Ansökan om sponsring

Rörelse och fysisk aktivitet bidrar inte bara till bättre hälsa utan också till glädje och gemenskap. Vi vill främja detta och sponsrar därför lag och föreningar inom Stockholms län med fokus på barn- och ungdomsidrott.

Länsförsäkringar Stockholms grundvillkor för sponsring av idrottsverksamhet
är att laget/föreningen ska uppfylla följande:

  • ha en ordnad ekonomi
  • nolltolerans mot alkohol, tobak, droger och doping
  • nolltolerans och aktivt arbeta mot diskriminering, mobbning eller annat nedsättande beteende på grund av t.ex. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, utseende, kön, könsöverskridande identitet eller sexuell läggning
  • vara politiskt och religiöst obundna
  • visa gott ledarskap och agera gott föredöme - gäller både ledare, medlemmar och i förekommande fall föräldrar
  • I det fall som sökande förening eller lag har medlemmar av båda könen bör föreningen/laget kunna redovisa för att det ansökta sponsringsmedlet har fördelats rättvist och jämställt mellan båda könen


Har du frågor, vänligen kontakta sponsoransvarig på; sponsring_stockholm@lansforsakringar.se

Motprestation vid beviljad sponsringsansökan är att Länsförsäkringar Stockholms logotyp trycks på ett klädesplagg som används vid utövning av sporten, t.ex. tröja, shorts eller överdragskläder. Länsförsäkringar Stockholm står även för tryckkostnaden av logotypen utöver det beviljade sponsringsbeloppet.

Länsförsäkringar Stockholm sponsrar tyvärr ej enskilda personer eller elitsatsningar.       

Antalet lag som beviljats sponsring för 2020 är nu uppnått.
Möjligheten att ansöka om sponsring är därmed stängd för i år. 

Vi är en FairPayer – för jämställd sponsring

Under oktober 2019 har Länsförsäkringar Stockholm, som första företag inom Stockholms län, certifierats som en FairPayer. En certifiering som säkerställer att företagets sponsring fördelas helt jämställt, vilket är ett ställningstagande för att alla oavsett kön, ska kunna idrotta på lika villkor. Tillsammans med stiftelsen FairPay hoppas vi kunna inspirera fler till att vilja vara en del av arbetet för en jämställd idrott. 

Om FairPay