Räntemarknaden

AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Svenska korta och långa obligationer

  • + Relativt låg risk men också låg avkastning för både långa och korta obligationer
  • + Långa obligationer är en defensiv tillgång och väntas gå bra om aktier går dåligt
  • - Kraftigt stigande långa räntor utgör ett hot mot långa obligationers avkastning 

Låg avkastning till låg risk

Långa obligationer fungerar bra som defensiv tillgång i en blandfond då de väntas gå bra när aktier går mindre bra. Om långa marknadsräntor fortsätter att falla, kan långa obligationer få en god avkastning. Kreditriskmarginalen för bostadsobligationer bedöms som attraktiv och genererar god avkastning även om den underliggande långa statsräntan stiger långsamt. Avkastningen för korta obligationer har förbättrats efter Riksbankens höjning av reporäntan med 0,25 procent i december 2018. Avkastningen bedöms fortfarande förbli låg, dock till mycket begränsad risk. Sammantaget förhåller vi oss svagt negativa till dessa tillgångsslag.

 

 


Övriga krediter

Företagsobligationer 

  • + Kraftigt stigande kreditriskmarginaler gynnar avkastningen
  • + Högre ränta än svenska obligationer ger bättre avkastning
  • - En mer normaliserad penningpolitik i USA och Europa fortsätter minska efterfrågan på krediter

Lägre avkastning framöver

Avkastningen på företagsobligationer var svängig under 2018 då kreditriskmarginalen steg kraftigt i både USA och Europa. Marginalen har därefter minskat under 2019 vilket påverkat avkastningen positivt. Rådande omvärldsmiljö med något svagare tillväxt i världen kan vara gynnsamt för företagsobligationer så länge det inte blir recession. En miljö där företagen fokuserar på att hålla kostnaderna nere är gynnsamt för deras förmåga att återbetala lån. Det i kombination med måttlig inflation bör stödja efterfrågan på företagsobligationer. Trots att räntan för företagsobligationer har minskat under 2019 är den fortfarande klart högre än räntan för svenska statsobligationer.

Centralbankernas agerande har varit en positiv faktor för företagsobligationer under 2019 efter att framförallt den amerikanska centralbanken sänkt räntan vilket fått marknadsräntorna att falla kraftigt.

Man bedriver nu en klart expansiv penningpolitik vilket är gynnsamt för företagsobligationer.

Sammantaget är rekommendationen för företagsobligationer neutral och inom tillgångsslaget föredrar vi europeiska framför amerikanska.

Tillväxtmarknadsobligationer

  • + Räntan på tillväxtmarknadsobligationer är hög
  • + Erbjuder bra diversifiering till traditionella tillgångsslag
  •  - Risken för ett uteblivet handelsavtal tynger den ekonomiska tillväxtpotentialen

Hög ränta till hög risk

Vi såg en uppgång i tillgångsslaget under början av året som drevs av att räntan gick ner för obligationer samt att den svenska kronan försvagades. Den underliggande räntan för obligationer har dock reverserats något på sistone, och får ses som hög. På kort sikt finns det flera risker som kan påverka avkastningen negativt. Om handelskonflikten eskalerar vore det negativt för tillväxtmarknadsobligationernas avkastning. Detsamma gäller risken för svag ekonomisk tillväxt, vilket skulle leda till minskad efterfrågan på kreditinvesteringar. Den underliggande BNP-utvecklingen i tillväxtmarknadsländerna är dock starkare än i de utvecklade länderna och på längre sikt väntas kreditkvaliteten förbättras. Det tillsammans med den betydligt högre räntan gynnar avkastningen på tillväxtmarknadsobligationer på sikt.

Sammantaget är vi neutrala till tillväxtmarknadsobligationer.

 


Skriven av: