Koldioxidavtryck i våra investeringar

Den globala uppvärmingen är en av vår tids största utmaningar. Fossila bränslen (kol, gas, olja) innebär att koldioxidhalten i atmosfären höjs vilket ökar växthusgaseffekten och den globala uppvärmningen. En global omställning till koldioxidsnåla samhällen är nödvändig för att minska den globala uppvärmningen.

Länsförsäkringar har skrivit under FN-initiativet Montreal Carbon Pledge. Initiativet innebär att vi tillsammans med investerare världen över förbinder oss att mäta och redovisa koldioxidavtryck för våra investeringar.

En fonds koldioxidavtryck visar hur mycket koldioxid bolagen i fonden släpper ut i relation till sina intäkter och hur stor del av dessa utsläpp som fonden äger.

Länsförsäkringar är även med i CDP. CDP är en intresseorganisation som samlar in miljöinformation från tusentals bolag i världen. Initiativet stöds av över 800 institutionella investerare globalt. Genom dialog med bolag och genom att stödja CDPs arbete vill vi som investerare driva på bolagens transparens och miljöredovisning samt få bolag att arbeta aktivt för att minska sin miljöpåverkan.

Våra egna aktiefonders koldoxidutsläpp
Koldioxidavtryck i de institutionella aktieportföljerna