Vad händer med pensionen vid dödsfall eller skilsmässa?

Om du och din partner är gifta, registrerade partners eller sambor med barn och någon av er dör före pensionsåldern kan Pensionsmyndigheten betala ut en omställningspension till efterlevande partner. Omställningspensionen baseras på den avlidnes inkomst.

Omställningspension betalas ut av Pensionsmyndigheten till efterlevande partner vid dödsfall. Den betalas månadsvis under ett år eller tills det yngsta barnet fyller 12 år. För att få omställningspension måste vissa saker uppfyllas exempelvis ska du vara under 65 år och bott ihop med den avlidne de senaste fem åren. Ni ska ha varit gifta, registrerade partners eller varit sambo med barn. Sambor utan barn kan inte få omställningspension.

Håll reda på förmånstagarförordnandet

Om du är osäker på om rätt person står som förmånstagare på de försäkringar du har, både de via arbetet och privata, så kan du skriva nytt förmånstagarförordnande, en blankett där du namnger en eller flera personer. Det är speciellt viktigt att tänka på om familjesituationen har förändrats. Vad som betalas ut till de efterlevande från de olika pensionsdelarna och det egna sparandet fungerar på olika sätt:

Inkomstpensionen – betalas inte ut till efterlevande. Din inkomstpension redovisas i siffror vad du har rätt att få, men det finns inga pengar avsatta så som det finns för premiepensionen.

Premiepension – betalas inte ut till efterlevande. Men om du i samband med att du går i pension väljer ett efterlevandeskydd, kan den betalas ut till din make, registrerad partner och i vissa fall sambo.

Avtalspension/Tjänstepension – i de flesta tjänstepensioner finns någon typ av efterlevandeskydd. Det kan antingen ingå automatiskt eller som ett försäkringsskydd som du själv har kompletterat med. I vissa fall betalas det ut som engångsbelopp och i andra fall betalas det ut månadsvis under ett antal år.

Eget pensionssparande – det varierar beroende på vald sparform. Finns ett förmånstagarförordnande, där det står att en vald person ska få pengarna från en försäkring, betalas pengarna ut till den personen.

Om sparpengarna är insatta på exempelvis fonder eller sparkonto betalas de ut till dödsboet. Sambor ska tänka på att de inte ärver varandras sparande om det inte står skrivet i ett testamente eller i ett förmånstagarförordnande.

Vad händer med pensionen vid skilsmässa

Varken inkomstpension eller premiepension ingår vid en bodelning, utan var och en behåller sin pensionsrätt.

Om en partner har överfört sin premiepension till den andre, går den inte att få tillbaka utan tillhör mottagaren. Tjänstepensionen som vanligen ägs av arbetsgivaren, ingår inte heller vid en bodelning. Undantag finns dock om exempelvis den försäkrade är ensam aktieägare och därför har stort inflytande över sin pension, vid dessa tillfällen kan den ingå.

Det egna sparandet ingår vid bodelning för gifta par och ska delas lika om det inte är oskäligt eller är enskild egendom. När sambor separerar ingår inte sparandet vid bodelning.