Vanliga begrepp kring dödsbo

Dödsbo

Ett dödsbo är en avliden persons tillgångar och skulder. Dödsboet är en juridisk person som existerar fram till dess att det upplöses genom arvskifte. Innan dess ska det förvaltas av dödsboets delägare tillsammans.

Dödsbodelägare

Dödsbodelägare kan vara den avlidnas efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. Med universell testamentstagare menas någon som får alla den avlidnes tillgångar eller en viss andel, enligt den avlidnes testamente.

Dödsfallsintyg

Ett dödsfallsintyg med släktutredning visar när en person avled och vilka efterlevande personen har. Beställs på Skatteverket.

Bouppteckning

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder.

Arvskifte

När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket är det dags för arvskifte. Ett arvskifte är ett skriftligt avtal mellan de som ska ärva om hur ett arv ska fördelas.

Dödsbo