni om det som händer på marknaderna just nu?

Vi anser att det för tillfället finns många aktier som är ”översålda”, det vill säga gått ner för mycket på kort sikt.  Detta har föranlett att vi har börjat att skifta från mer defensiva aktier till den här kategorin aktier som vi bedömer har en större potential framåt. Vi har sålt av en del av den senaste tidens vinnare, framför allt inom Hälsovårdssektorn och även bolag i Kina som har stått emot väl under turbulensen. Vi tror fortfarande att Kina kommer klara sig väl tack vare de gigantiska stimulanspaket som lanserats och har på senare tid ökat allokeringen till bolag exponerade mot konsumtion. Samtidigt har vi ännu inte sett den fulla effekten av begränsningen av exportvaror. Utöver det så har den politiska spänningen relativt USA åter fått kraft på senare tid, vilket är ett orosmoment.

Vad tänker ni om framtiden?

Vår bedömning är därför att andra länder kommer utvecklas starkare relativt Kina framöver. Som ett exempel ser vi att flera länder i Sydostasien, i synnerhet Indonesien, ser intressanta ut från ett värderingsperspektiv. Vi är fortsatt försiktiga vad gäller marknaderna i norra Asien då många bolag där är en del av globala värdekedjor med varor till framför allt tekniksektorn där det råder stor osäkerhet.