Hållbarhet inom Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar ABs hållbarhetsarbete utgår från visionen ”Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter” och att ett hållbart företagande är mer lönsamt. Genom att integrera hållbarhet i verksamheten kan vi öka kundnyttan och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle och ökad affärsnytta.

Hållbarhetsarbetet är grupperat i tre fokusområden; ansvarsfullt erbjudande, ansvarsfullt företagande och långsiktigt miljö- och samhällsengagemang.

Hållbarhetspolicy

Hållbarhetsredovisning 

Länsförsäkringar ABs hållbarhetsredovisning är en del av Länsförsäkringar ABs årsredovisning. Rapporteringen utgör även en Communication on Progress-rapport till FN Global Compact.

Ansvarsfullt erbjudande

Sparerbjudande

Ansvarsfulla investeringar bidrar till hållbart värdeskapande. Målsättningen är att skapa största möjliga värde i förvaltningen av kundernas sparande och att våra investeringsportföljer och egna fonder ska vara i linje med Parisavtalet senast 2030.

Policyn för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning, FN Global Compacts principer och FNs principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) utgör basen för arbetet.

Mer information om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar

Låneerbjudande

Ett ansvarsfullt låneerbjudande handlar för Länsförsäkringar om att bidra till finansiell stabilitet i samhället genom att begränsa kreditrisker samt att göra banktjänster tillgängliga i samhället. Utlåningen är främst inriktad på privatpersoners bolån, lantbruk och små företag och hållbarhetsrisker är en del av kreditbedömningen. Länsförsäkringar bank ar skrivit under FN-initiativet Principles for Responsible Banking.

Läs mer om hållbarhet på Länsförsäkringar Bank

Försäkringserbjudande

Länsförsäkringar AB kompletterar länsförsäkringsbolagens erbjudande med specialprodukter för att möta kundernas behov och genom att starta nya affärer som sedan kan föras ut till länsförsäkringsbolagen. Vi har undertecknat FN-initiativet Principer för hållbara försäkringar (PSI) och principerna vägleder hållbarhetsarbetet.

Genom att informera om vanliga typer av skador och om hur skador kan förebyggas kan Länsförsäkringar hjälpa kunder att själva minska risken för skada och risken för ansvar. Vi arbetar för att förhindra skador då varje skada som inte inträffar är en vinst för kunderna, miljön och samhället.

I den skadeförebyggande verksamheten samarbetar Länsförsäkringar med andra företag, bransch- och intresseföreningar i Sverige och internationellt. Det kan handla om klimatanpassningsfrågor, miljöfrämjande livsstilsförändringar och ökade krav på hållbart byggande. Störst miljöpåverkan har natur-, vatten-, brand- och motorskador, som är Länsförsäkringars fokusområden i det skadeförebyggande arbetet.

Vi är en av Sveriges ledande aktörer inom hälsaområdet och tecknar sjukvårds-, sjuk- och olycksfallsförsäkring. Vi erbjuder en sjukvårdsförsäkring där det ingår hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande tjänster såsom personligt samtalsstöd, chefsstöd via telefon samt hälsoprofiler för medarbetare och hela organisationer. Försäkringen innefattar också arbetslivsinriktad rehabilitering och behandling av missbruk.

Läs mer om våra hälsofrämjande tjänster.

Genom vårt dotterbolag Agria Djurförsäkring är vi  marknadsledare  inom djurförsäkring.

Läs mer om hur vi arbetar med djurhälsa och hållbarhet.

Ansvarsfullt företagande

 • Affärsetik

  För Länsförsäkringar är god regelefterlevnad ett naturligt inslag i all verksamhet. Alla medarbetare utbildas i gällande lagar, regler och rutiner. Ett omfattande arbete bedrivs för att begränsa risken för att verksamheten ska användas eller utsättas för finansiell brottslighet. Aktiv övervakning av transaktioner sker för att upptäcka exempelvis penningtvätt och finansiering av terrorism. Även andra försök till bedrägerier, exempelvis kortbedrägerier bevakas, och det finns ett gemensamt system inom

  Utredningsverksamheten utreder oklara försäkringsfall och misstänkta bedrägerier i försäkringsärenden. Verksamhetens målsättning är att rätt ersättning går till rätt person. En viktig del i arbetet är utbildning av skadehandläggare, samverkan med andra försäkringsbolag och brottsförebyggande myndigheter samt riktade aktiviteter.

 • Skatt

  LFAB-koncernen är en betydande skattebetalare. Syftet med LFAB-koncernens arbete med skattefrågor är att långsiktigt bidra till det övergripande hållbarhetsmålet genom att betala rätt skatt och hantera skattefrågor ansvarsfullt och transparent. 

 • Skattepolicy
 •  
 • Ansvarsfull arbetsgivare

Engagemang, tillit, öppenhet och professionalism är grunden i vår företagskultur. Kompetenta medarbetare som driver och utvecklar verksamheten är avgörande för att nå affärsmålen.

Att attrahera nya och behålla befintliga medarbetare är av största vikt. Fokus på mångfald och inkludering, kompetensutveckling samt hälsa och en god arbetsmiljö bedöms som viktiga faktorer för att uppnå det.

Uppförandekod för medarbetare

Uppförandekoden innehåller regler och riktlinjer för hur våra medarbetare förväntas agera i sin yrkesroll för att upprätthålla vårt höga förtroende.

Länsförsäkringar AB tar avstånd från all form av korruption, vilket inkluderar undvikande av mutor, utpressning och övrig form av korruption – vilket uttrycks i uppförandekoden.

Direkt miljöpåverkan

Vi arbetar kontinuerligt arbete för att minska påverkan på miljön från vår egna verksamhet med fokus på tjänsteresor, energieffektivisering i kontorsfastigheter och hållbara inköp. Länsförsäkringar ABs kontorsfastigheter är miljöklassade som lågenergiförbrukande. Förnybar el används i fastigheterna och fjärrvärme används för uppvärmning. Genom ett ökat digitalt tjänsteerbjudande kan andelen pappersutskick till kunder minska vilket minskar miljöpåverkan samtidigt som informationen blir mer tillgänglig för kunderna.

Klimatkompensation

Länsförsäkringar AB klimatkompenserar via South Pole till ett projekt som bevarar kog i Zimbabwe. Projektet är ett så kallat REDD+ (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation) projekt och det bidrar till FNs globala mål 3, 4, 13 och 15.

Långsiktigt miljö- och samhällsengagemang

Länsförsäkringars Forskningsfond

Länsförsäkringar finansierar oberoende forskning med inriktning på social, ekonomisk och fysisk trygghet för kunder och samhället i stort. Forskningsresultaten görs publika och används brett i samhället.

 • Läs om våra forskningsprojekt

 • Klimatpåverkan och naturskador

 • Den globala uppvärmningen är en finansiell risk som över tid är svår att överblicka. Ett varmare klimat som följs av ökade risker för naturskador i form av extrema väderhändelser som skyfall, stormar och översvämningar kommer att innebära en risk för ökade utbetalningar för väderrelaterade försäkringsskador, med stora variationer mellan åren och över olika delar av landet.

  På alla 23 länsförsäkringsbolag finns naturskadesamordnare som har fokus på att sprida kunskap om samt att förebygga naturskador.

Klimatriskrapportering

Länsförsäkringar AB stödjer Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer kring klimatriskrapportering.

Klimatrapport 2020

Klimatrapport 2019

FN Global Compact

Länsförsäkringar AB har undertecknat FN Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, affärsetik och miljö, och verkar för att principerna efterlevs i verksamheten.

Läs om de tio principerna i FNs Gobal Compact

Länsförsäkringar AB och FNs globala mål

Länsförsäkringar AB arbetar med FNs globala mål i alla led i företaget för att göra skillnad och bidra till en hållbar utveckling – i erbjudande till kunder, i det egna företagandet och i det långsiktiga miljö och samhällsengagemanget.

Länsförsäkringsgruppen har identifierat mål 3, 8, 10, 12, 13, 16 och 17 som de mest relevanta målen för verksamheten som Länsförsäkringar kan bidra positivt till samt minska den negativa påverkan på. Arbetet har utgått från Länsförsäkringars väsentliga hållbarhetsfrågor, påverkansgrad, identifierade risker och möjligheter.

Länsförsäkringar AB fokuserar även på mål 5, 7, 11 och 15 genom investeringsverksamheten.

I filmen som Reuters tagit fram berättar vi om hur Länsförsäkringar bidrar till FNs globala mål.
Se filmen