Tester och förstudier

Länsförsäkringars Forskningsfond genomför årligen ett flertal vetenskapliga tester och förstudier. Huvudfokus ligger på området ”tryggt boende”. Den avgörande utgångspunkten för valet av tester är den samlade skadestatistiken. Resultaten används främst för att kommunicera skadeförebyggande insatser till kunder men många tester involverar även andra branschföreträdare och tillverkare för att genom samverkan få fram bättre produkter i boendemiljön.

Här är exempel på testområden:

Rengöringsmedlens effekt vid tvätt av fasad och trall

Målade träfasader och trätrall håller längre om grogrunden för alger och mögel tvättas bort ibland – men tyvärr saknas tillräcklig information om olika rengöringsprodukters effektivitet. Därför har Länsförsäkringars Forskningsfond gett RISE i uppdrag att testa hur bra ett antal vanliga medel är på att döda mögelsvampar. De tvättade träytorna i testet kommer att följas under fem år, så att man också kan se vilka produkter som har bäst långtidsverkan. Ambitionen är att bidra till utvecklingen av en metod för att utvärdera rengöringsmedel, så att branschen själv kan testa sina produkter innan de hamnar i handeln.

Utförare: Forskningsinstitutet RISE

Delrapport: Hållbar rengöring av fasader-steg 1, provning av avdödning av svampar och alger

Test - snöborttagning av takmonterade solceller

Länsförsäkringars Forskningsfond finansierar ett projekt som ska undersöka hur effektiva olika snöborttagningsmetoder är för takmonterade anläggningar. Solel ökar kraftigt och många anläggningar installeras i regioner där det förekommer snö. Elproduktionen påverkas när panelerna är snötäckta och dessutom finns det risk för skador på tak vid högt snötryck. Men kan snö också skada solcellsmodulerna? Bör man snöröja sina solpaneler och i så fall hur? Det är några av frågorna som Länsförsäkringars Forskningsfond bett RISE att söka svar på under kommande vintersäsonger.

Utförare: RISE Energy Technology Center

Identifiering av trädslag på fel ståndort

Skog med olika trädslag som växer på platser där träden passar sämre löper högre risk att drabbas av skogsskador (vind, svamp och insekter). Det finns dock flera orsaker till att trädslag etableras även om ett annat trädslag är bättre lämpad på markerna. Vanliga orsaker är viltbetesproblematiken eller bedömningar av framtida virkesefterfrågan. Med ökad kunskap om hur stor del skog som växer på “fel ståndort” kan skogsägare bli mer riskmedvetna samt välja att sköta skogen på ett sätt som minskar riskerna.

Länsförsäkringars Forskningsfond finansierar därför en studie där Skogforsk ska utveckla metoder för att identifiera och kartera skogar med hög risk för skogsskador. Metoden baseras på nationellt tillgängliga geodata och ska kunna tillämpas över stora delar av Sveriges skogsmark.

Utförare: Skogforsk

Slutrapport: Kartering av skog på felaktig ståndort

Brandsäkerhet

Inom området brandsäkerhet har bland annat en förstudie genomförts för kartläggning av potentiella brandsäkerhetsrisker vid införandet av innovativa elsystem i byggnader, såsom system för solceller. Resultaten visar att den tekniska utvecklingen går mycket snabbare än regelverksförändringarna när det kommer till framtagning av vederhäftiga rekommendationer.

Relaterade länkar