Om oss

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkringar Östgöta

Vi finns nära dig!

Länsförsäkringar Östgöta finns för att ge dig möjlighet till långsiktig ekonomisk trygghet och en enklare vardag. Lokalt och nära hjälper vi dig med hela din vardagsekonomi och ditt boende. Med vår helhet inom försäkring, bank och fastighetsförmedling har vi unika möjligheter att göra det.

Vi finns där du finns – och närhet mellan människor skapar trygghet, tillit och trivsel. Sådant som är viktigt för goda relationer och det förtroende som du kräver för att välja att vara kund hos oss.

Närhet för oss handlar också om att vi anstränger oss för att förstå varje persons och företagares liv och situation. Att vi tar beslut som gör att det känns bra i magen även nästa gång vi ses och att vi som kundägt bolag har fullt engagemang för ditt bästa.

Sju besökskontor i länet

Med över 210 000 kunder över hela Östergötland finns vi representerade med sju besökskontor - Linköping (Platensgatan och Tornby), Norrköping (Hospitalsgatan och Ingelsta), Motala, Mjölby och Kisa och mer än 300 engagerade medarbetare som arbetar för ditt bästa varje dag.

Hälften av alla Östergötlands bilar är försäkrade hos, och tre fjärdedelar av alla villor.

 

Länsförsäkringar Östgöta
Organisationsnummer 522001-1224
Box 400, 581 04 Linköping
info@LFostgota.se


Det som är viktigt för dig, är viktigt för oss

Länsförsäkringar Östgöta bärs upp av sina 210 000 kunder – som också är bolagets ägare. Det betyder att våra kunders och våra ägares intressen är desamma – och att det är självklart för oss att det är kundernas långsiktiga intressen som alltid kommer först.

Som försäkringskund hos oss har du en unik möjlighet att påverka bolagets framtid. I lokala val kan du vara med och utse representanter till vårt fullmäktige, bolagets högsta beslutande organ. På den årliga bolagsstämman, där fullmäktige representerar alla kunder, utses styrelsen. Det är styrelsen som utser VD, som i sin tur ansvarar för bolagets alla anställda – dem du som kund möter i dina kontakter med oss. När verksamheten har gått bra kan du dessutom få återbäring.

Sedan starten 1841 har bolaget och verksamheten vuxit och utvecklats i takt med tiden och med kundernas behov. Det som är viktigt för dig, är viktigt för oss. Det handlar om dina pengar, om vardagen, om hemmet och om din och familjens trygghet och framtid.

Länsförsäkringar Östgöta är ett kundägt bolag


Organisation och ledning

Fullmäktige

Länsförsäkringar Östgöta är kundägt och genom fullmäktige har våra kunder möjlighet att påverka bolagets utveckling och framtid.

Fullmäktigeförsamlingen är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Östgöta. Den består av 73 ordinarie ledamöter och 47 suppleanter. I valkretsarna hålls digitala val vart tredje år där försäkringstagarnas representanter väljs som fullmäktige. Valen är öppna för alla försäkringstagare i respektive valdistrikt. Utöver den ordinarie bolagsstämman bjuds fullmäktige in till informationsträffar, normalt en gång per år.

Nomineringskommittén

Nomineringskommitténs uppgift är att förbereda och lägga fram förslag till bolagsstämman till val av ledamöter i valberedningen.

Bolagsstämman ska välja ledamöter till en nomineringskommitté. Förslag till val av ledamöter till nomineringskommittén görs årligen av fullmäktige vid informationsträffarna. Nomineringskommittén ska bestå av en fullmäktig från varje valkrets. Mandattiden är 1 år.

Styrelse

  • Peter Lindgren - Ordförande
  • Anna-Karin Cronstedt, Vice ordförande
  • Eva Holmgren 
  • Rikard Sagent
  • Sten Lundqvist
  • Cecilia Lundh
  • Lena Ek
  • Johanna Palmér
  • Maria Fredén (personalrepresentant)
  • Anna Andreasson (personalrepresentant)

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att förbereda och lägga fram förslag till bolagsstämman. Valberedningen kan även lämna förslag på övriga förtroendeuppdrag, på uppdrag av styrelsen. Mandattiden är 3 år.

Företagsledning

Profilbild för Stefan Nyrinder

Stefan Nyrinder

Företagsledning – vd
Profilbild för Patrick Petersson

Patrick Petersson

Företagsledning – Chef Försäkring Sak & Liv
Profilbild för Anders Rahm

Anders Rahm

Företagsledning – Chef Ekonomi & Finans
Profilbild för Sophia Nygren

Sophia Nygren

Företagsledning – Chef Affärsstöd och HR
Profilbild för Filip Apelstav

Filip Apelstav

Företagsledning – Chef Bank

Bolagsstyrning

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Länsförsäkringar Östgötas högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning. Stämmans huvudsakliga uppgifter är att besluta om bolagsordning för Länsförsäkringar Östgöta, utse styrelse, revisorer och valberedning samt besluta om ersättning till dessa, besluta om årsredovisning samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Vid bolagsstämman delas förslaget till ersättning till styrelseledamöterna upp mellan ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter. Därutöver utgår dagarvoden. Ordinarie bolagsstämma 2019 ska fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen.

Bolagsstämman utgörs av fullmäktige, valda av försäkringstagarna. Antalet fullmäktige uppgår till 72 ordinarie och 55 suppleanter. Kallelse till bolagsstämman sker genom brev eller e-post till fullmäktige, tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman. Årets bolagsstämma hölls den 21 mars 2019. Nästa års bolagsstämma kommer att hållas den 26 mars 2020. För deltagande på bolagsstämman krävs att fullmäktig eller suppleant närvarar fysiskt.


Hållbarhet

Samhällsengagemang

Genom att dela med oss av vår kunskap, stötta idrotten och lyfta iniativ som bidrar till trygghet och gemenskap vill vi bidra til lett tryggare Östergötland.

Miljö

Vår miljöpolicy utgör ramverket för allt miljöarbete. Vi arbetar med att förebygga skador, minska miljöpåverkan av våra interna arbetssätt och sponsring av olika initiativ som gynnar miljön.

Ansvarsfulla investeringar

Arbetet med ansvarsfulla investeringar bygger på samma värdegrund som svenska staten ger uttryck för genom de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. 


Fastighetsförvaltning

Att äga fastigheter är en del av vår kapitalförvaltning. Vår fastighetsförvaltning kännetecknas av ett långsiktigt ägande där kvalitet och hög servicenivå är viktiga hörnstenar.

Länsförsäkringar Östgötas fastigheter finns framförallt i Linköpings innerstad. Vi äger och förvaltar 520 bostadslägenheter och drygt 100 lokaler. Söker du nytt boende och är intresserad av att hyra lägenhet hos oss är du välkommen att lämna din ansökan till vår bostadskö via länken till höger.

Länsförsäkringar Östgötas Fastighetsförvaltning