Gröna och hållbara obligationer

Länsförsäkringar Liv, Sak och Fondliv investerar i gröna och hållbara obligationer. Dessa investeringar är en del i arbetet med att nå vår klimatsmarta vision och bidra till FNs globala mål. Kapitalförvaltningen inom Länsförsäkringar AB förvaltar dessa investeringar.

Utveckling av investerad volym

Utvecklingen i grafen speglar uppbyggnaden av investerad volym i gröna och hållbara obligationer för de portföljer Kapitalförvaltningen förvaltar på uppdrag av Länsförsäkringar Liv, Sak och Fondliv. Tidsmässigt kan utvecklingen följas från 2015 fram till sista december 2019. Vid utgången av december uppgick volymen gröna obligationer till cirka 9,5 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 7,4 procent av samtliga portföljers värde.

grona-obligationer.jpg

Förväntan och analys av emittenter

Vår förväntan är att samtliga emittenter ska upprätta och publicera ett ramverk där intentionerna, projektkategorier och återrapportering för grön, social och/eller tematiskt hållbar finansiering beskrivs. Ramverket bör utformas i linje med de övergripande principer för gröna eller sociala obligationer som utvecklats av branschorganet ICMA (International Capital Market Association). Vidare är vår förväntan att aktörer som ger ut en sådan typ av obligation bör anlita en extern part med expertis inom hållbarhetsfrågor för bedömning av ramverket, alternativt anlita en oberoende part för uppföljning av hur medel från obligationen har använts.

Vid direktinvesteringar i denna typ av obligationer bedömer vi bl.a. emittentens ramverk, utlåtanden som gjorts av ramverk samt emittentens övergripande arbete med ansvarsfullt företagande. Vidare följer vi på minst årsbasis upp hur medel från obligationerna har använts och efterfrågar uppskattning av hållbarhetseffekterna.

Våra investeringar bidrar till FNs globala mål

Vi gör en bedömning av vilka globala mål våra aktuella investeringar i denna typ av obligationer bidrar till. Grafen nedan sammanställs i två steg. Först kartläggs emittenternas fördelning av medel i enligt med Green Bond Principles (GBP) projektkategorier (ex. förnyelsebar energi). Därefter görs en mappning mellan projektkategorierna och FNs globala mål. I detta andra steg utgår vi antingen från emittentens rapporterade bidrag till enskilda mål eller skattar fördelningen enligt ramverket "Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting".

Störst allokering har gjorts till mål: 13 "bekämpa klimatförändringar" följt av mål 7 "förnyelsebar energi" och mål 11 "hållbara städer och samhällen.

Publik graf_fördelning globala mål Q4 2019.jpg

Uppskattning av våra gröna obligationers klimateffekter håller på att kartläggas. Preliminära resultat visar på betydande klimatnytta sett till både undvikta klimatutsläpp, samt minskning av faktiska klimatutsläpp till följd av bland annat energieffektivisering. Nyckeltal för uppskattad klimatnytta avses presenteras under 2020.

Sociala obligationer

En social obligation liknar en grön obligation i bemärkelsen att vi som investerare på förhand vet vilka sociala projekt emittenten av obligationen avser fokuserar på. Dessa projekt presenteras ofta av emittenten i ett socialt ramverk. Projekten syftar till att uppnå positiva, mätbara sociala resultat. Sociala projektkategorier kan omfatta men är inte begränsade till basinfrastruktur (t.ex. rent dricksvatten, avlopp och sanitet), grundläggande samhällstjänster (t.ex. utbildning, hälsa och sjukvård) och livsmedelsförsörjning.

Under mars 2020 investerade Länsförsäkringar AB i en social obligation utgiven av IFC, en del Världsbanken. Medlen är speciellt ämnade att motverka de negativa effekterna av Covid-19. Finansieringen är öronmärkta till sociala projekt som hälso- och sjukvård, utbildning samt finansiering till småföretag som drabbats till följd av virusutbrottet. Läs vårt pressmeddelande i sin helhet här.

Sammanställning av gröna och hållbara obligationsinnehav

Våra innehav i gröna och hållbara obligationer är sorterade i bokstavordning, utifrån namn på emittent. Beskrivningen av vilka projekt och/eller verksamheter som avses finansieras via respektive emittents obligation utgör exempel. En fullständig beskrivning finns i respektive emittents ramverk (oftast tillgänglig via deras webbplatser). Kopplingen mellan vad som avses finansieras och utvalda globala mål (FNs) bygger på en kvalitativ bedömning och kan komma att uppdateras från tid till annan.

Våra innehav i gröna obligationer per Q4 2019

Our green bond holdings per Q4 2019