Aktiemarknaden

AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.


Analys av marknaden

Läs vår senaste marknadsanalys av Sverige, Europa, USA, Japan och tillväxtmarknaderna.

Vad betyder symbolerna?

Vädersymbolerna visar vår syn för utvecklingen för aktiemarknaderna på 24 månaders sikt.


Aktiemarknaden globalt - Vi förhåller oss neutrala till aktier

De största politiska riskerna som kan tynga aktiers utveckling på kort sikt bedömer vi vara handelskonflikten mellan USA och Kina, en ökad Brexit risk samt friktioner mellan Iran och USA. Vi ser dock att det finns viss potential kvar för fortsatt avkastning, dock i lägre takt.

Bortser man från upptrappningen av handelskonflikten ser den globala konjunkturbilden för de utvecklade länderna relativt robust ut för 2019, dock med lägre ekonomisk tillväxttakt än förra året. Vi ser att tillväxten bromsat in senaste halvåret men ser ingen större risk för recession då arbetsmarknad, kreditgivning och ekonomiska stimulanser indikerar annat. I och med inbromsningen väntas bolagens vinstökningstakt sakta in något, vilket kan ge svängningar på aktiemarknaden.

För att aktiemarknaden ska fortsätta stiga kraftigt krävs att bolagens vinster skrivs upp mer än väntat eller att någon av de ovan nämnda politiska riskerna avskrivs.

Den amerikanska och europeiska centralbankens räntesänkningar och marknadens förväntningar om vidare penningpolitiska stimulanser under 2019 ger en kudde inför en eventuell vidare inbromsning av den globala konjunkturen.

Sammantaget förhåller vi oss neutrala till aktier.


Sverige - Värderingen ser vi som motiverad

 • + Svag krona ger stöd åt bolagens vinster
 • + Potential för börsen om konjukturen bottnar
 • - Värderingen är något hög

2019 års svenska kronförsvagning har gett stöd för stockholmsbörsens storbolagsvinster. Konjunkturförväntningarna är dock fortsatt något dämpade för den svenska ekonomin och en lägre förväntad tillväxttakt för både inhemsk och global ekonomi har nu prisats in.

Vårt huvudscenario är att vi ser det som troligt att konjunkturen vänder upp någon gång under nästa år givet att internationella konflikter såsom handelskriget mellan USA och Kina inte eskalerar. Detta skulle vara särskilt gynnsamt för svenska börsen som anses vara speciellt konjunkturkänslig.

Trots den något höga värderingen ser vi att stigande vinster överväger riskerna för den svenska aktiemarknaden. Sammantaget har vi en svagt positiv rekommendation för svenska aktier.


Europa - Politiska risker har skapat attraktiv potential

 • + Låg ekonomisk tillväxt kan överraska positivt
 • + Värderingen relativt billig kontra övriga regioner
 • - Politiska utmaningar inom det europeiska samarbetet

Med Boris Johnson som premiärminister för Storbritannien så är det tydligt att risken för att Storbritannien kommer lämna EU kommande året.. Vi ser dock att den europeiska centralbanken forsätter sin expansiva penningpolitik, vilket är positivt för börsen. Efter en ekonomisk utveckling som var sämre än väntat 2018 ser 2019 ut att ge viss återhämtning och kanske till och med överraska positivt mot bakgrund av de lågt ställda förväntningarna. Europeiska börser ser vi dock som skäligt värderade baserat på värderingstal och den minskade lönsamheten. Skulle tecken komma på att den europeiska konjunkturen är på väg att vända, finns potential för högre bolagsvärderingar drivet av att framtida vinster börjas prisas in i aktiekurserna. I ett sådant läge skulle europeiska aktier kunna bli relativt sett ”dyrare”.

Då vi ser det som troligt att konjunkturinbromsningen bottnar nästa år över väger potentialen för vidare kursuppgångar de risker vi ser på kort sikt vilket gör att vi har en svag positiv vy på europeiska aktier.


USA - Avtagande ekonomisk tillväxt men penningpolitiken ger åter visst stöd

 • + Amerikanska centralbankens stimulanser ger stöd för aktier
 • - Styrkan i den amerikanska ekonomin är nu ett faktum
 • - Värderingen för amerikanska bolag är på historiskt höga nivåer

Den amerikanska ekonomin utvecklades något över förväntan förra året. Trots oron på världens börser 2018 har tillväxtprognoserna för den amerikanska ekonomin skruvats upp 2019. Dock börjar nu den globala ekonomin komma i kapp. USA går från en hög tillväxttakt till en mer normaliserad. Vinsttillväxten för bolagen blir något lägre, delvis drivet av att de positiva tillväxteffekterna av förra årets skattesänkningar avtar. Amerikanska bolag är väldigt lönsamma vilket till viss mån motiverar den historiskt höga värderingen. Dock ser vi det som svårt att behålla lönsamheten på samma nivåer kommande år.

Sammantaget har vi en neutral vy på amerikanska aktier.


Japan - Konjunktur inbromsning och mer stimulanser?

ikon-aktie-avv-positiv.png

 • + Fortsatt expansiv räntepolitik
 • - Japanska ekonomin känner nu av den globala inbromsningen
 • - Långsiktiga tillväxtproblem

Japansk ekonomi fortsätter att visa svag positiv tillväxt. De främsta drivkrafterna anser vi vara expansiv penningpolitik och en förbättrad inhemsk ekonomi dock så har ni den globala konjunkturella inbromsningen även börjats kännas av för japan.  Handelsrelationen med USA är känslig för förändringar och om den försämras medför det negativa konsekvenser för japansk ekonomi. Markanden förväntar sig nu en sänkning av den Japanska centralbanken i år vilket är en stor omsvängning för hur förväntningarna var innan sommaren. Således så kommer även den japanska centralbanken ställa sig i ledet av centralbanker som sänker i år.

Den japanska ekonomins nyfunna inbromsning gör att vi tycker ser vidare konjunkturellarisker samtidigt som centralbanken blir mer stimulativ. Detta gör att vi har en neutral vy för japanska aktier


Tillväxtmarknader - Bäst potential på lång sikt

 • + Attraktiv börsvärdering
 • + Långsiktigt hög tillväxtpotential
 • - Risken för ett uteblivet handelsavtal tynger tillväxtpotentialen

Tillväxtmarknader växer snabbare än mogna ekonomier. Därtill är dess bolag lägre värderade samtidigt som ”värderingsgapet” ökade under 2018 och är fortsatt stort. Vi bedömer att de successivt kommer närma sig den högre värdering som de mogna ekonomiernas bolag handlas till, vilket är positivt för tillväxtmarknadsaktier.

Handelskonflikten mellan USA och Kina avgör på kort till medel sikt hur tillgångsslaget kommer att utveckla sig. Skulle en lösning upp stå så kan väntar vi oss ett rally i tillväxtmarknadsaktier, men också motsvarande nedgång om ett avtal inte nås. Vi har en relativt positiv syn på regionen långsiktigt och ser möjligheter för en högre värdering även om handelskonflikten kan hålla tillbaka tillväxttakten. En placering i tillväxtmarknader ger störst exponering mot Kina, Sydkorea, Taiwan, Indien, Sydafrika och Brasilien.

Sammantaget ställer vi oss svagt positiva till tillväxtmarknadsaktier.


Skriven av: