Den internationella mansdagen – behövs den?

I dag är det internationella mansdagen. Efter att internationella kvinnodagen vuxit sig stor under 70-talet började röster även höjas om att en mansdag skulle inrättas och så startades den till slut 1999. Tanken bakom internationella mansdagen är att uppmärksamma mäns bidrag till samhället, jobba för jämställdhet, lyfta fram positiva manliga förebilder och uppmärksamma pojkar och mäns hälsa. Länsförsäkringars privatekonom Emma Persson har tittat på hur den ekonomiska fördelningen mellan kvinnor och män ser ut. – Här finns det inte mycket att oroa sig för eller lyfta fram om man är man, mer om man är kvinna.

Emma Persson privatekonom Länsförsäkringar

– Trots en bred samsyn i samhället att jämställdhet är något eftersträvansvärt har kvinnor fortfarande i genomsnitt mindre ekonomiska resurser än män. Även om man kan se tendenser till utjämning mellan könen då det gäller ekonomiska resurser går utvecklingen långsamt, vilket begränsar kvinnors ekonomiska handlingsutrymme. Fler kvinnor än män uppger exempelvis i våra undersökningar att de tror att pengar är en orsak till att man väljer att stanna i en relation som man egentligen vill lämna, säger Emma Persson.

Den ojämlika fördelningen av resurser mellan kvinnor och män har sin källa i att kvinnor har lägre arbetsinkomster än män. Nivån på många typer av inkomster som sjukersättningar och pensioner är beroende av arbetsinkomsten så följden av ojämställda arbetsinkomsterna blir att kvinnor exempelvis får lägre pension än män.

En orsak till att kvinnor i genomsnitt har lägre inkomster än män är att de i högre utsträckning deltidsarbetar, men deras lägre löner beror också på att kvinnor arbetar med andra saker och i andra sektorer än män och att de utför en större del av det obetalda arbetet i hemmet. Den som arbetar mycket i hushållet har av naturliga skäl mindre tid för förvärvsarbete.

Fakta om skillnad mellan könen;

  • 38 procent av männen tjänar mer än 400 000 kronor per år. Motsvarande siffra för kvinnor är 22 procent. Källa; SCB
  • 59 000 män tjänar mer än 1 000 000 kronor per år. Motsvarande siffra för kvinnor är 18 000. Källa; SCB
  • Män har idag 28,5 procent högre pensionsgrundad inkomst än kvinnor. Källa; Pensionsmyndigheten.
  • Av det totala marknadsvärdet på aktier och fonder äger män 66,6 procent och kvinnor 33,4 procent. Källa; Euroclear.
  • Av dem som idag saknar en mindre kontantmarginal för oförutsedda utgifter i åldern 35 – 44 år är 172 stycken kvinnor och 136 stycken män. Källa; SCB.
  • Deltidsarbete är betydligt vanligare bland kvinnor än män och i synnerhet bland arbetarkvinnor. 27 procent av kvinnorna och 11 procent av männen deltidsarbetar. Källa: Arbetslöshetsrapporten 2018
  • Mäns uttag av föräldrapenningsdagarna är idag ca 30 procent. Källa; Försäkringskassan
  • Idag går ca 60 procent av de utbetalade vabdagarna till kvinnor och 40 procent till män. Källa; Försäkringskassan
  • Idag är omkring 80 procent av mottagarna av underhållsstöd kvinnor och 20 procent män. Källa; Försäkringskassan
  • Av de som idag får vårdbidrag utgör omkring 80 procent kvinnor och män 20 procent. Källa; Försäkringskassan

Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 076-109 27 30
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50

                            

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden