Länsförsäkringar Liv

Senaste finansiella rapporten

Årsredovisning 2020

2020 i korthet

 • Länsförsäkringar Livs förvaltade kapital uppgick till 113 (114) Mdkr.
 • Resultatet uppgick till 1 586 (5 567) Mkr.
 • Samtliga tillgångsslag bidrog positivt till avkastningen i både Nya Trad och Gamla Trad. Avkastningen uppgick till 5,4 procent i Nya Trad, 3,4 procent i Gamla Trad och 6,5 procent i Nya Världen.
 • Länsförsäkringar Livs kapitalkvot enligt Solvens II uppgick till 195 (211) procent.
 • Förvaltningskostnadsprocenten avseende bolagets driftskostnader minskade till 0,34 (0,38) procent.
 • Villkorsändringar till Nya Trad portföljen uppgick till 1,0 Mdkr. Totalt har ett försäkringskapital om 18,9 Mdkr villkorsändrats, vilket motsvarar 44 procent av kapitalet för kunder vilka erbjudits ändring.
 • Hållbarhet är en integrerad del i Länsförsäkringar Livs portföljer. Hållbarhetsinriktade (ESG) obligationer och aktier uppgick till 18,1 (8,6) Mdkr, motsvarande 16 procent av förvaltat kapital.

Uppgifter inom parantes avser helår 2019.

Läs hela årsredovisningen

Om Länsförsäkringar Livs finansiella rapportering

Länsförsäkringar Liv publicerar finansiell information minst fyra gånger om året, i form av årsredovisning och nyckeltalsrapporter och övrig information. Vi redovisar nyckeltal både för hela bolaget och för våra tre portföljer var och en för sig, så att du enkelt ska kunna följa hur ditt sparande utvecklas.

Mer information

 • Nyckeltalsrapport 2020
 • Finansiella rapporter
 •  
 • Livförsäkring

 • Fakta

       
  Förvaltat kapital  2021-02-28 2020-12-31- 2020-09-30
  Nya Trad 26,5 Mdkr  26,4 Mdkr 25,8 Mdkr
  Gamla Trad 74,9 Mdkr  76,0 Mdkr 75,9 Mdkr
  Nya Världen 9,4 Mdkr  9,3 Mdkr 9,1 Mdkr
         
  Totalavkastning* 2021-02-28  2020-12-31 2020-09-30
  Nya Trad 1,1%  5,4% 2,3%
  Gamla Trad -0,5%  3,4% 2,3%
  Nya Världen 2,2%  6,5% 1,2%
  *Från årets början.      
  Återbäringsränta  2021-02-28  2020-12-31 2020-09-30
  Nya Trad** 5% 3% 0%
  Gamla Trad** 3% 2% 0%
  ** Återbäringsräntan höjdes till 7 procent i Nya Trad och till 4 procent i Gamla Trad från 1 april 2021.      
  Konsolideringsgrad  2021-02-28 2020-12-31 2020-09-30
  Nya Trad 117% 116% 113%
  Gamla Trad 116% 113% 112%
  Kapitalkvot  2021-02-28 2020-12-31 2020-09-30
    204% 195% 191%

  Aktuella placeringsportföljer

 • Traditionell förvaltning

 • 2021-02-28

 •  Fördelning
    Nya Trad, % Gamla Trad, %
  Räntebärande   51% 79%
  Aktier  32% 6%
  Alternativa investeringar 11% 9%
  Fastigheter  6% 6%

  Nya Världen

 • 2021-02-28
 •  Fördelning
    %
  Räntebärande   29%
  Aktier  71%
  Varav svenska aktier 21%
  Varav aktier utvecklade marknader 43%
  Varav aktier utvecklade marknader  7%

  Rapport om solvens och finansiell ställning

 • Vår gemensamma rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) innehåller information om försäkringsverksamheten som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Rapporten omfattar dels Länsförsäkringar AB med dotterbolag på gruppnivå, dels Länsförsäkringar ABs försäkringsdotterbolag var för sig.

  Försäkringsdotterbolagen är Länsförsäkringar Sak, Agria Djurförsäkring, Länsförsäkringar Gruppliv, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv.

  Rapporten har tagits fram utifrån krav på offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport som tas upp i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i EIOPAs delegerade förordning och riktlinjer.

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2020

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2019

Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ)
Organisationsnummer 516401-6627
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00