Vi stöder forskning i Skåne

Förutom Länsförsäkringars forskningsfond har Länsförsäkringar Skåne valt att direkt ge finansiering till angelägna forskningsprojekt i regionen.

Vi stöder brottsförebyggande forskning vid Malmö universitet

Under 2019 beslutade Länsförsäkringar Skåne att under en femårsperiod, med start 2020, ge fem miljoner i forskningsanslag till Malmö Universitet.

Pengarna ska finansiera tillämpad forskning som bidrar till att öka kunskapen om hur brottslighet kan förebyggas och hur känslan av trygghet kan öka i Skåne.

Forskningsprojektet leds av forskare vid Institutionen för kriminologi vid Malmö Universitet. Projektet ska undersöka vilka metoder, vilken teknik och vilka lösningar som är mest effektiva för att förebygga brott. Huvudfokus är förebyggande och trygghetsskapande arbete.

Länsförsäkringar stöttar klimatforskning om blågröna lösningar

Länsförsäkringar Skåne har under 2019 bidragit till Johanna Sörensens forskning med data kring översvämmade fastigheter i Malmö. Johanna Sörenson är översvämningsforskare på Lunds Tekniska Högskola.

Utifrån sin forskning har Johanna dragit slutsatsen att det omöjligt att hantera kraftiga skyfall med dagens rörledningssystem och att regnvattnet måste hanteras på markytan. Detta kan man göra genom att anlägga fler så kallade blågröna ytor där regnvatten sugs upp och genom att leda vatten bort från viktiga funktioner. Blågröna lösningar suger upp den ökade mängden regn genom att härma naturliga system, som exempelvis anlagda dagvattendammar, gröna tak och väggar samt regnträdgårdar.