Utlysning: Forskningsprojekt om samhällspolarisering

Länsförsäkringars Forskningsfond utlyser forskningsmedel för forskning inom temat samhällspolarisering, med fokus på hur samhällspolarisering genereras och påverkar offentliga och privata aktörers möjligheter att skapa trygghet och utveckling i olika geografier, samt hur samhällspolarisering kan motverkas inom olika områden för att möta framväxande trygghetsutmaningar. Tvärvetenskapliga forskningsprojekt som bidrar till evidensbaserat beslutsfattande och ger lärdomar för framtiden prioriteras.

Samhällspolarisering uppmärksammas alltmer i den svenska kontexten. Som fenomen berör den en lång rad samhällsaktörer och kan förstås, behandlas och undersökas utifrån samtliga hållbarhetsdimensioner (miljömässiga, ekonomiska och sociala). Relevanta frågeställningar berör: 1 att bland annat belysa hur olika polariseringstrender utvecklas geografiskt (mellan och inom platser), på arbetsmarknaden, beträffande inkomst- och mobilitetsmönster samt vad gäller regional tillväxt, samt upplevd trygghet och tillit. 2 att identifiera kausala samband och korrelationer, samt 3 att urskilja och/eller utvärdera strategier och åtgärder som kan minska de risker som är förknippade med polariseringen.

Ansökningar kan syfta till att exempelvis undersöka:

  1. Samspelet mellan samhällsförändringar, såsom urbanisering och strukturomvandling, och polarisering på arbetsmarknaden, bosättningsmönster, inkomst och mobilitet, tillväxt och tillit.
  2. Interventioners effekter och bieffekter samt betydelse för att motverka socioekonomisk och/eller demografisk polarisering i städerna och mellan stad och land.
  3. Hur olika aktörer påverkar det gemensamma arbetet med att förebygga polarisering.

Ansökningsprocessen för forskningsmedel är indelad i två steg. I steg 1 lämnar sökande in en projektskiss. De ansökningar som går vidare i processen till steg 2, lämnar sedan in en fullständig projektansökan. Som projektansvarig går det att göra mer än en (1) ansökan men inte fler än tre. Projektbudget bör ej överstiga två och en halv miljoner sek per år (inklusive direkta och indirekta kostnader). Projekt under ett år och över fyra år finansieras ej.

Steg 1 av ansökningsprocessen öppnas den 25:e oktober 2019 och stängs den 8:e januari 2020 kl.12. Steg 2 av ansökningsprocessen för de sökande som går vidare öppnas den 28:e januari 2020.

Ansökningsblanketten och information om steg 1:s ansökningsprocess finns här.

Till ansökningsblanketten och mer info

Vid frågor, vänligen kontakta Lia Antoniou (Forskningsledare inom Samhälls- och Beteendevetenskap): 08-588 417 93, eller Lia.Antoniou@lansforsakringar.se