Aktiemarknaden

2020-03-02 AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Analys av marknaden

Läs vår senaste marknadsanalys av Sverige, Europa, USA, Japan och tillväxtmarknaderna.

Vad betyder symbolerna?

Vädersymbolerna visar vår syn för utvecklingen för aktiemarknaderna på 24 månaders sikt.

Aktiemarknaden globalt - Vi förhåller oss neutrala till aktier

Spridningen av coronaviruset har ökat utanför Kina, vilket utgör en tydlig risk för lägre ekonomisk tillväxt inte bara i Kina utan även i USA, Europa och Japan. Virusets härjningar medför en minskad ekonomisk aktivitet på grund av de restriktioner för rörlighet av personresor och transport av varor som uppstår när stater försöker minska spridningen av viruset. Detta i sin tur slår direkt mot företagens omsättning och vinst vilka kan komma att minska i takt med att viruset sprids till fler människor.

Den underliggande globala konjunkturbilden för de utvecklade länderna ser dock relativt robust ut för 2020, dock med lägre ekonomisk tillväxttakt än 2019. Vi ser att tillväxten bromsat in senaste halvåret men ser ingen större risk för recession ifall virusspridningen inte ökar i västvärlden. I och med inbromsningen väntas bolagens vinstökningstakt sakta in något, vilket kan ge svängningar på aktiemarknaden. För att aktiemarknaden ska stiga krävs att förväntningarna på bolagens vinster skrivs upp mer än väntat.

Coronavirusets utbredning globalt är den i särklass största risken för aktiemarknaden på kort sikt. Förutom den så utgör handelskonflikten mellan USA och Kina och ett Brexit utan avtal vissa risker. På kort sikt kommer troligen svängningarna på aktiemarknaderna att vara fortsatt stora då placerare väger de osäkra negativa effekterna av coronaviruset mot de långsiktiga vinstutsikterna för företagen.

Aktiemarknaderna globalt har fallit kraftigt sedan toppen i februari och har i viss utsträckning tagit höjd för en lägre ekonomisk tillväxt orsakat av coronaviruset. De amerikanska, europeiska samt japanska centralbankerna har en beprövad verktygslåda i form av räntesänkningar eller andra kvantitativa åtgärder att ta till, skulle de anse att det behövs för att minska de negativa effekterna av en lägre ekonomisk tillväxt. Virusutbrott har historiskt alltid ebbat ut och världen har återgått till det normala och det tror vi kommer ske i fallet med Corona också, vilket gör att vi på två års sikt fortsätter vara neutrala till aktier.

Sverige - Exportberoende bolag tynger

 • + Svag krona ger stöd åt bolagens vinster
 • - Negativ inverkan på exportbolagens vinster från coronaviruset
 • - Värderingen är fortfarande något hög

Förra året och starten på 2020 har sett en försvagad svensk krona vilket har gett stöd för Stockholmsbörsens storbolagsvinster vilka har ett betydande beroende av export. Vi ser dock att nedåtriskerna i global och svensk ekonomi nu ökat som en följd av coronavirusets framfart, och det tror vi kommer påverka svenska konjunkturberoende bolag särskilt hårt. Dessa försämrade utsikter för vinsterna har ändrats relativt snabbt och vi sänker därför rekommendationen för svenska aktier från svagt positiv till neutral.

Skulle det visa sig att de negativa effekterna av coronaviruset förblir små, finns det en betydande avkastningspotential för svenska aktier som har fallit kraftigt på kort tid. En annan faktor som kan komma att påverka positivt skulle vara ifall Riksbankens penningpolitik förskjuts till en mer expansiv sådan med ränktesänkning eller andra expansiva åtgärder.

Sammantaget sänker vi vår rekommendation från svagt positiv till neutral för svenska aktier.

Europa - Coronaviruset överskuggar politiska risker

 • + Värderingen relativt billig jämfört med övriga regioner
 • - Stort konjunkturberoende utgör en risk
 • - Politiska utmaningar inom det europeiska samarbetet

Med Boris Johnson som återvald premiärminister för Storbritannien så pekar landets inriktning mot att Storbritannien kommer lämna EU kommande året. Vi ser dock att den europeiska centralbanken forsätter sin expansiva penningpolitik, vilket är positivt för börsen. Efter en ekonomisk utveckling som var sämre än väntat 2019 ser också 2020 ut att bli svagt mot bakgrund av de negativa effekterna som coronaviruset har på de exportberoende europeiska bolagens vinster.

Skulle dock tecken komma på att den europeiska konjunkturen är på väg att vända, finns potential för högre bolagsvärderingar drivet av att framtida vinster börjar prisas in i aktiekurserna. I ett sådant läge skulle europeiska aktier kunna bli, relativt sett, ”dyrare”.

Mot bakgrund av de negativa effekterna som coronaviruset ser ut att få på bolagens vinster, och som uppstått senaste månaden, sänker vi nu rekommendationen för europeiska aktier från svagt positiv till neutral.

USA - Avtagande ekonomisk tillväxt men penningpolitiken ger åter visst stöd

 • + Amerikanska centralbankens stimulanser ger stöd för aktier
 • - Coronavirusets negativa effekter på vinsterna
 • - Värderingen för amerikanska bolag är på historiskt höga nivåer

Den amerikanska ekonomin utvecklades något över förväntan förra året. Trots 2019 års stora globala konjunkturoro har tillväxtprognoserna för den amerikanska ekonomin inte reviderats nämnvärt för 2020. Den stora risken för amerikanska aktier är i vilket utsträckning som coronaviruset kommer att påverka bolagens vinster negativt. Amerikanska bolag är väldigt lönsamma vilket till viss mån motiverar den historiskt höga värderingen.

Den amerikanska centralbanken inledde sin räntesänkningscykel förra året och väntas sänka räntan ett par gånger till i år. Dock så har ekonomiska indikatorer den senaste tiden indikerat en viss avmattning av inbromsningen samt fortsatt styrka i den amerikanska arbetsmarknaden.

Efter ett betydande fall på den amerikanska börsen sedan toppen i februari är värderingen något billigare, men mot bakgrund av den högre risken för sämre vinster orsakat av coronaviruset, så blir den sammantagna vyn fortsatt neutral på amerikanska aktier.

Japan - Konjunkturinbromsning och mer stimulanser?

ikon-aktie-avv-positiv.png

 • + Fortsatt expansiv räntepolitik
 • - Japanska ekonomin känner nu av global inbromsning
 • - Långsiktiga tillväxtproblem

Japansk ekonomi fortsätter att visa svag tillväxt och mot bakgrund av coronavirusets framfart finns betydande risker för att tillväxtprognoserna kan komma att skrivas ner ytterligare. Handelsrelationen med USA är känslig för förändringar och om den försämras medför det negativa konsekvenser för japansk ekonomi. Marknaden förväntar sig nu drygt en sänkning av den japanska centralbanken 2020, vilket är en stor omsvängning för hur förväntningarna har varit innan. Således kanske även den japanska centralbanken ställer sig sist i ledet av centralbanker som börjar sänka.

Den japanska ekonomins inbromsning gör att vi tycker oss se vidare konjunkturella risker samtidigt som centralbanken blir mer stimulativ. Detta gör att vi har en neutral vy för japanska aktier.

Tillväxtmarknader - Bäst potential på lång sikt

 • + Attraktiv börsvärdering
 • + Långsiktigt hög tillväxtpotential
 • - Risken för handelskonflikter kantynga tillväxtpotentialen

Tillväxtmarknader växer snabbare än mogna ekonomier. Därtill är dess bolag lägre värderade samtidigt som ”värderingsgapet” ökade under 2019 och är fortsatt stort. Vi bedömer att de successivt kommer närma sig den högre värdering som de mogna ekonomiernas bolag handlas till, vilket är positivt för tillväxtmarknadsaktier.

Coronaviruset samt handelskonflikten mellan USA och Kina avgör på kort till medel sikt hur tillgångsslaget kommer att utveckla sig. Skulle en lösning i handelskonflikten materialiseras så kan vi vänta oss en relativt positiv utveckling för tillväxtmarknadsaktier, men också motsvarande nedgång om ett avtal inte nås. Vi har en relativt positiv syn på regionen långsiktigt och ser möjligheter för en högre värdering även om coronaviruset samt handelskonflikten kan hålla tillbaka tillväxttakten. En placering i tillväxtmarknader ger störst exponering mot Kina, Sydkorea, Taiwan, Indien, Sydafrika och Brasilien.

Sammantaget ställer vi oss svagt positiva till tillväxtmarknadsaktier.

Skriven av: