Analys av aktiemarknaden

Läs vår senaste marknadsanalys av aktiemarknaden i Sverige, Europa, USA, Japan och tillväxtmarknaderna. Ta bland annat del av var det är idé att investera just nu och vilka tillgångsslag som verkar mest intressanta.

2020-09-29 AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Vad betyder symbolerna?

Vädersymbolerna visar vår syn för utvecklingen för aktiemarknaderna på 24 månaders sikt.

Aktiemarknaden globalt - Vi förhåller oss positiva till aktier

Spridningen av coronaviruset har ökat i hela världen vilket leder till en lägre ekonomisk tillväxt globalt. Virusets härjningar medför en minskad ekonomisk aktivitet på grund av de restriktioner för rörlighet av personresor och transport av varor som uppstår när stater försöker minska spridningen av viruset. Detta i sin tur slår direkt mot företagens omsättning och vinst.

Den underliggande globala konjunkturen väntas falla snabbt och kraftigt och en negativ ekonomisk tillväxt för de utvecklade länderna väntas för 2020. Vi ser dock att lågvattenmärket för den ekonomiska inbromsningen är under andra kvartalet i år. Det betyder att här ifrån kommer det börja se ljusare ut för ekonomin samt de hårt nedskriva vinstförväntningarna för bolagens vinster och försäljning.

Coronavirusets utbredning globalt fortsätter vara den i särklass största risken för aktiemarknaden på kort sikt. Förutom den så har nu USA åter initierat handelskonflikten med både med Kina och Europa. Detta kan utgöra en viss risk för aktier de närmaste månaderna.

De amerikanska, europeiska samt japanska centralbankerna och regeringarna har lanserat rekordstora stimulanspaket för att mildra de negativa effekterna av en lägre ekonomisk tillväxt. Virusutbrott har historiskt alltid ebbat ut och tillväxten har ökat igen efteråt. Där vi står idag så ser vi tidiga tecken på att världen är på väg tillbaka till det normala samtidigt som vi också har en helt ny ekonomisk miljö med astronomiskt stora stimulanspaket vilket gör att vi är positiva för tillgångsslaget aktier på två års sikt.

Sverige - Stimulanser ställs mot osäkerhet

 • + Stimulativ penningpolitik
 • + Tidiga tecken på att konjunkturen ljusnar
 • - Osäkerhet för hur smittspridningen utvecklas

Vi ser att nedåtriskerna i global och svensk ekonomi ökat kraftigt som en följd av coronavirusets framfart, vilket vi ser påverka svenska konjunkturberoendebolag särskilt hårt. När osäkerheterna för coronavirusets påverkan på förtagens vinster materialiseras kan marknaden åter igenom börjar fokusera på framtida vinster fullt ut.

En annan faktor som dämpar risken är de omfattande finanspolitiska paket som regeringen lanserat parallellt med Riksbankens penningpolitiska åtgärdsprogram. Även om programmen är stora och i regeringens fall kommer att öka statens skuldsättning, ger de stöd för individer, företag och finansiella marknader i denna omfattande kris. 

När vi balanserar de osäkra utsikterna på kort sikt mot de långsiktigt, med stimulativ penningpolitik och vinster som återvänder till det normala, är vi svagt positiva för svenska aktier.

Europa - Coronaviruset överskuggar politiska risker

 • + Coronarelaterade restriktioner har lyfts
 • + Stora ekonomiska stimulanspaket
 • - Stort konjukturberoende utgör en risk

2020 ser ut att bli mycket svagt mot bakgrund av de negativa effekterna som coronaviruset har på de exportberoende europeiska bolagens vinster. Vi ser dock att den europeiska centralbanken fortsätter sin expansiva penningpolitik, samtidigt som ett flertal europeiska regeringar lanserat omfattande stödpaket för ekonomin samt att nu även EU centralt godkänt astronomiska stimulanspakter. Detta får ses som positivt för börsen på sikt.

Tidiga tecken på att krisen för coronaviruset ser ut att dämpas medför att bolagsvärderingar nu drivs av spekulationer om framtida högre vinster. I detta läge så kan det vara så att den tidigare strukturell utmaning, där man inte presterat så höga ekonomiska tillväxttal som andra utvecklade ekonomier, kan komma att brytas på kort till medel sikt. Vilket i så fall skulle leda till högre värderingar än vad aktier för regionen har handlats till de senaste åren.

Mot bakgrund av vi ser att de negativa effekterna från coronaviruset avtar förhåller vi oss svagt positiva för europeiska aktier.

USA - Avtagande ekonomisk tillväxt men penningpolitiken ger visst stöd

 • + Amerikanska centralbankens stimulanser ger stöd för aktier
 • + Tidiga tecken på att konjunkturen ser ljusare ut
 • - Coronavirusets negativa effekter på vinsterna

Den amerikanska ekonomin utvecklades något över förväntan förra året men 2020 går ekonomin in i en coronadriven recession vilket kommer leda till snabba och kraftiga fall i företagens vinster. Värderingen av amerikanska bolag är inte historiskt särskilt attraktiv men tror man att lönsamheten kommer tillbaka till den nivån den var innan Coronakrisen så är den det.

Den amerikanska centralbanken och regeringen har lanserat rekordstora stimulanspaket för den amerikanska ekonomin och med syfte att stödja likviditeten i penning- och obligationsmarknaderna som varit mycket ansträngd under krisen. Arbetslösheten har trots stödpaketen ökat lavinartat vilket utgör en viss risk att de negativa effekterna av coronaviruset blir mer utdragna.

USA har åter upptagit handelskonflikterna med både Kina och Europa. Vi ser att detta kommer att orsaka viss fiktion på politisk nivå och att det kan komma att orsaka kortsiktig volatilitet på världens börser. Dock så ser vi att den globala pandemin gör det viktigare än tidigare att nå politiska lösningar för att främja den globala ekonomiska återhämtningen.

Mot bakgrund av detta ser vi att de negativa effekterna från coronaviruset avtar förhåller vi oss svagt positiva för amerikanska aktier.

Japan - Konjunkturinbromsning och mer stimulanser

 • + Ny växel av expansiv penningpolitik
 • + Värderingen kan bli högre
 • - Coronavirusets negativa effekter på vinsterna

Den japanska ekonomin väntas nått sin botten för inbromsningen under andra kvartalet för att nu visa positiva tillväxtavtal i det tredje kvartalet. Detta gör att vi nu ser med lite tillförsikt till att tillväxten i ekonomin kommer ligga på över vad som varit normal senaste åren.

Centralbanken har lanserat ytterligare rekordstora stimulanser ut över sin redan stimulativ penningpolitik, vilket minskar riskerna för de finansiella marknaderna något. På den positiva sidan kan även nämnas att Japan har lyckats begränsa spridningen av coronaviruset under första halvåret mer effektivt än övriga västvärlden, vilket är mycket positivt för att minska de långsiktiga skadeverkningarna och strukturella tillväxtproblemen. 

Den japanska ekonomins rekordstora inbromsning under andra kvartalet gör at vi nu ser mer positivt än negativ fram över. Detta gör att vi har en svagt positiv vy för japanska aktier.

Tillväxtmarknader - Inte samma verktygslåda

 • + Långsiktigt hög tillväxtpotential
 • + Tidiga tecken på att konjunkturen vänder
 • - Risken för handelskonflikter kan tynga tillväxtpotentialen

Tillväxtmarknader växer strukturellt snabbare än mogna ekonomier. Därtill är dess bolag lägre värderade samtidigt som ”värderingsgapet” ökade och är fortsatt stort. Vi bedömer att de på lång sikt successivt kommer närma sig den högre värdering som de mogna ekonomiernas bolag handlas till, vilket är positivt för tillväxtmarknadsaktier.

För tillväxtekonomierna så ser vi att coronakrisens påverkar kan ge en något mer långvarig effekt än för de utvecklade ekonomierna då dessa länder inte infört lika stora stimulanspaket som de utvecklade ekonomierna än. Mot detta så brukar tillväxtmarknader prestera bättre än utvecklade när konjunkturen vänder och global BNP växer mer än genomsnittligt.

Vidare så ser vi även att konflikten mellan USA och Kina avgör på kort sikt hur tillgångsslaget kommer att utveckla sig. Kinas införande för begräsningar för Hong Kongs självstyre kan kommer att leda till en ny eskalering av handelskonflikten med Kina. Vilket kommer att leda till en ökad volatilitet för tillgångsslaget på kort sikt.  

En placering i tillväxtmarknader ger störst exponering mot Kina, Sydkorea, Taiwan, Indien, Sydafrika och Brasilien.

När vi balanserar de kortsiktiga riskerna, eskalering av handelskrig och utveckling av pandemin mot tidiga tecken på en positiv utveckling av den globala konjunkturen väljer vi att ha en svagt positiv vy för tillväxtmarknadsaktier.

Skriven av:

Profilbild för Martin Axell

Martin Axell

Fondförvaltare
Profilbild för Sebastian Hallenius

Sebastian Hallenius

Fondförvaltare