Vår analys av räntemarknaden

Läs vår senaste marknadsanalys av räntemarknaden i Sverige, Europa, USA, Japan och tillväxtmarknaderna. Läs om hur Riksbankens agerande påverkar och var räntan är på väg i resten av världen.

2020-09-29 AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Vad betyder symbolerna?

Vädersymbolerna visar vår syn på utvecklingen för räntemarknaderna på 24 månaders sikt.

Svenska korta och långa obligationer – Låg avkastning till låg risk

  • + Relativt låg risk men också låg avkasting för både långa och korta obligationer
  • - Många långa obligationer har nu en negativ ränta
  • - Stigande långa räntor utgör ett hot mot långa obligationers avkastning

Räntan för långa obligationer föll kraftigt under förra året och stora delar av marknaden för svenska statsobligationer har en negativ ränta. För långa bostadsobligationer, som också ingår i segmentet långa obligationer, är räntorna dock strax över noll. Det innebär att den förväntade avkastningen framöver för långa obligationer kommer vara låg, varför vi förhåller oss negativa till tillgångsslaget. Avkastningen bedöms fortfarande förbli låg, dock till mycket begränsad risk.

Sammantaget förhåller vi oss negativa till långa obligationer och svagt negativa till korta obligationer.

Övriga krediter

Företagsobligationer - Attraktivt på lång sikt

  • + Räntan är attraktiv på två års sikt
  • + Högre ränta än svenska obligationer ger bättre avkastning
  • - En utdragen recession kan göra att återhämtningen för företagsobligationer tar längre tid

Avkastningen på företagsobligationer var utifrån ett historiskt perspektiv mycket god under förra året, drivet av kraftigt sjunkande räntenivåer. I samband med den oro som coronaviruset lett till på de finansiella marknaderna i år drabbades företagsobligationer av en likviditetsdriven nedgång. Konkursrisken för obligationer med kreditrating investment grade bedöms som mycket låg kommande två år, även om de kan stiga något jämfört med 2019. Räntan kompenserar dock för konkursrisken varför vi bedömer att företagsobligationer med låg kreditrisk är köpvärda på två års sikt.

Centralbankernas penningpolitik innebär att de utfäst sig att kunna köpa företagsobligationer vid behov, vilket utgör ett starkt stöd för tillgångsslaget. Om man köper företagsobligationer nu är det viktigt att vara medveten om att den kortsiktiga risken är fortsatt hög, framförallt driven av likviditetsbehov, oro och rädsla bland investerare, och mindre av fundamenta. 

Sammantaget behåller vi rekommendationen för företagsobligationer. Vi ser att avkastningspotential för kreditobligationer med hög och låg risk överväger riskerna för ökade konkurser varav vi ställer oss svagt positiv för tillgångsslaget

Tillväxtmarknadsobligationer - Hög ränta till hög risk

  • + Räntan på tillväxtmarknadsobligationer är hög men så är också risken
  • - Kortsiktiga fall i oljan och efterfrågan på US-dollar ökar risken
  • - Risken för ett uteblivet handelsavtal och coronaviruset tynger den ekonomiska tillväxtpotentialen

Efter ett strålande år 2019 har tillgångsslaget kortsiktigt fallit i pris drivet av en oro för lägre global ekonomisk tillväxt, fallande oljepris samt ett utbudsunderskott på US-dollar. På kort sikt finns det flera risker som kan påverka avkastningen negativt. Om handelskonflikten och/eller coronaviruset eskalerar vore det negativt för tillväxtmarknadsobligationernas avkastning. Detsamma gäller risken för svag ekonomisk tillväxt till följd av coronavirusets utbredning, vilket skulle leda till minskad efterfrågan på kreditinvesteringar.

Kreditriskmarginalen för tillväxtmarknadsobligationer har ökat i år. Jämfört med andra riskfyllda investeringar som företagsobligationer high yield och aktier bedömer vi tillväxtmarknadsobligationer på två års sikt som lika attraktiva på riskjusterad basis.

Sammantaget är vi neutrala till tillväxtmarknadsobligationer.

Skriven av:

Profilbild för Martin Axell

Martin Axell

Fondförvaltare
Profilbild för Sebastian Hallenius

Sebastian Hallenius

Fondförvaltare