Policy och styrdokument inom ansvarsfulla investeringar för Länsförsäkringar Fondliv

Länsförsäkringar Fondlivs arbete med ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsrisker ska genomsyras av ett välstrukturerat arbete genom relevanta policyer och styrdokument.

Delar av informationen på denna sida syftar till att öka transparensen och jämförbarheten mellan finansmarknadsaktörer, i enlighet med EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (på engelska EU Sustainable Financial Disclosure Regulation, SFDR).

Information om policyer för ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsrisker

Länsförsäkringar Fondliv ingår i Länsförsäkringar AB-koncernen och omfattas av koncerngemen­samma policyer inom hållbarhet och ansvarsfulla investeringar:

  • Policy för hållbarhet anger övergripande hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas.
  • Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning anger övergripande hur arbetet med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning ska bedrivas.
  • Ersättningspolicyn beskriver övergripande koncernens ersättningsmodell.

Länsförsäkringar Fondliv har därutöver en bolagsspecifik Riktlinje gällande finansiell rådgivning. Mer information om respektive policy och styrdokument finns dessutom via menyerna nedan.

Policyn definierar hur hållbarhetsarbetet inom Länsförsäkringar AB-koncernen ska bedrivas vad gäller styrning, inriktning och uppföljning inom de fokusområden som har identifierats. Hållbarhetsarbetet ska stödja och bidra till FNs globala mål (Agenda 2030) för en hållbar utveckling samt stödja FN-initiativen FN Global Compact, PSI och PRI. Ansvarsfulla investeringar är ett av fokusområdena för hållbarhetsarbetet.

Policyn för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning beskriver hur arbetet med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning ska bedrivas inom koncernen såväl som inom Länsförsäkringar Fondliv. Policyn fastställs årligen av Länsförsäkringar AB-koncernens styrelse samt av berörda bolags styrelser.

Riktlinjerna omfattar finansiell rådgivning som lämnas enligt lagen om finansiell rådgivning till konsumenter samt enligt lagen om försäkringsdistribution. Riktlinjerna beskriver bland annat de grundläggande kraven på god rådgivningssed, omsorgskrav om kunder samt kompetenskraven på finansiella rådgivare.

Riktlinje gällande finansiell rådgivning