Analys av aktiemarknaden

Läs vår senaste marknadsanalys av aktiemarknaden i Sverige, Europa, USA, Japan och tillväxtmarknaderna. Ta bland annat del av var det är idé att investera just nu och vilka tillgångsslag som verkar mest intressanta.

2021-01-04 AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Vad betyder symbolerna?

Vädersymbolerna visar vår syn för utvecklingen för aktiemarknaderna på 24 månaders sikt.

Aktiemarknaden globalt - Vi förhåller oss positiva till aktier

I takt med att den andra vågen nu sprider sig över större delen av Europa och USA, sitter regeringschefer och planerar för ökade restriktioner. Virusets härjningar medför en minskad ekonomisk aktivitet på grund av de restriktioner för rörlighet av personresor och transport av varor som uppstår när stater försöker minska spridningen av viruset. Detta i sin tur slår direkt mot företagens omsättning och vinst, vilket förklarar de nedgångar i aktiemarknaden som ofta sker i samband med att smittspridningen ökar.

Vi ser att lågvattenmärket för den ekonomiska inbromsningen var under andra kvartalet i år. Det betyder att därifrån så ser det ljusare ut för ekonomin samt de hårt nedskriva vinstförväntningarna för bolagens vinster och försäljning. Även om analytiker skrivit ner prognosen för fjärde kvartalet i och med en snabbare än väntad smittspridning, tror vi på en mycket stark ekonomisk återhämtning under 2021, vilket kommer understödja en stark börs. Den andra coronavågen kommer att ebba ut under nästa år då vi ser att flera vaccin börjats godkännas redan i år i flertalet länder, detta innebär en viss begränsad nedsida för aktier.

Coronavirusets utbredning globalt fortsätter vara den i särklass största risken för aktiemarknaden det kommande året. Brexitprocessen fortgår men bör leda till någon form av avslut kommande kvartal. Utifrån ett aktiemarknadsperspektiv utgör dock inte Brexitprocessen den betydande risk den en gång var. Vidare så har också det amerikanska valet börjat skrivas av som en väsentlig risk då Joe Biden nu bekräftats som vinnare av det amerikanska presidentvalet.

De amerikanska, europeiska samt japanska centralbankerna och regeringarna har lanserat rekordstora stimulanspaket för att mildra de negativa effekterna av en lägre ekonomisk tillväxt. Virusutbrott har historiskt alltid ebbat ut och tillväxten har ökat igen efteråt. Där vi står idag så ser vi tidiga tecken på att världen är på väg tillbaka till det normala samtidigt som vi också har en helt ny ekonomisk miljö med astronomiskt stora stimulanspaket vilket gör att vi är positiva för tillgångsslaget aktier på två års sikt.

Sverige - Stimulanser ställs mot osäkerhet

 • + Stimulativ penningpolitik
 • + Tidiga tecken på att konjunkturen ljusnar
 • - Osäkerhet för hur smittspridningen utvecklas

Vi ser att nedåtriskerna i global och svensk ekonomi ökat något som en följd av den andra coronavågens framfart, vilket riskerar påverka svenska konjunkturberoende bolag särskilt hårt. När osäkerheterna för coronavirusets påverkan på företagens vinster materialiseras kan marknaden återigen börja fokusera på framtida vinster fullt ut.

En annan faktor som dämpar risken är de omfattande finanspolitiska paket som regeringen lanserat parallellt med Riksbankens penningpolitiska åtgärdsprogram. Även om programmen är stora och i regeringens fall kommer att öka statens skuldsättning, ger de stöd för individer, företag och finansiella marknader i denna omfattande kris.

När vi balanserar de osäkra utsikterna på kort sikt mot de långsiktiga, med stimulativ penningpolitik och vinster som återvänder till det normala, är vi svagt positiva för svenska aktier.

Europa - Coronaviruset överskuggar politiska risker

 • + Coronarelaterade restriktioner intensifieras
 • + Stora ekonomiska stimulanspaket
 • - Stort konjukturberoende utgör en risk

2020 ser ut att bli mycket svagt mot bakgrund av de negativa effekterna som coronaviruset har på de exportberoende europeiska bolagens vinster. Vi ser dock att den europeiska centralbanken fortsätter sin expansiva penningpolitik, samtidigt som ett flertal europeiska regeringar lanserat omfattande stödpaket för ekonomin samt att nu även EU centralt godkänt astronomiska stimulanspaket. Detta får ses som positivt för börsen på sikt.

På kortare sikt ser vi tendenser att smittspridningens ökningstakt avtar i Europa, vilket tyder på att införda restriktioner börjar ge resultat, något som i sin tur är positivt för den ekonomiska utvecklingen och börsen. Trots det räknar vi med ett svagt fjärde kvartal och som spiller över i första kvartalet nästa år som också kan blir relativt svagt. Därefter räknar vi med att den ekonomiska utvecklingen tar fart ordentligt i takt med att Coronarestriktionerna tas bort till stor del.

Då aktier har stigit på senare tid har värderingen på lång sikt försämrats något, samtidigt som ett vaccin mot coronaviruset redan börjats godkännas i år. En ”virusvåg” varar mer än 2–4 månader, varför vi sammantaget ser med tillförsikt på framtiden för europeiska aktier. Vi tror att vi har ett fortsatt positivt nyhetsflöde framför oss nästa år och mot bakgrund av detta förhåller vi oss svagt positiva för europeiska aktier.

USA - Avtagande ekonomisk tillväxt men penningpolitiken ger visst stöd

 • + Amerikanska centralbankens stimulanser ger stöd för aktier
 • + Tidiga tecken på att konjunkturen ser ljusare ut
 • - Coronavirusets negativa effekter på vinsterna

Den amerikanska ekonomin utvecklades något över förväntan förra året men 2020 går ekonomin in i en coronadriven recession vilket kommer leda till snabba och kraftiga fall i företagens vinster. Värderingen av amerikanska bolag är inte historiskt särskilt attraktiv men tror man att lönsamheten kommer tillbaka till den nivån den var innan Coronakrisen så är den det.

Den amerikanska centralbanken och regeringen har lanserat rekordstora stimulanspaket för den amerikanska ekonomin och med syfte att stödja likviditeten i penning- och obligationsmarknaderna som varit mycket ansträngd under krisen. Arbetslösheten har trots stödpaketen ökat lavinartat vilket utgör en viss risk att de negativa effekterna av coronaviruset blir mer utdragna, särskilt som en andra coronavåg nu sköljer över USA.

Då Biden ser ut att bli insvuren president i januari 2021 väntas en mjukare ton mot Kina gällande handel med varor och tjänster. Det finns dock en risk att Biden inte riktigt kan stå upp för sina vallöften utan att handelskonflikten mallen USA och Kina istället eskalerar, vilket i så fall skulle orsaka viss börsturbulens. Dock så ser vi att den globala pandemin gör det viktigare än tidigare att nå politiska lösningar för att främja den globala ekonomiska återhämtningen.

När vi balanserar de positiva mot de negativa faktorerna förhåller vi oss svagt positiva för amerikanska aktier.

Japan - Konjunkturinbromsning och mer stimulanser

 • + Ny växel av expansiv penningpolitik
 • + Värderingen kan bli högre
 • - Coronavirusets negativa effekter på vinsterna

Den japanska ekonomin väntas ha nått sin botten för inbromsningen under andra kvartalet för att nu visa positiva tillväxtavtal i det tredje kvartalet. Detta gör att vi nu ser med lite tillförsikt till att tillväxten i ekonomin kommer ligga på över vad som varit normalt senaste åren.

Centralbanken har lanserat ytterligare rekordstora stimulanser utöver sin redan stimulativ penningpolitik, vilket minskar riskerna för de finansiella marknaderna något. På den positiva sidan kan även nämnas att Japan har lyckats begränsa spridningen av coronaviruset mer effektivt än övriga västvärlden, vilket är mycket positivt för att minska de långsiktiga skadeverkningarna och strukturella tillväxtproblemen. 

Den japanska ekonomins rekordstora inbromsning under andra kvartalet gör att vi nu ser mer positivt än negativt framöver. Detta gör att vi har en svagt positiv vy för japanska aktier.

Tillväxtmarknader - Inte samma verktygslåda

 • + Långsiktigt hög tillväxtpotential
 • + Tidiga tecken på att konjunkturen vänder
 • - Risken för handelskonflikter kan tynga tillväxtpotentialen

Tillväxtmarknader växer strukturellt snabbare än mogna ekonomier. Därtill är dess bolag lägre värderade samtidigt som ”värderingsgapet” ökat i år och är fortsatt stort. Vi bedömer att tillväxtmarknader på lång sikt successivt kommer närma sig den högre värdering som de mogna ekonomiernas bolag handlas till, vilket är positivt för tillväxtmarknadsaktier.

För tillväxtekonomierna så ser vi att coronakrisens påverkan kan ge en något mer långvarig effekt än för de utvecklade ekonomierna då dessa länder inte infört lika stora stimulanspaket som de utvecklade ekonomierna än. Mot detta så brukar tillväxtmarknader prestera bättre än utvecklade när konjunkturen vänder och global BNP växer mer än genomsnittligt kommande året.

Vidare så ser vi även att konflikten mellan USA och Kina avgör på kort sikt hur tillgångsslaget kan komma att utveckla sig. Kinas införande av begräsningar för Hong Kongs självstyre är exempel på aktioner som kan leda till en ny eskalering av handelskonflikten med Kina.

En placering i tillväxtmarknader ger störst exponering mot Kina, Sydkorea, Taiwan, Indien, Sydafrika och Brasilien.

När vi balanserar de kortsiktiga riskerna, eskalering av handelskrig och utveckling av pandemin mot tidiga tecken på en positiv utveckling av den globala konjunkturen väljer vi att ha en svagt positiv vy för tillväxtmarknadsaktier.

Skriven av:

Profilbild för Martin Axell

Martin Axell

Fondförvaltare
Profilbild för Sebastian Hallenius

Sebastian Hallenius

Fondförvaltare