Våra fondförvaltare kommenterar marknadsläget

Ta del av våra fondförvaltares aktuella kommentarer kring marknadsläget och fonderna som de förvaltar.

Sverige Vision - november/december

Hur ser du/ni på marknadsutvecklingen under hösten såhär långt?

Efterfrågan är stark vilket återspeglas i rapporterna under tredje kvartalet som generellt var i linje med förväntningarna. Många tillväxtbolag, speciellt de som växer genom förvärv, har utmanande höga värderingar och kurserna har stigit kraftigt. Vi har sett exempel på att dessa bolag har straffats av marknaden vid minsta lilla svaghet i rapporterna. Återhämtningen i den svenska ekonomin har tagit fart under det tredje kvartalet och vi bedöms nu gå in i en mild högkonjunktur med relativt hög arbetslöshet. Samtidigt har industrin ett hårt kostnadstryck genom ökade kostnader för insatsvaror samt flaskhalsar vilket stör produktionen. Det finns exempel på bolag som för närvarande inte tar emot fler ordrar. Dessa flaskhalsar kommer säkert finnas kvar en tid men inte på sikt. 

Vad är din/er marknadsvy för de närmsta sex månaderna och hur återspeglas detta i fonden/fonderna?

Vi är fortsatt positiva till bolag som har möjlighet att föra över kostnadsökningar till sina kunder. Fonden har ökat exponeringen mot bolag som förväntas gå bra i en miljö med stigande inflation och höjda räntor. Vidare har vi minskat exponering mot bolag med stor exponering mot Asien och bolag med höga värderingar som har gått väldigt bra. Bolag som kommit in med bra rapporter har vi ökat exponeringen mot. Fonden hade tidigare en stor undervikt i fastighet, en undervikt som minskats på senare tid.

Exempel på bolag som fonden har ökat sitt innehav i är läkemedelsbolagen Novo Nordisk och AstraZeneca, Nordea och försäkringskoncernen Sampo och PEAB samt Balder och Alfa Laval. Bolag där fonden har minskat exponeringen mot är Embracer, Sectra, Ericsson, SKF och ABB. Fondens största övervikter är för närvarande finans och läkemedel och största undervikterna är fastighet och industri.

Småbolag Sverige Vision - november/december

Hur ser du/ni på marknadsutvecklingen under hösten såhär långt?

Under hösten har det varit stort fokus på störningar i leverantörskedjorna, stigande inputkostnader och möjligheter för bolagen att försvara sina marginaler. Under rapportsäsongen har vi sett att de flesta bolagen har lyckats väl med att skjuta vidare kostnadsökningarna ut mot kunderna. Detta har underlättats av den starka underliggande efterfrågan i spåren av återöppnandet efter pandemin. Stort fokus har det även varit på centralbankernas minskande stödköp och att trenden med en stigande inflationen verkar vara mer seglivad än vad man tidigare trott. Svenska småbolagsindex har gått starkt sedan mitten av september och är nu nära rekordnivån, hjälpt av en stark rapportsäsong.

Vad är din/er marknadsvy för de närmsta sex månaderna och hur återspeglas detta i fonden/fonderna?

Vi noterar att index är på höga nivåer precis som bolagens värderingar. Vi ser samtidigt att dyra bolag tenderar att bli ännu dyrare samtidigt som lägre värderade bolag inte har hängt med. I genomsnitt ligger fonden positionerad mot bolag med något lägre värderingar. Vi fortsätter att investera i bolag som vi ser gynnas av utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle så som till exempel Concentric som gynnas av elektrifieringen av fordonsflottan, och Lindab som gynnas av ett ökat fokus på energieffektivisering av byggnader.

Företagsobligation Vision och Kort Räntefond - november/december

Hur ser du/ni på marknadsutvecklingen under hösten såhär långt?

Kraftigt stigande energipriser skakar om marknaden och nu prisas det in räntehöjningar av centralbanker redan under 2022. ECB och Riksbanken har ej ännu nämnvärt ändrat på sin kommunikation och där sticker Riksbanken ut genom att de säger att de inte ska röra räntan förrän tidigast 2024. Riksbanken var däremot tidigt ute med att minska på sina obligationsköp och ska låta tillgångsportföljen vara oförändrad under 2022.

Stigande räntor har fått fastighetsrelaterade BB+/BBB obligationer att ”handla lite surt” och kreditspreadar på dessa har gått isär 10 - 20 baspunkter. Stort utbud av obligationer från Heimstaden i samband med deras förvärv från Akelius är en annan förklaring till att kreditspreadar har gått isär. Fastighetssektorn står för nära halva emissionsvolymen på företagsobligationsmarknaden så det är ett rejält utbud för marknaden att svälja. Sker det förändringar i utbud/efterfrågan-balansen, så går kreditspreadar lätt isär.

Vad är din/er marknadsvy för de närmsta sex månaderna och hur återspeglas detta i fonden/fonderna?

Fastighetssektorn är tung i Företagsobligation Vision, men vi har på senare tid varit försiktiga med att addera lång kreditrisk i den sektorn. Däremot har vi adderat risk i K2A till fonden, ett hållbarhetscase inom high yield. Faktum är att high yield har klarat sig bättre jämfört med låga IG-ratade bolag under den senaste tidens något sura fastighetsobligationsmarknad. Det stigande ränteläget har utnyttjats för att öka durationen mot bakgrund av en tro på att Riksbanken kommer att få det mycket svårt att ta sig ut den expansiva penningpolitik som de så länge har bedrivit. Osäkerheten där är om FED (mindre troligt ECB) kommer att gå i bräschen och höja räntan då detta även kan påverka Riksbanken att påbörja sin åtstramning tidigare än hittills kommunicerat.

 

Vad gäller Kort Räntefond har inga större förändringar gjorts den senaste tiden utöver att durationen har ökats på något även här. Vyn är att Riksbanken inte kommer att kunna höja räntan i närtid, så när marknaden börja prisa in höjningar i den korta delen av räntekurvan, bör detta ses som en god möjlighet till att köpa korta fastförräntade obligationer till en högre ränta än vad som sannolikt kommer att realiseras i form av räntehöjningar. Det bör också fortsatt nämnas hur dyra långa säkerställda bostadsobligationer är. För att få en positiv kreditspread i en säkerställd obligation utgiven av Stadshypotek krävs en återstående löptid på obligationer längre än fem år. Det är för mycket spreadduration (kreditrisk) till för låg förväntad avkastning. Strategin blir därför att försöka hitta säkerställda bostadsobligationer som ger någon positiv avkastning, så som obligationer utgivna av Ålandsbanken och Bluestep. Det är obligationer med samma underliggande säkerheter som obligationer utgivna av stadshypotek, men ger en ”pickup” på 20-30 baspunkter relativt Stadshypotek.

Fastighetsfonden och Fastighet Europa - november/december

Hur ser du/ni på marknadsutvecklingen under hösten såhär långt?

Fastighetsaktier har handlats mycket starkt under året hittills. När vi skrev förra kommentaren i oktober hade vi dock en svag septembermånad bakom oss börsmässigt och för fastighetsaktier i synnerhet. Rent fundamentalt såg det då fortsatt mycket bra ut. Det får vi nu bekräftat i samband med att fastighetsbolagens rapporter för tredje kvartalet kommer. De bolag som hittills rapporterat sina siffror bekräftar en överlag mycket god utveckling avseende nettouthyrning, hyresnivåer och den heta transaktionsmarknaden avspeglar sig i sjunkande avkastningskrav och stigande fastighetsvärden för bolagen. Under oktober och i inledningen på november har fastighetsaktier handlats upp kraftigt dels mot bakgrund av bolagens fina utveckling, dels på grund av stabiliserade till sjunkande långräntor där en fortsatt rekordlåg realränta ger stöd till reala tillgångar såsom fastigheter.

Vad är din/er marknadsvy för de närmsta sex månaderna och hur återspeglas detta i fonden/fonderna?

Fonden ligger främst investerad i mer stabila delsegment såsom lager/logistik/lätt industri, samhällsfastigheter hyresrättsbostäder med stabila eller stigande hyresnivåer. Även kontorssegmentet utgör en stor andel av fondens innehav och även här finns förväntningar om ytterligare yield-kompression och överlag stabila till stigande hyresnivåer. Fondernas placeringsstrategi är fortsatt att investera i kvalitetsbolag med bevisad historisk lönsam tillväxt. Det är tillväxt i kassaflöden och substansvärde som över tid driver aktiekurser. Exempel på stabila bolag med stark tillväxt i fonderna är SBB verksamma inom samhällsfastigheter, K-fastigheter, Genova, K2A, Trianon och Amasten verksamma inom hyresbostadssegmentet och Sagax, Catena, Stendörren samt CTP inom lager/logistik/lättindustri segmentet.

Bekväma fonder, Mix och Multistrategi - november/december

Hur ser du/ni på marknadsutvecklingen under hösten såhär långt?

Det har varit en blandning av både sött och salt senaste tiden för främst aktier. Vi ser att flertalet ledande indikatorer som är vägvisande för hur konjunkturer kommer utvecklat sig har börjat ”toppa ur”. Med det menas att de indikerar fortsatt positiva framtidsutsikter men att de sannolikt inte kommer stiga ännu mer framöver. Mot detta så har rapportsäsongen börjat ta fart och bolagen fortsätter att leverera vinster som ligger över analytikernas förväntningar. Dessutom har både räntor och inflationsförväntningar stigit vilket gör att marknadens förväntningar på tidpunkten för när väldens centralbanker börjar höja sina referensräntor har skjutits framåt i tiden.

Vad är din/er marknadsvy för de närmsta sex månaderna och hur återspeglas detta i fonden/fonderna?

Våra prognoser sträcker sig generellt något längre, ca två år, och för den tidshorisonten är vår vy neutral. Vi väljer dock att vara överviktade tillväxtmarknader då vi ser fortsatt potential för positiva vinstrevideringar för de flesta tillväxtmarknadsregionerna. Detta finansierar vi med att vara underviktade USA, där vi ser en hög värdering och risker för negativa revideringar av framtida vinster. Vi är fortsatt underviktade obligationer med lång löptid då vi ser en risk att långa räntor kommer fortsätta stiga framöver, vilket i så fall påverkar tillgångsslaget negativt. Detta drivet främst av vår syn på att centralbanker succesivt kommer minska sin expansiva penningpolitik, givet att den ekonomiska återhämtningen håller i sig.  

Lång Räntefond och Balanserad Räntefond - november/december

Hur ser du/ni på marknadsutvecklingen under hösten såhär långt?

Marknaden har utvecklats i linje med de förväntningar som vi hade inför hösten. Inflationen har varit fortsatt hög och återigen överraskat på uppsidan. Som förväntat börjar även centralbankerna att bli mer nyanserade och är på marginalen mer oroliga för inflationen även om deras huvudscenario fortfarande är att den kommer att vara kortlivad. Den ökade volatiliteten var även den väntad, dock var förväntansbilden att räntorna skulle varit något högre. 

Vad är din/er marknadsvy för de närmsta sex månaderna och hur återspeglas detta i fonden/fonderna?

Vyn inför det kommande halvåret är densamma som tidigare, det vill säga inflationen kommer att vara ett problem för marknaden och centralbankerna. Under det senaste halvåret har det även funnits en stark förväntansbild från marknaden att ekonomin ska vika. I huvudscenariot kommer marknaden i närtid att få ändra på detta scenario då det mesta pekar på att återhämtningen fortsätter med bra styrka. Även detta kommer att sätta tryck på räntor uppåt. Fonderna är positionerade för högre räntor och brantare kurvor. Fonderna har även fortsatt en undervikt i bostadsobligationer då det är troligt att kreditspreadar går isär trots att risksentimentet kommer att vara starkt då centralbankerna kommer att minska sitt direkta stöd för detta tillgångsslag.

Global Vision - november/december

Hur ser du/ni på marknadsutvecklingen under hösten såhär långt?

Vi har sett en återhämtning på de globala aktiemarknaderna sedan slutet av tredje kvartalet och MSCI World har nu nått upp till rekordnivåer (i amerikanska dollar).  I vår senaste kommentar från september bedömde vi att det var för tidigt att säga om det plötsliga skiftet från tillväxt till värdeaktier var en mer långsiktig marknadstrend. Detta eftersom det fanns lika många argument för att båda stilarna skulle ta över ledarskapet. Vi förutspådde därför att konflikten skulle fortgå och att detta skulle leda till volatilitet. Detta är även den marknadsutveckling vi sett ända till slutet av tredje kvartalet. I slutändan visade det sig dock att rotationen mot värdeaktier visade sig vara kortvarig och investerare har skiftat tillbaka till tillväxtaktier.  

Vad är din/er marknadsvy för de närmsta sex månaderna och hur återspeglas detta i fonden/fonderna?

Investerare världen över fortsätter att fokusera på bolagens vinster och även om nivåerna fortsätter att ligga över det långsiktiga genomsnittet så dämpas utsikterna nu gällande tillväxten framöver. Orderstockarna, som tills alldeles nyligen ökade i nästan alla branscher, har börjat vika av. Detta tyder på att de värsta flaskhalsarna i leveranskedjan har börjat lösas upp. Orderförseningarna som de orsakat har dock säkerställt att förväntningarna inför intäktstillväxten 2022 är robusta.

Med marknader som är på rekordnivåer ser vi även att värderingarna på många håll är mycket utmanande. Sektorer såsom energi och finans vilka gynnas av den ekonomiska återhämtningen är de som upplever det mest positiva sentimentet mot bakgrund av stigande energipriser och marknadsräntor. Samtidigt ser vi en svag avkastning för framförallt lägre värderade bolag inom värdesegmentet. Med det sagt så håller vi fast vid vår tro på att vara diversifierad även framöver och detta återspeglas i fonden som fortsätter att ha exponering mot ett brett spektrum av marknaden.

Tillväxtmarknad Aktiv - november/december

Hur ser du/ni på marknadsutvecklingen under hösten såhär långt?

Tillväxtmarknader har fortsatt att visa på motståndskraft. Detta då utsikterna för en global återöppning efter pandemin nu verkar alltmer sannolika. Däremot har olika virusmutationer, en ihållande ökad inflationstakt samt osäkerhet kring ränteutvecklingen dämpat takten i den globala ekonomiska tillväxten. Investerare världen över fortsätter även att vara fokuserade på utvecklingen i Kina där regeringen använder regulatoriska åtstramningar som ett verktyg för att främja gemensamt välstånd i landet.  Dessa regulatoriska åtstramningar i kombination med fastighetsskattereformer har satt ljus på kinesiska teknik- och fastighetsbolag de senaste månaderna. Den kinesiska regeringen har samtidigt fortsatt att upprepa att man genom detta främjar en stabil ekonomi och fastighetsmarknad.

Vad är din/er marknadsvy för de närmsta sex månaderna och hur återspeglas detta i fonden/fonderna?

Trots att den marknadsmiljö som vi har just nu verkligen medför stora utmaningar för investerare, så erbjuder den även en mängd möjligheter. Dessa uppstår exempelvis när marknaden överdriver kortsiktiga negativa faktorer samtidigt som de mer långsiktiga fundamentala faktorerna diskonteras. Våra globala industrianalytiker fortsätter att följa de möjligheter som uppstår till marknadsrabatter i kölvattnet av de kinesiska regulatoriska åtgärderna. Vi fortsätter att ha god tillit till deras förmåga att identifiera teman och möjligheter på tillväxtmarknaderna.

Vår övergripande inställning är att den kinesiska regeringens underliggande motiv sannolikt inte är så ondskefull som rubrikerna vill få det att framstå och att de långsiktiga utsikterna för innehav såsom Alibaba, Tencent, Meituan, Longfor, CIFI och Shimao förblir otroligt starka.

Beslutet att minska exponeringen mot fossila bränslen i fonden har påverkat fondens avkastning negativt eftersom oljepriset har trendat uppåt. Vi tror dock att effekten av valet att inte ha någon direkt exponering mot energisektorn i fonden kommer att normaliseras över tid. Detta eftersom klimatomställningen spelar en allt viktigare roll på tillväxtmarknaderna och för flödena på kapitalmarknaden. Vi är nöjda med att ha hittat en mängd intressanta investeringsmöjligheter, i synnerhet inom sektorerna för kraftförsörjning och industri. Det rör sig särskilt om bolag som erbjuder alternativa, renare energikällor samt tillverkningskomponenter som möjliggör elektrifieringen av världen. China Longyuan Power, China Gas Holdings, LG Chem och Contemporary Amperex är några exempel på bolagsnamn inom dessa segment.

Europa Aktiv - november/december

Hur ser du/ni på marknadsutvecklingen under hösten såhär långt?

Vi kan konstatera att vi hade många rätt i prognosen inför hösten som vi delade med oss av i slutet av sommaren. I den prognosen förutspåddes en hög volatilitet i marknaden, vilket vi också har upplevt. Vi sade samtidigt att vi var fortsatt positiva till börsen i stort och att vi ser tillfälliga marknadsnedgångar som ett sätt att öka på vissa positioner i fonden som vi tror på långsiktigt.

Vi förutspådde även att kampen om ledarskapet på marknaden mellan värde- och tillväxtaktier skulle fortgå. De stigande marknadsräntorna har lett till en rotation från tillväxtaktier mot värdeaktier och vi har sett en stor andel vinsthemtagningar i tillväxt- och kvalitetsbolag under hösten hittills.

Vad är din/er marknadsvy för de närmsta sex månaderna och hur återspeglas detta i fonden/fonderna?

När vi blickar framåt så ser vi tror vi att värdeaktier kommer att behålla ledarskapet i marknaden ett tag till. Mot den bakgrunden så behåller vi en neutral stilbias i fonden just nu även om vi långsiktigt håller fast vid en viss stilmässig inriktning mot kvalitets-/tillväxtaktier.

Vi fortsätter att vara väldigt lyhörda för tecken på en mer åtstramande penningpolitik från de stora centralbankerna, i huvudsak Fed och ECB. Fed har ju även gått ut och sagt att man ska påbörja sin s.k. ”tapering” i november, vilket innebär minskade obligationsköp och därmed en något stramare penningpolitik. Vi hör även liknande tongångar från ECB. Vi fokuserar även fortsatt på hur inflationen utvecklas, samt risken för att ekonomin saktar in under 2022.

Samtidigt vill vi, trots vissa risker, framhålla att vi är fortsatt positiva till börsen det närmsta halvåret mot bakgrund av TINA (There Is No Alternative), vilket betyder att aktier framstår som det mest attraktiva tillgångsslaget på grund av ett fortsatt nedpressat ränteläge.

Sedan mitten av september har vi ökat övervikten mot finanssektorn och i huvudsak banker, och vi har nu uppnått maximal exponering i fonden mot den sektorn. Vi tog även chansen att under nedgången på marknaden i september öka på innehavet i några bolag inom sektorn för sällanköpsvaror såsom Adidas, Inditex, Kering och Technogym. I mitten av oktober gjorde vi även en vinsthemtagning i TotalEnergies, och därmed har fonden i dagsläget inget innehav alls i energisektorn.

USA Aktiv - november/december

Hur ser du/ni på marknadsutvecklingen under hösten såhär långt?

Aktiemarknaderna har fortsatt upp under hösten. Detta samtidigt som vi även fått uppleva en högre volatilitet i marknaden. September månad bjöd på en nedgång gällande amerikanska aktier till följd av oro för det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande, stora utmaningar i leveranskedjor samt förväntningar om att den amerikanska centralbanken ska minska sina obligationsköp (s.k. ”tapering”). I oktober såg vi dock en svängning uppåt på marknaden, mycket till följd av att orosmomenten från september inte blev verklighet samtidigt som många företag fortsatte att leverera starka resultat.  

Vad är din/er marknadsvy för de närmsta sex månaderna och hur återspeglas detta i fonden/fonderna?

Vi gör generellt sett inte så pass korta marknadsprognoser, men om vi ska säga något så tror vi att de amerikanska aktiemarknaderna kommer att fortsätta uppåt de kommande 12-18 månaderna. Detta scenario bygger på en tro om att den amerikanska ekonomin fortsätter sin återhämtning och att företagen fortsätter att uppvisa starka resultat. Som alltid finns det orosmoln på investerarhimlen som gör att sentimentet i marknaden är mer försiktigt, och detta i sin tur gör att ribban sänks för vad marknaden behöver prestera för att det ska leda till överraskningar åt det positiva hållet.

Vi tror inte på någon stark acceleration i den globala ekonomiska tillväxten eftersom effekten av finans- och penningpolitiska stimulanser håller på att klinga av. Vad gäller det stigande inflationstrycket så bedömer vi att det kommer att avta i takt med att problemen med flaskhalsar i leverantörskedjan minskar. Detta bör gynna tillväxtorienterade sektorer såsom IT och hälso-och sjukvård och vi behåller vår inriktning mot denna typ av sektorer i fonden.

Asien - november/december

Hur ser du/ni på marknadsutvecklingen under hösten såhär långt?

De senaste månaderna är det framförallt oron kring Kina som vägt på tillväxtmarknaderna. Marknaden påverkas även generellt av osäkerhet kring hur pass övergående eller varaktiga den ökade inflationstakten som vi sett globalt är. Vi ser fortfarande att den starka ekonomiska återhämtningen och de extraordinära stimulanserna från penning- och finanspolitiken är svåra att förena. Som vi ser det så är den största risken för aktier på tillväxtmarknader just nu att vi får se en kraftig justering i amerikanska räntor.

Stora tillväxtmarknadsekonomier är dock generellt sett i en bättre position vid stigande räntor, mot bakgrund av relationen mellan bytesbalans och BNP. Med det sagt så ser vi att många centralbanker, framförallt i Latinamerika och mindre utvecklade delar av Europa, höjer sina räntor. Därmed ligger många tillväxtmarknader före de utvecklade marknaderna när det kommer till mer åtstramande penningpolitik.

Vad är din/er marknadsvy för de närmsta sex månaderna och hur återspeglas detta i fonden/fonderna?

Vad gäller vår vy för Kina så är vi fortfarande försiktigt inställda, men samtidigt pragmatiska med tanke på den senaste tidens underavkastning. De politiska utspelen mot olika sektorer visade sig vara mycket mer allvarliga än väntat. Vi har inte upplevt något liknande i Kina tidigare utan enbart sett detta i Ryssland. När vi blickar framåt så tror vi att det kan komma att bli fler liknande tillslag i Kina, särskilt om man ser att något går emot landets ekonomiska politik. Samtidigt bedömer vi att det nu finns fler intressanta investeringsmöjligheter än tidigare. Vi är dock väldigt försiktiga med var vi investerar för att inte råka ut för att ha positioner som går stick i stäv med landets sociala mål. Exempel på intressanta investeringscase är branscher som gynnas av återöppningen av ekonomin samt sådana industrier som hjälper landet att nå sina klimatmål för 2030 och 2060.

Vi är fortfarande överviktade mot Indonesien, som vi bedömer är en region som gynnas av en ”post-pandemi”-miljö. Vi har även återgått till en övervikt mot Kina för att återspegla de attraktiva värderingar som uppstått som uppstått i kölvattnet av de politiska utspelen.

Vad gäller Indien så har vi minskat exponeringen något där. Detta eftersom marknaden har gått mycket bra där och börjar att se dyr ut.  Våra största undervikter är mot Taiwan och Sydkorea och vi har ingen exponering mot Malaysia. På sektornivå är våra största övervikter mot energi och finans medan material och hälso- och sjukvård utgör de största undervikterna.