Traditionell förvaltning - Nya Trad

Här hittar du information om hur Nya Trad fungerar och hur dina pengar placeras.

Ny konsolideringspolicy för traditionell förvaltning

Från 31 mars 2020 tillämpar Länsförsäkringar Liv en ny konsolideringspolicy. Den innebär att en och samma policy nu används för våra traditionella förvaltningsformer Gamla Trad och Nya Trad. I den nya policyn tas värdet på garantin i försäkringarna med fullt ut i beräkningen av konsolideringsgraden vilket ger en mer rättvisande bild av aktuell konsolideringsgrad. Den synliga effekten av förändringen är att den redovisade konsolideringsgraden i Gamla Trad blivit lägre. Värdet i de enskilda försäkringarna påverkas inte av förändringen.

Läs mer

Så fungerar Nya Trad

Det går inte att starta ett nytt sparande med traditionell förvaltning. Du som redan sparar i traditionell förvaltning kan fortsätta med det precis som vanligt.

Länsförsäkringar Liv sköter placeringen av pengarna och garanterar dig en lägsta nivå på utbetalningen som bygger på det garanterade värdet vid utbetalningstillfället. Nivån på utbetalningen kan öka med återbäring om avkastningen varit högre än den som vi antagit i beräkningen för det avtalade beloppet.

Försäkringen har två värden, garanterat värde och försäkringskapital.

Det garanterade värdet är det du betalat in plus garanterad ränta och riskkompensation minskat med avtalade utbetalningar, kostnader och avkastningsskatt enligt antagandena i det villkor som gäller för din försäkring. Den garanterade räntan är just nu 1 procent.

Försäkringskapitalet är det du betalat in plus eventuell återbäringsränta och riskkompensation minskat med gjorda utbetalningar, avgifter samt avkastningsskatt.

Återbäring uppstår när försäkringskapitalet är större än det garanterade värdet. Återbäringen är försäkringens del av Länsförsäkringar Livs överskott. Återbäringen är dessutom Länsförsäkringar Livs riskkapital som kan användas för att täcka förluster. Återbäringen kan både minska och öka. Den är inte garanterad utan delas ut först i samband med utbetalningarna.

Vid överföring av försäkringskapital från annan befintlig försäkring inom Länsförsäkringar delas kapitalet upp i upp i garanterat värde och återbäring. En fördelning görs som motsvarar försäkringskollektivet som helhet. Aktuell fördelning ser du i faktarutan.

Mer om hur traditionell förvaltning fungerar

Fakta och prislista - Nya Trad

Utbetalning

Beloppet som utbetalas räknas om regelbundet för att säkerställa att försäkringskapitalet ska räcka till alla kommande utbetalningar och att utbetalningarna blir jämt fördelade. Nivån på utbetalningen kan både minska och öka, men kan aldrig bli lägre än det avtalade beloppet.

Läs mer om utbetalningar

Så placeras dina pengar

Försäkringskapitalet i Nya Trad placeras i en mix av obligationer, fastigheter och aktier. Fördelningen mellan tillgångarna varierar beroende på marknadstro och aktuellt riskutrymme. För att sänka den finansiella risken kan det förekomma att Nya Trad även placerar i derivatinstrument som är en form av värdepapper kopplade till framtida händelser.

Finansiell information Länsförsäkringar Liv

Det här är en produkt från Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar Liv är länsförsäkringsgruppens livförsäkringsbolag för traditionell förvaltning främst för tjänstepension och privat pension.

Bolaget bedriver även skadeförsäkringsrörelse i form av direkt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Verksamheten drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att resultatet inte delas ut till ägarna utan stannar hos dig som är kund.

Läs om Länsförsäkringar Livs styrelse, ekonomi och verksamhet

Ordlista liv- och pensionsförsäkring

Nyckeltal traditionell förvaltning

Nya Trad Nya Trad
Gamla Trad Gamla Trad
Återbäringsränta från 1 oktober 2020 Återbäringsränta från 1 oktober 2020
2 % 2 %
2 % 2 %
Historiskt, sedan start (2013-06)* Historiskt, sedan start (2013-06)*
6,6 % 6,6 %
- -
Historiskt, 5 år 2013-2019* Historiskt, 5 år 2013-2019*
6,9 % 6,9 %
2,2 % 2,2 %
Historiskt, 10 år 2009-2019* Historiskt, 10 år 2009-2019*
- -
2,1 % 2,1 %
111 % 111 %
111 % 111 %

** Från 31 mars 2020 tillämpar Länsförsäkringar Liv en ny konsolideringspolicy

Prognosränta Prognosränta
2,5 % 2,5 %
1 % 1 %
Fördelning av försäkringskapital vid inflytt till traditionell förvaltning** Fördelning av försäkringskapital vid inflytt till traditionell förvaltning**
Garantidel Garantidel
66 % 66 %
56 % 56 %
Återbäringsdel Återbäringsdel
34 % 34 %
44 % 44 %
Solvensgrad Länsförsäkringar Liv, 2020-08-31 Solvensgrad Länsförsäkringar Liv, 2020-08-31
137 % 137 %

* Per 2020-10-01

** Traditionell förvaltning är stängd för nyteckning. Gäller endast vid flytt från annan försäkring i Länsförsäkringar där så är möjligt enligt villkoren.