Räntemarknaden

AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Svenska korta och långa obligationer

  • + Relativt låg risk men också låg avkastning för både långa och korta obligationer
  • + Långa obligationer är en defensiv tillgång och väntas gå bra om aktier går dåligt
  • - Kraftigt stigande långa räntor utgör ett hot mot långa obligationers avkastning 

Låg avkastning till låg risk

Trots vår tro om långsamt stigande räntor för längre löptider ser vi en svagt positiv avkastning för långa svenska stats- och bostadsobligationer.

Kreditriskmarginalen för bostadsobligationer bedöms som attraktiv och genererar god avkastning även när den underliggande långa statsräntan stiger långsamt. Långa obligationer fungerar också bra som defensiv tillgång i en blandfond då de väntas gå bra när aktier går mindre bra.

Avkastningen för korta obligationer har förbättrats efter Riksbankens höjning av reporäntan med 0,25 procent i december 2018. Avkastningen bedöms fortfarande förbli låg, dock till mycket begränsad risk.

Sammantaget väntas avkastningen för både korta och långa obligationer vara positiv men låg. Vi förhåller oss därför svagt negativa till dessa tillgångsslag.


Övriga krediter

Företagsobligationer 

  • + Kraftigt stigande kreditriskmarginaler gynnar avkastningen
  • + Högre ränta än svenska obligationer ger bättre avkastning
  • - En mer normaliserad penningpolitik i USA och Europa fortsätter minska efterfrågan på krediter

Fortsatt attraktiva kreditriskmarginaler 

Avkastningen på företagsobligationer var svängig under 2018 då kreditriskmarginalen steg kraftigt i både USA och Europa. Marginalen har dock minskat något i början på 2019 vilket påverkat avkastningen positivt. Rådande omvärldsmiljö med något svagare tillväxt i världen kan vara gynnsamt för företagsobligationer så länge det inte blir recession. En miljö där företagen fokuserar på att hålla kostnaderna nere är gynnsamt för deras förmåga att återbetala lån. Det i kombination med måttlig inflation bör stödja efterfrågan på företagsobligationer. Trots att räntan för företagsobligationer har minskat något under 2019 är den fortfarande klart högre än räntan för svenska statsobligationer. Tillsammans med endast modesta räntehöjningar borgar detta för god totalavkastning.

Centralbankernas agerande har varit en negativ faktor för företagsobligationer. Dock har FED och ECB skiftat stans då man valt att avvakta vidare reporäntehöjningar på grund av viss konjunkturoro. Man bedriver inte längre en mer restriktiv penningpolitik. Vårt huvudscenario är dock inte att politiken blir mer stimulativ framöver utan vi ser det senaste agerandet som en paus i åtstramningen, snarare än som en helomvändning.

Sammantaget är rekommendationen för företagsobligationer svagt positiv och inom tillgångsslaget föredrar vi europeiska framför amerikanska.

Tillväxtmarknadsobligationer

  • + Räntan på tillväxtmarknadsobligationer är hög
  • + Erbjuder bra diversifiering till traditionella tillgångsslag
  •  - Risken för ett uteblivet handelsavtal tynger den ekonomiska tillväxtpotentialen

Hög ränta till hög risk

Vi såg ett rally i tillgångsslaget under början av året som drevs av att räntan gick ner för obligationer samt att den svenska kronan försvagades. Den underliggande räntan för obligationer har dock reverserats något på sistone, och får ses som hög.

På kort sikt finns det flera risker som kan påverka avkastningen negativt. Om handelskonflikten eskalerar vore det negativt för tillväxtmarknadsobligationernas avkastning. Detsamma gäller risken för svag ekonomisk tillväxt, vilket skulle leda till minskad efterfrågan på kreditinvesteringar.

Den underliggande BNP-utvecklingen i tillväxtmarknadsländerna är dock starkare än i de utvecklade länderna och på längre sikt väntas kreditkvaliteten förbättras. Det tillsammans med den betydligt högre räntan gynnar avkastningen på tillväxtmarknadsobligationer på sikt.

Sammantaget är vi neutrala till tillväxtmarknadsobligationer.


Skriven av: