Hållbara placeringar

Länsförsäkringar har flera fonder med miljö- eller etiska förtecken som finns tillgängliga i det externa fondutbudet för dig som kund. Därtill har Länsförsäkringar investerat i gröna fastigheter, gröna obligationer och certifierad skog.

De hållbarhetsinriktade fonderna i utbudet har tydliga strategier för att välja in bolag som avser bidra till en hållbar samhällsutveckling - med avsikt att påvisa positiv hållbarhetseffekt samt undvika bolag och sektorer som kan anses oansvarsfulla. Flera av fonderna har tydlig placeringsinriktning mot bolag som är verksamma inom exempelvis områden som förnyelsebar energi och energilagring.

Hållbarhetsinriktade fonder

Länsförsäkringars egna fonder investerar efter principer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att vi kontinuerligt kontrollerar om fonderna har investerat i bolag som bryter mot internationella konventioner. Om det skulle visa sig att Länsförsäkringars fonder har investerat i ett bolag som bryter mot internationella konventioner inleder vi en dialog med det bolaget för att få till stånd en förändring av deras agerande. Om bolaget inte ändrar beteende kan bolaget komma att uteslutas från Länsförsäkringars egna fonder.

Länsförsäkringars egna fonder investerar inte i bolag med verksamhet kopplat till kärnvapen, klusterbomber och landminor. Länsförsäkringars egna fonder investerar inte heller i energi- och gruvbolag som har mer än 20 procent av sin omsättning från förbränningskol. Det görs heller inte investeringar i tobaksproducenter eller i bolag som har mer än fem procent av sin omsättning från tobaksproduktion.

Länsförsäkringar Global Hållbar

Länsförsäkringar Global Hållbar är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier över hela världen. Fonden väljer in bolag utifrån en finansiell analys som kombineras med en hållbarhetsanalys av varje bolag. Hållbarhetsanalysen innebär att varje bolag bedöms inom ett stort antal hållbarhetskriterier vilket resulterar i en sammanlagd hållbarhetsrating för bolaget.

Fonden kan ha bolagsinnehav i olika branscher, exempelvis oljebranschen, under förutsättning att bolaget prioriterar och utvecklar sitt hållbarhetsarbete. Fonden investerar inte i tobak, vapen samt i energi- och gruvbolag som har mer än 20 procent av sin omsättning från förbränningskol.

Läs mer om Global Hållbar

Länsförsäkringar Hållbar Företagsobligation

Länsförsäkringar Hållbar Företagsobligation är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i obligationer utgivna i svenska kronor. Emittenterna är framförallt svenska, men även europeiska emittenter kan förekomma.

Fonden består till mer än 90 procent av gröna obligationer eller av innehav där emittenten har fått högsta betyg i vår hållbarhetsanalys (så kallad ESG-analys). Totalt innehåller fonden cirka 50-60 obligationer, utgivna av ett 30-tal emittenter. Förvaltaren fokuserar på att välja emittenter som arbetar strukturerat inom hållbarhetsområdet och aktivt mot hållbarhetsmål.

Marknaden för gröna obligationer växer med stor kraft och Sverige ligger i framkant. Fondens innehav är attraktiva, hållbara emittenter och gröna obligationer som har en hög attraktionsnivå och som därmed har en hög likviditet på företagsobligationsmarknaden.

Läs mer om Hållbar Företagsobligation

Länsförsäkringar Global klimatindex

Målet med Länsförsäkringar Global klimatindex är att en så stor andel som möjligt av fonden ska innehålla bolag som bidrar med lösningar för att klara klimatkrisen. Fondens koldioxidutsläpp ska vara lägre än för en traditionell global indexfond.

Fonden gynnar så kallade lösningsbolag, exempelvis förnyelsebar energi, solcellstillverkare och elfordon, som arbetar med att ta fram produkter och tjänster som ska minska klimatavtrycket. Fonden är en naturlig pusselbit i vår klimatsmarta vision. 

Läs mer om Global klimatindex

Länsförsäkringar Sverige Aktiv

Länsförsäkringar Sverige Aktiv är en aktivt förvaltad aktiefond med placeringar i ett trettiotal stora och medelstora företag som är noterade i Sverige. Fonden väljer ut bolag utifrån en grundläggande bolagsanalys som kombineras med en hållbarhetsanalys.

Fonden är Svanenmärkt vilket innebär att den placerar i företag som aktivt arbetar med hållbarhet. Minst 50 procent av fonden investeras i bolag med högt hållbarhetsbetyg. Utvecklingen i de bolag som inte redan har ett högt hållbarhetsbetyg följs noggrant och vi försöker påverka bolagen till att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Bolag som arbetar med vapen, tobak, fossila bränslen eller begår konventionsbrott väljs bort.

Läs mer om Sverige Aktiv

Hållbarhetsinriktade placeringsförslag

Våra hållbara placeringsförslag passar dig som vill ha förslag på fonder med hållbar inriktning i vårt utbud. De hållbara placeringsförslagen är indelade i fem risknivåer och består av hållbarhetsinriktade fonder och fonder med låg Co2-risk ur vårt rekommenderade och utökade utbud. Våra förvaltare ser över förslagen varje månad och valen speglas utifrån vår aktuella marknadssyn.

Läs mer och följ våra hållbarhetsinriktade placeringsförslag här

Externa fonder

Externa fonder i vårt rekommenderade utbud kontrolleras kontinuerligt av Länsförsäkringar som ett extra filter för att identifiera om fonderna har investerat i bolag som bryter mot internationella konventioner.

Om det skulle visa sig att Länsförsäkringars rekommenderade externa fonder har investerat i ett bolag som bryter mot internationella konventioner så inleder vi en dialog med det bolaget för att få till stånd en förändring av deras agerande. Ett flertal av de rekommenderade externa fonderna exkluderar bolag.

Mer information om hur Länsförsäkringars egna fonder och de rekommenderade externa fonderna tar hänsyn till ansvarsfulla investeringar framgår av den hållbarhetsprofil som fonderna fyllt i och som återfinns på vårt fondtorg. Hållbarhetsprofilen innehåller information om hur en fond arbetar med att välja in, välja bort och påverka bolag.

Fondutbud och kurser

Baillie Gifford Positive Change är en global aktiefond med inriktning mot investeringar med positiv påverkan. Positive Change betyder fonden har fokus på att investera i bolag som bidrar till sociala och/eller miljömässiga förändringar, exempelvis utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling.

BlackRock New Energy  är en global fond som investerar i företag som är verksamma inom alternativ energi och  energiteknologi. Fonden är främst inriktad på företag inom återanvändbar energi, drivmedel för fordon, energilagring samt teknologier som effektiviserar användandet av energi.

BNP Paribas Equity World Aqua är en global aktiefond med vatten som tema. Fonden investerar i företag som arbetar med olika delar av värdekedjan för vatten, exempelvis pumpar, vattenrengöringssystem och infrastruktur för vatten. Fonden förvaltas av ett dedikerat team för ansvarsfulla investeringar.

DNB Grönt Norden är en aktivt förvaltad aktiefond med inriktning på nordiska bolag. Förvaltaren jobbar med exkludering och inkludering av bolag utifrån teman, för att uppnå en högre ESG-score och lägre koldioxidavtryck än sitt index. Teman inkluderar klimatförändringar, vatten- och luftrening, energieffektivisering, sophantering, avskogning och biologisk mångfald.

DNB Renewable Energy är en fond som investerar globalt i bolag som är verksamma inom sol-, vatten- och vindkraft. Fonden letar också bolag som bättre kan ta tillvara den energi som redan produceras.

Handelsbanken Hållbar Energi är en aktivt förvaltad aktiefond inom kategorin ny energi med renodlat fokus på hållbarhet. Fonden är Svanen-märkt. Fonden placerar globalt i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, häribland även företag som positivt kan bidra till effektivare energianvändning.

Impax Environmental Markets är aktiefond som placerar globalt inom sektorn miljö i bolag som har fokus på miljö- och klimatfrågor. Impax har en egenutvecklad process för att hitta bolag med fokus på miljö- och klimatfrågor. Bolagen skall ha minst 50 procent av intäkterna från miljöfrämjande verksamhet. Impax är pionjärer inom miljöfokuserad kapitalförvaltning och har starkt fokus på området där hållbarhet genomsyrar hela organisationen.

Impax Global Opportunities är en global aktiefond med hållbarhetsinriktning. Fonden har som mål att skapa mervärde genom att investera i stabila, hållbara bolag som har en affärsmodell som gynnas av omställningen till en mer hållbar ekonomi samt undviker bolag med tydliga hållbarhetsrisker i sin affärsmodell. Detta sker via en egenutvecklad modell som identifierar bolag med möjligheter respektive risker inom varje sektor. Impax är pionjärer inom miljöfokuserad kapitalförvaltning och har starkt fokus på området där hållbarhet genomsyrar hela organisationen.

JP Morgan Europe Sustainable är en aktivt förvaltad europeisk aktiefond som investerar i hållbarhetsinriktade företag. Urvalet av bolag i fonden baseras på en kombination av finansiell analys och hållbarhetsanalys. Fokus ligger på att hitta bolag med effektiv styrning och hantering av miljö- och sociala frågor.

JP Morgan Europe Sustainable Small Cap är en aktiefond som investerar europeiska små och medelstora bolag med hållbarhetsfokus. Förvaltarna tar hänsyn till hållbarhet i hela investeringsprocessen och utgår från en egen modell när man väljer in hållbara bolag och exkluderar bolag.

Lannebo Sverige Hållbar är en aktiefond som investerar i svenska bolag. Fonden har en tydlig hållbarhetsinriktning och tar hänsyn till hållbarhet i hela investeringsprocessen. Fonden väljer bolag som bidrar till bättre miljö, friskare liv och hållbart samhälle. Fonden exkluderar bolag med kontroversiella vapen, militärutrustning, alkohol, tobak, cannabis, porr, spelbolag och producenter av fossila bränslen (med mer än 5 procent av omsättningen).

Parvest Global Environment är en global aktiefond som är koncentrerad kring tre utvalda miljöteman som anses ha bra utvecklingspotential: energi, vatten, luft och avfallshantering. Fonden förvaltas av ett dedikerat team för ansvarsfulla investeringar.

Parvest SMaRT Food är en aktivt förvaltad global aktiefond som investerar i hållbarhetsinriktade företag verksamma inom hela värdekedjan för livsmedel, exempelvis förpackningar, logistik och livsmedelsproduktion. Urvalet av bolag i fonden baseras på en kombination av finansiell analys och hållbarhetsanalys. Fokus ligger på bolagens arbete med risker och möjligheter gällande miljö, socialt ansvarstagande och affärsetik generellt, samt hur bolagen specifikt bidrar till hållbar livsmedelsproduktion. 

Robeco Global Sustainable Conservative Equities är en global aktiefond. Robeco som förvaltningsbolag och även fonden har ett särskilt fokus på hållbara investeringar (Sustainable Investments). Man använder sitt systerbolag RobecoSAMs omfattande databas och analys som grund. Bland annat undviker man vapen, tobak och alkohol samt försöker reducera koldioxidavtrycket med 20 procent jämfört med index.

RobecoSAM Global Gender Equality är global aktiefond där investeringar görs i bolag som främjar jämställdhet i syfte att driva förändringar hos företag och skapa positiv samhällseffekt. 

RobecoSAM Global SDG Credits är en global företagskreditsfond. Fondens placeringar görs med hänsyn till hur företagens verksamhet har positiv påverkan på FNs globala hållbarhetsmål i kombination med Robecos analys av globala företagskrediter.

RobecoSAM Smart Energy är en branschfond inom sektorn ny energi som inkluderar tillväxtområden som exempelvis energibesparing, nya alternativa energikällor och hållbara transporter.

Schroder Global Climate Change placerar i globala miljöaktier. Fonden identifierar och investerar i företag som adresserar utmaningarna tidigt eller som bidrar till lösningen på problemen kring klimatförändringar.

SEB Hållbarhetsfond Global är en global aktiefond som inte investerar i  bolag vars verksamhet bygger på exploatering av olja, gas och kol. Inga investeringar görs i bolag med verksamhet inom vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi. Fondenen väljer därtill in bolag utifrån miljömässiga hållbarhetskriterier så som bolag med lägre koldioxidutsläpp, bolag som minskar giftiga utsläpp i mark, luft och vatten och bolag som har en långsiktig sund vattenförbrukning.

SEB Green Bond Fund är en räntefond som investerar i gröna obligationer utgivna av bland annat internationella organisationer, företag och kommuner. En grön obligation syftar till att ha en positiv inverkan på miljön överlag. I fondens inriktning finns uttalade hållbarhetsteman och kriterier för hur medel kan användas, exempelvis till vattenrening, förnyelsebar energi, avfallshantering och hållbara transporter. Fonden investerar inte i företag som tillverkar eller säljer kontroversiella vapen. 

Wellington Global Impact är en global aktiefond med inriktning mot investeringar med global påverkan. Global Impact betyder fonden har fokus på att investera i bolag som bidrar till sociala och/eller miljömässiga förändringar, exempelvis utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer om vårt fondutbud

Gröna obligationer

Länsförsäkringar var tidigt ute med att stödja gröna obligationer och var en av de första som investerade i Världsbankens gröna obligationer 2008. Obligationens pengar investeras i ny teknik som minskar utsläppen av koldioxid i utvecklingsländer.  

Onoterade fonder

Bland Länsförsäkringars onoterade fonder finns investeringar i bland annat solkraftverk och solpaneler.

Fastigheter och skogsinnehav

Länsförsäkringar äger ett flertal fastigheter som är klassade som gröna byggnader. Vi har ett större innehav i Hällefors Tierp Skogar AB (HT Skogar)
vars skogsbestånd till största delen består av certifierad skog enligt Forest Stewardship Council (FSC ) och Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC).