Analys av aktiemarknaden

Läs vår senaste marknadsanalys av aktiemarknaden i Sverige, Europa, USA, Japan och tillväxtmarknaderna. Ta bland annat del av var det är idé att investera just nu och vilka tillgångsslag som verkar mest intressanta.

2021-10-01 AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Vad betyder symbolerna?

Vädersymbolerna visar vår syn för utvecklingen för aktiemarknaderna på 24 månaders sikt.

Aktiemarknaden globalt

neutral.png

Då vaccinet mot Covid-19 rullats ut till befolkningen i Europa och USA har restriktioner lättats. Virusets härjningar medförde förra året en minskad ekonomisk aktivitet på grund av de restriktioner för personresor och transport av varor som uppstår när stater försökt minska spridningen av viruset. Detta i sin tur slog mot företagens omsättning och vinst, vilket förklarade de nedgångar i aktiemarknaden som ofta sker i samband med att smittspridningen ökar.

Det ser nu ljust ut för ekonomin och vi tror på en mycket stark ekonomisk återhämtning under 2021, vilket hittills i år har understött börsen. Mot bakgrund av den starka börsutvecklingen under 2021 ser vi dock att återhämtningen börjat prisas in i bolagens värderingar vilket gör att vi är lite mer selektiva för vilka regioner vi väljer att övervikta.  

Ett tema som marknaden fokuserat på senaste tiden är när centralbanker väntas minska sina finansiella tillgångsköp som man lanserade för att stödja ekonomin i och minska den långvariga ekonomiska effekten av Covid-19. Detta har på sistone lett till att räntor stigit och obligationer med lång löptid avkastat negativt. Vidare finns även risker för att för mycket av dessa stimulanser kan leda till för hög inflation på sikt. Ett fortsatt ränteuppställ skulle kunna leda till lägre riskaptit för aktier. Vi ser dock senaste tidens ränteutveckling som ett sundhetstecken och som ett första steg för att gå tillbaka till en mer normaliserad miljö givet att bolagens vinster också stärks av den ekonomiska återhämtningen.

Vi ser nu en lite med divergerad bild framöver där bland annat utvecklade ekonomier har kommit längre i sin återhämtning än tillväxtmarknader. Vi ser även en risk för att marknaden kan vara för optimistiskt inställd till vidare expansiv återhämtning, därför väljer vi att vara underviktad historiskt dyra marknader med relativt låg potential för vidare tillväxt och istället positionera oss i marknader som har stor potential för att komma i kapp och med en rimligare värdering.

Vår rekommendation är neutral för globala aktier där vi har en övervikt på tillväxtmarknadsaktier som vi finansierar genom en undervikt för amerikanska aktier. Vi för håller oss neutrala till europiska, svenska, samt japanska aktier.

Sverige - Stimulanser ställs mot osäkerhet

neutral.png

 • + Stimulativ penningpolitik
 • - Tecken på att konjunkturen börjar toppa
 • - Hög värdering givet nuvarande bolagsvinster

Återhämtningen är nu i fullgång och efter botten av nedgången i ekonomin förra året har nu företagens vinster ökat kraftigt i år. Vi ser nu att flertalet ledande indikatorer för att konjunkturen börjat toppa vilket indikerar att förväntansbilden för högre marginaler för bolagens vinster eller vidare uppskruvning av förväntad försäljning inte får ses som lika troligt som tidigare.

En faktor som dämpar risken är de omfattande finanspolitiska paket som regeringen lanserat parallellt med Riksbankens penningpolitiska åtgärdsprogram. Även om programmen är stora och i regeringens fall kommer att öka statens skuldsättning, ger de stöd för individer, företag och finansiella marknader i denna omfattande kris.

När vi balanserar de högt ställda förväntningarna på kort sikt mot den stimulativa penningpolitiken förhåller vi oss neutrala för svenska aktier.

Europa - Hävstång för återhämtning

neutral.png

 • + Stora ekonomiska stimulanspaket
 • + Stort konjunkturberoende utgör möjlighet men leveransproblemen kan ställa till det
 • - Bolagens värderingar är något höga

Förra året blev mycket svagt mot bakgrund av de negativa effekterna som coronaviruset har på de exportberoende europeiska bolagens vinster. Vi ser dock att den europeiska centralbanken fortsätter sin expansiva penningpolitik, samtidigt som ett flertal europeiska regeringar lanserat omfattande stödpaket för ekonomin samt att även EU centralt godkänt astronomiska stimulanspaket. Detta får ses som positivt för börsen på sikt.

De europeiska bolagen är av lite mer cyklisk karaktär, det vill säga att de väntas gå bra i den återhämtningsfas som vi ser att ekonomin är inne i. Dock har den europeiska börsen också gått upp mycket i år vilket resulterat i att bolagens värdering får ses som hög. Vidare så utgör även denna cykliska karaktär en risk nu då det råder globala leverans- och produktionsproblem som främst drabbar produktionen för tillverkande bolag.

När vi balanserar de positiva mot de negativa faktorerna ser vi sammantaget med tillförsikt på framtiden för europeiska aktier men ser samtidigt kortsiktiga risker. Mot bakgrund av detta förhåller vi oss neutrala till europeiska aktier.

USA - Långsiktigt stigande räntor men penningpolitiken ger stöd för aktier

svagt negativ.png

 • + Amerikanska centralbankens stimulanser ger stöd för aktier
 • - Mycket av återhämningen är nu inprisad i bolagens värderingar  
 • - Stigande räntor bidrar till lägre riskaptit

Amerikanska aktier har stigit i pris vilket lett till att värderingen av bolag inte är särskilt attraktiv ur ett historiskt perspektiv givet nivån på nuvarande och förväntade vinster. Detta är främst drivet av att vinsttillväxten förväntas vara över historiska nivåer de kommande åren drivet av den ekonomiska återhämtningsfas USA nu befinner sig i.

Den amerikanska centralbanken och regeringen har lanserat rekordstora stimulanspaket för den amerikanska ekonomin med syfte att stödja likviditeten i penning- och obligationsmarknaderna som varit mycket ansträngda under krisen. Då stimulanser fallit väl ut för den ekonomiska utvecklingen och vaccineringsprogram gjort att risken minskat för större nedstängningar i USA har den amerikanska centralbanken börjat kommunicera att de kommer trappa ner sina finansiella tillgångsköp. Utvecklingen för denna kommunikation kan leda till kortsiktiga rörelser på börsen men man ska samtidigt vet att de kommer minska tillgångsköpen först när de bedömer att ekonomin är så pass god så den klarar av detta.

Då räntan för amerikanska obligationer med lång löptid stigit i år väntas detta bidra något negativt till riskviljan för aktier. Dock ser vi detta som ett sundhetstecken baserat på att vi nu går i en ekonomisk mognadsfas.  När vi balanserar de positiva mot de negativa faktorerna förhåller vi oss svagt negativa till amerikanska aktier.

Japan - Konjunkturinbromsning och mer stimulanser

 • + Expansiv penningpolitik
 • + Värderingen kan bli högre
 • - Coronavirusets negativa effekter på vinsterna

Den japanska ekonomin väntas ha nått sin botten för inbromsningen under förra året och nu förväntar vi oss en positiv tillväxttakt framöver. Detta gör att vi nu ser med lite tillförsikt till att tillväxten i ekonomin kommer ligga över vad som varit normalt senaste åren.

Centralbanken har lanserat ytterligare rekordstora stimulanser utöver sin redan stimulativa penningpolitik, vilket minskar riskerna för de finansiella marknaderna. Mot detta har den japanska börsen stigit senaste tiden vilket lett till att avkastningspotentialen inte kan ses som lika attraktiv som tidigare.

För den japanska ekonomins utveckling ser vi mer positivt än negativt framöver, dock ser vi samtidigt att mycket av återhämtningen nu har prisats in i bolagens värderingar. Detta gör att vi har en neutral vy för japanska aktier.

Tillväxtmarknader - Inte samma verktygslåda

svagt positiv.png

 • + Långsiktigt hög tillväxtpotential och låg värdering
 • + Coronavaccineringen är i full gång
 • - Risken för regleringar kan tynga företagsvinsterna

Tillväxtmarknader växer strukturellt snabbare än mogna ekonomier. Därtill är dess bolag lägre värderade samtidigt som ”värderingsgapet” ökat och är fortsatt stort. Vi bedömer att tillväxtmarknader på lång sikt successivt kommer närma sig den högre värdering som de mogna ekonomiernas bolag handlas till, vilket är positivt för tillväxtmarknadsaktier.

För tillväxtekonomierna så ser vi att coronakrisens påverkan kan ha gett en något mer långvarig effekt än för de utvecklade ekonomierna då dessa länder inte infört lika stora stimulanspaket som de utvecklade ekonomierna. Samtidigt så har befolkningen i tillväxtmarknader legat efter i utrullning av vaccin jämte de i utvecklade länderna. Mot detta så tenderar tillväxtmarknader att prestera bättre än utvecklade när konjunkturen vänder och global BNP växer mer än genomsnittet kommande året vilket ser ut att vara fallet just nu.

Regeringen i Kina har varit aktiv med införande av ökade regleringar av bolag senaste året dels inom teknologi- samt finanssektorerna samt för att minska koldioxidutsläpp vilket påverkar produktion för energikrävande företag. Vidare så har ett nytt riskmoment seglat upp då en av landets största fastighetsutvecklare, Evergrande, inte kunnat betala sina utestående lån. Då bolaget är så pass stort och spridningseffekter skulle kunna leda till att hela den kinesiska ekonomin tappar momentum så är det troligt att den kinesiska regeringen kommer vara delaktiga i rekonstruktionen av bolaget då det är av karaktären ”too big to fail”.

En placering i tillväxtmarknader ger störst exponering mot Kina, Sydkorea, Taiwan, Indien, Sydafrika och Brasilien.

Mot bakgrund av att tillväxtmarknader tenderar att gå bra i slutet av en global återhämtning samt att det ser ljusare ut på flertalet specifika tillväxtmarknader förhåller vi oss vi svagt positiva till tillväxtmarknadsaktier.

Skriven av:

Profilbild för Martin Axell

Martin Axell

Fondförvaltare
Profilbild för Sebastian Hallenius

Sebastian Hallenius

Fondförvaltare