Att separera som sambo

När sambopar separerar säger sambolagen att samboegendomen ska delas lika. Det vill säga gemensam bostad och gemensamt bohag som införskaffats för att användas gemensamt. All annan egendom faller utanför lagen såsom bil, fritidshus, banksparande med mera.

Det kan vara viktigt att behålla kvitton eller annat bevis på vad var och en ägde innan man flyttade ihop. En bodelning ska förrättas skriftligt och undertecknas senast ett år efter en separation. Om sambopar kommer överens om en fördelning som båda är nöjda med behöver ingen skriftlig handling upprättas.

När du som sambo har samäganderätt

Egendom som samborna köper tillsammans som inte är samboegendom, exempelvis bil, fritidshus, båt eller husvagn, har de samäganderätt till. Samäganderätt regleras av samäganderättslagen och ingår inte vid en bodelning. Hur stor del var och en äger beror på hur mycket som betalats eller om de har kommit överens om annat. Denna lag är inte speciellt utformad för att gälla sambor, men den omfattar de saker som köps gemensamt och som faller utanför sambolagen.

Äger samborna saker med samäganderätt kan inte den ena sambon utan den andres samtycke fatta olika beslut, till exempel om försäljning.

Under samboförhållandet håller man kanske inte reda på vem som äger vad, men det är viktigt att veta det om en bodelning ska göras. Det gäller både för gemensam bostad och bohag och andra saker som faller utanför sambolagen.

Sambor och bodelning

Har samborna kommit överens om hur fördelningen ska vara vid en separation behöver inte någon formell bodelning göras utan de kan dela upp sakerna som de vill. Den samboegendom som samborna har när förhållandet upphör ingår i bodelningen och allt som köps därefter ingår inte.

Om en av samborna önskar göra en bodelning måste den andre sambon gå med på det och får inte vägra eller försvåra. En bodelning måste begäras inom ett år efter att samboförhållandet har upphört. Om man inte kan komma överens kan en bodelningsförrättare utses. Denne bestämmer då hur boet ska delas och är man inte nöjd med bodelningsförrättarens delning kan man klaga hos tingsrätten.

Anses bodelningen orättvis kan den jämkas med hänsyn till förhållandets längd, ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt. Regeln skyddar den som äger mest av samboegendomen och kan åberopas för att få behålla mer än hälften av den. Se avsnittet om Jämkning nedan.

Exempel på en bodelning

Lisa och Mats har gemensamt köpt husgeråd och möbler för 30 000 kronor och deras bostadsrätt är värd 200 000 kronor. Mats tog ett bostadslån på 100 000 kronor när bostadsrätten köptes medan Lisa tog 100 000 kronor från sina sparpengar.

Innan bodelning  

Lisa äger
Summa
Samboegendom
Bostad
100 000
Bohag
15 000
Övrig egendom
Sparkonto
20 000
Cykel
5 000
Ärvt enskild egendom
20 000
Totalt
160 000
Mats äger
Summa
Samboegendom
Bostad
100 000
Bohag
15 000
Övrig egendom
Sparkonto
5 000
Frimärkssamling
50 000
Bil
45 000
Summa
215 000
Bostadslån
-100 000
Totalt
115 000

När värdet på samboegendomen ska fördelas mellan Lisa och Mats, räknas först bostadslånen bort från Mats samboegendom. Sedan avdrag för skulder gjorts läggs respektive samboegendom samman. Därefter delas värdet.

Bostadsrätten är värd 200 000 kronor och eftersom Lisa inte har något bostadslån är hennes värde 100 000 kronor och Mats värde är 0 eftersom han har bostadslån på 100 000 kronor. Bohaget är värt 30 000 kronor och de delar lika på värdet av bostaden och bohaget, totalt 130 000 kronor och får 65 000 kronor var av samboegendomen.

Efter bodelning 

Lisa äger Lisa äger
Summa Summa
Övrig egendom Övrig egendom
Sparkonto Sparkonto
20 000 20 000
Cykel Cykel
5 000 5 000
Ärvt enskild egendom Ärvt enskild egendom
20 000 20 000
Summa Summa
110 000 110 000
Mats äger Mats äger
Summa Summa
Övrig egendom Övrig egendom
Sparkonto Sparkonto
5 000 5 000
Frimärkssamling Frimärkssamling
50 000 50 000
Bil Bil
45 000 45 000
Summa Summa
165 000 165 000

Bodelningen ska dokumenteras skriftligt och båda parterna ska skriva under den. Samborna kan göra bodelningen själva eller anlita jurist. Om bodelningen inte anses skälig av någon orsak finns en jämkningsregel. 

Jämkning – att frångå bodelningsreglerna

Precis som när äktenskap upplöses på grund av skilsmässa finns, när samboskap upphör, möjlighet att göra undantag från de vanliga bodelningsreglerna.

I sambolagen sägs att om det med hänsyn till längden på förhållandet och sambornas ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt är oskäligt att en sambo ska lämna egendom till den andra, i den omfattning som sambolagen stadgar, kan man göra avsteg från detta. Vilket i så fall innebär att en sambo får behålla mer av sin egendom än vad han/hon annars skulle ha fått. Till skillnad mot gifta gäller denna jämkningsregel även vid en sambos död.

Om den ena sambon är försatt i konkurs när bodelningen ska göras eller om det finns andra särskilda skäl ska varje sambo behålla sin egendom som sin andel i bodelningen.

Vem behöver bostaden mer?

Den som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få den på sin lott om det anses skäligt och den andre sambon har naturligtvis rätt att få betalt för sin andel. Antingen kan betalning ske med pengar eller med annan egendom ur det gemensamma bohaget. Om godtagbar säkerhet ställs för betalningen kan sambon få skäligt anstånd med betalningen. Anspråk på att ta över bostaden måste lämnas senast tre månader efter samboförhållandet slut om sambon flyttar från den gemensamma bostaden.

Är bostaden en hyresrätt eller en bostadsrätt och ägs av enbart den ena sambon och normalt inte ska ingå i bodelningen, kan det bli aktuellt att den andre sambon kan överta den om det anses skäligt genom den så kallade övertaganderegeln. Oftast gäller det om det finns barn, men även om det finns synnerliga skäl för ett övertagande.

Om sambor äger fastigheter

Äger samborna hälften var av en fastighet och en formell bodelning upprättas, räknas det inte som försäljning och därmed ska ingen eventuell kapitalvinst betalas om den andra sambon ska bo kvar i fastigheten. Det betyder att den som bor kvar ska betala hela den kapitalvinst som uppstår vid en senare försäljning. Det är därför viktigt att räkna bort den latenta skatten och andra kostnader som kan uppstå innan värdet delas mellan samborna.

Har däremot ett samboavtal skrivits där bodelningsreglerna har avtalats bort räknas det som en försäljning av halva fastigheten om en av samborna ska bo kvar och kapitalvinstskatt och stämpelskatt på halva fastigheten ska betalas.