Forskning om klimatanpassning

Forskning som ökar kunskapen om hur vi anpassar oss till klimatförändringarna har länge varit ett viktigt forskningsområde för Länsförsäkringar.

Pågående forskningsprojekt inom området

SAMBO: Stöd för Aktörssamverkan och Mångfunktionellanpassning av Bostadsområden

Ansvarig projektledare: Mattias Hjerpe, Institutionen för Tema, Linköpings universitet

Sveriges klimatanpassningsstrategi fastslår att "ansvaret för skydd av egendom ligger i första hand på egendomens ägare". Trots detta tydliga krav saknas ännu stöd som kan underlätta fastighetsägares hantering av klimatrisker. Det behövs mer forskning om metoder för sårbarhetsanalys av byggbestånd och sårbara grupper, involvering av boende i utformning av mångfunktionella åtgärder, organisation av arbetet, samverkansmodeller och finansieringsformer för att stödja fastighetsägarna. SAMBO-projektet syftar till att stärka fastighetsägares

(stora bostadsbolag, bostadsrättsägare och förvaltare samt villaägare) förmåga att klimatanpassa befintlig bebyggelse. Fem frågor analyseras: 1) Hur kan klimatsårbarhet systematiskt analyseras i olika fastighetsbestånd? 2) Hur kan bostadsområden och byggnader klimatanpassas samtidigt som boendes mervärden ökar? 3) Hur kan fastighetsägare, verksamheter och försäkringsbolag styra klimatanpassning internt? 4) Hur kan anpassningsåtgärder finansieras i löpande underhåll, och underlättas genom utvecklade försäkringsstrukturer och finansieringsformer? 5) Hur kan fastighetsägare, kommuner, boende och försäkringsbolag samverka för att stödja utformning och implementering av åtgärder? Frågorna studeras tillsammans med representanter från fastighetsägare, kommuner och försäkringsbolag med fokus på sårbara bostadsområden i Linköping och Norrköping. Bl.a. workshops och intervjuer används för att beskriva aktörskategoriernas perspektiv och tillsammans utreda hur metodstöd kan utformas. Metoder och tillvägagångssätt för analys, samverkan och finansiering som kan användas av fastighetsägare, kommuner och försäkringsbolag i Sverige för att underlätta klimatanpassning av befintlig bebyggelse utvecklas. Projektet leds av forskare med erfarenhet och pågående samarbete kring fastighetsbolags klimatanpassning och städers klimatomställning, i samverkan med en extern referensgrupp bestående av centrala nationella representanter.

Finansiella effekter av klimatpolitik i energisektorn

Ansvarig projektledare: Thomas Sterner, Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet

Omställningen till ett fossilfritt samhälle kommer ställa stora krav på de finansiella sektorerna. Storleken på de nödvändiga investeringarna är en utmaning för hela den finansiella sektorn inklusive banker, finansinstitut och försäkringsindustrin. Det finns risker att så kallade "stranded assets" orsakar konkurser som blir så omfattande att de hotar det finansiella systemets stabilitet.

Vi vill inom ramen för detta projekt studera hur finansmarknader och finansiella aktörer agerar och reagerar inför klimathotet. För att få en genomgripande förståelse angriper vi detta problem från både det makroekonomiska och mikroekonomiska hållet. A ena sidan studerar vi, i Delprojekt 1, de mikroekonomiska fundamenten genom att studera de faktorer såsom "nudge" som leder investerare till att göra hållbara investeringar och å andra sidan studerar vi, i Delprojekt 2, hela marknadens reaktioner inför stora händelser såsom internationella klimatavtal eller betydelsefulla händelser såsom valet av president Trump. Vi studerar effekterna på råvaru- och finansiella marknader inom energisektorn. Om värdet av tillgångar i energiföretag som är specialiserade på solenergi utvecklas bättre än de som är inriktade på kolkraft så kan detta användas som en indikator på den miljöpolitiska effekten och på det finansiella systemets känslighet.

Om man finner att de finansiella effekterna av oväntade men betydelsefulla policyhändelser är små så tyder det på att det finansiella systemet är motståndskraftigt och att man inte behöver oroa sig mycket för stranded assets. En bättre förståelse av relationen mellan klimatfaktorer och investeringar i hållbar teknik, på både mikro- och makronivå är viktig för utformningen av miljöpolitik och viktig för aktörer inom de finansiella sektorerna. Det är också av stor betydelse för en utformning eller utveckling av regelverket för de finansiella sektorerna, bank och försäkringsmarknaderna liksom för miljö- och energipolitiken.