Om oss

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkringar Stockholm

Stockholms län i vårt hjärta

Länsförsäkringar Stockholm finns till för alla som bor mellan Roslagen i norr och Södertälje i söder. Oavsett om de är pensionärer eller hipsters. Oavsett om de är födda i Vasastan, Åkersberga, Damaskus eller Värnamo.

Även om det finns stockholmare från Sveriges och världens alla hörn vet vi en del om de som bor här. Till exempel arbetspendlar många över 6 veckor per år. (Kanske är det därför 15% av oss skulle vilja bo på landsbygden i framtiden?) De flesta hushåll är ensamhushåll, näst vanligast är sambos med barn. Och vi startar fler företag och går mer på teater än man gör i resten av landet. 

Här finns alla sorters människor och alla sorters sätt att leva. Det är det som gör det här länet så spännande att jobba i. När andra vill vara allt för alla, vill vi vara bäst här. På vår hemmaplan.

Länsförsäkringar Stockholm
Organisationsnummer 502002-6265
169 97 Solna
E-post: stockholm@lansforsakringar.se


Kundinflytande

Fullmäktige - Våra ägares röst

Hos oss på Länsförsäkringar Stockholm är det kunderna som är ägare. All verksamhet i företaget ska tillgodose kundernas ägarintressen. Genom valda representanter – fullmäktige och styrelse – utövar kunderna aktiv påverkan.

De som sitter i fullmäktige företräder Länsförsäkringar Stockholms ägare, det vill säga alla kunder som har en sakförsäkring hos oss. Fullmäktiges uppgift är bland annat att utse bolagets styrelse. 


Nominering till fullmäktige

Länsförsäkringar Stockholm är ett kundägt ömsesidigt försäkringsbolag. Det betyder att du som kund är en av våra ägare. Som delägare företräds dina intressen av de ledamöter som varje år väljs in till fullmäktige.

Bolagsstämman är Länsförsäkringar Stockholms högsta beslutande organ och bolagsstämmans befogenheter utövas av fullmäktige. Fullmäktige representerar alla delägare och en av de viktigaste uppgifterna fullmäktige har är att välja bolagets styrelse, som i sin tur utser vd. 

Valet till fullmäktige sker i slutet av året under perioden 1 november till och med 30 november.

Ta chansen att utöva ditt kundinflytande

Du som har en sakförsäkring i Länsförsäkringar Stockholm kan fram till 30 september nominera dig själv eller en annan sakförsäkringskund som kandidat till fullmäktige.

Som fullmäktigeledamot är du en av de kunder som representerar våra ca 530 000 kunder i Länsförsäkringar Stockholms högsta beslutande organ.

När vi har fått din intresseanmälan tar valberedningen kontakt med dig senast i samband med att nomineringsperioden tar slut. Valberedningen bjuder in de kandidater de vill träffa för en intervju, för att sedan föreslå de nominerade för valet till fullmäktige.

Under perioden 1 november till och med 30 november presenterar valberedningens sina kandidater på hemsidan och kunder i Länsförsäkringar Stockholm har möjlighet att ta ställning till valberedningens förslag.

Har du några frågor om fullmäktige? Kontakta valberedningens ordförande Per Gustafsson på fullmaktige.stockholm@lansforsakringar.se.

 


Historia

En lång och sann historia

Grunden till dagens Länsförsäkringar Stockholm lades 1844, då Stockholms Stads och Stockholms läns brandstodsbolag bildades. Sedan dess har vi sett Stockholm växa upp och bli en urban storstad och alla tider har vi följt våra kunder och hjälpt till att skapa trygghet i vardagen. Vi var här när Eldkvarn brann – försäkringen låg hos oss och 222 000 kronor betalades ut i ersättning – och vi kommer att vara här när det är dags för nya Slussen att trafikeras av svävande elbilar. Alltid nära, alltid att lita på, alltid enkla att ha att göra med.


Samhällsengagemang och miljö

Bolla vidare

Bolla vidare

Fler barn och unga i Stockholm ska få chansen att spela fotboll och ges möjligheten att få uppleva den glädje, inkludering och gemenskap som sporten bidrar till. Genom initiativet Bolla vidare samlar vi in urvuxna fotbollsskor som sedan bollas vidare till andra barn i Stockholm som behöver. 

 

Vi deltar i kampen för ett friskare Östersjön

I stort sett alla som bor i Stockholms-regionen har upplevt Stockholms unika skärgård och har positiva upplevelser kopplade till världens vackraste innanhav. Vi är engagerade i arbetet med att rädda Östersjön och när Stiftelsen Hållbara Hav bildades den 16 december 2015 var Länsförsäkringar Stockholm en av stiftelsebildarna. 

Vi stödjer Fryshuset

Skejtare i ramp

Tillsammans med Fryshuset ger vi unga möjlighet att få utöva sina passioner och förverkliga sina idéer samtidigt som vi lär oss hur man förebygger utanförskap och hur vi kan bidra till inkludering och skapa ett tryggare Stockholm för alla oss som bor här.  


Vi arbetar aktivt med hållbarhet

I Länsförsäkringar Stockholm handlar hållbarhet om att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt där bolaget visar respekt för sina medmänniskor, för klimatet och miljön och för det samhälle bolaget verkar i. Att arbeta aktivt med hållbarhet är en självklarhet i Länsförsäkringar Stockholm – det är både bolagets ansvar och en nödvändighet för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft. Vår vision om att bli Stockholmarnas mest omtyckta företag ställer höga krav på ett hållbart agerande.

Läs mer


Organisation och ledning

Fullmäktige

Länsförsäkringar Stockholm är i sin helhet ägt av försäkringstagarna. På bolagsstämman företräds försäkringstagarna av fullmäktige som är valda av försäkringstagarna själva. Antalet fullmäktige ska enligt bolagsordningen vara minst 50 stycken.


Styrelse

Profilbild för Lennart Käll

Lennart Käll

Ordförande
Profilbild för Göran Almberg

Göran Almberg

Styrelseledamot
Profilbild för Ingrid Lindquist

Ingrid Lindquist

Styrelseledamot
Profilbild för Jan Rosenström

Jan Rosenström

Styrelseledamot
Profilbild för Henric Forsman

Henric Forsman

Styrelseledamot
Profilbild för Jenny Rosberg

Jenny Rosberg

Styrelseledamot
Profilbild för Maria Torpman

Maria Torpman

Arbetstagarrepresentant
Profilbild för Fatou Janneh

Fatou Janneh

Arbetstagarrepresentant

Företagsledning

Profilbild för Charlotte Barnekow

Charlotte Barnekow

VD
Profilbild för Henrik Sandberg

Henrik Sandberg

Vice VD, chef Ekonomi, Finans & infrastruktur
Profilbild för Sarah Bucknell

Sarah Bucknell

Chef Affärsområde Privat
Profilbild för Marie Öhman

Marie Öhman

Chef Affärsområde Företag
Profilbild för Carina Knöös

Carina Knöös

Chef Juridik & Governance
Profilbild för Eva Marell

Eva Marell

Chef Kommunikation & Hållbarhet
Profilbild för Joel Voltaire

Joel Voltaire

Chef Utveckling & Strategi

Bolagsstyrning

Bolagsordning

Bolagsordningen innehåller bestämmelser om företagets firma, var styrelsen har sitt säte, företagets verksamhetsinriktning innefattande en beskrivning av de försäkringsklasser som företagets koncession omfattar. Dessutom finns regler om styrelsens storlek och sammansättning samt hur val av styrelse och revisorer ska ske. Länsförsäkringar Stockholm tillämpar ett representativt system som innebär att delägarnas rätt att besluta på bolagsstämman utövas av fullmäktige, som utses av delägarna. Antalet fullmäktige ska enligt bolagsordningen uppgå till minst 50 personer. Val av fullmäktige förrättas på det sätt styrelsen bestämmer och hålls senast under december månad.

Bolagsstyrningsrapport

Länsförsäkringar Stockholm är ett ömsesidigt försäkringsföretag. Företagsformen innebär att företaget i sin helhet ägs av försäkringstagarna och att de i egenskap av ägare genom inbetalning av försäkringspremier kollektivt bidrar till företagets riskkapital. Bolagsorganen i Länsförsäkringar Stockholm är bolagsstämman, styrelsen, vd och revisorerna. Regler för styrning av Länsförsäkringar Stockholm finns främst i försäkringsrörelselagen, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd samt i rekommendationer utgivna av adekvata organisationer. Härutöver finns regler om styrning av företaget i bolagsordningen och i ett stort antal, av behöriga bolagsorgan fastställda, interna policies och riktlinjer. För att försäkra sig om att bolagets interna styrning och kontroll håller hög kvalitet har bolaget valt att redan idag styra och hantera risk med utgångspunkt i Solvens II-regelverkets krav.


Redogörelse för ersättningar

Enligt Finansinspektionens allmänna råd FFFS2015:12 lämnas här en redogörelse för företagets ersättningar till de anställda

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Länsförsäkringar Stockholms högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning. Fullmäktiges rätt att besluta i företagets angelägenheter utövas på bolagsstämman. Ordinarie bolagsstämma hålls på företagets huvudkontor varje år. Kallelse till bolagsstämman görs genom brev med posten till fullmäktige tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. På ordinarie bolagsstämma behandlas företagets utveckling och beslut tas i ett antal centrala ärenden såsom förändringar i bolagsordningen, val av styrelse, revisorer och valberedning samt om ersättning till dessa, om årsredovisning samt om ansvarsfrihet för styrelsen och vd. Fullmäktiges deltagande på bolagsstämman förutsätter fysisk närvaro. Vid bolagsstämman 2018 var fullmäktige, styrelsen, företagsledningen och revisorn närvarande.