Ansökan om sponsring

Rörelse och fysisk aktivitet bidrar inte bara till bättre hälsa utan också till glädje, gemenskap och inkludering. Vi vill främja detta och sponsrar därför lag och föreningar inom Stockholms län med fokus på barn- och ungdomsidrott.

Länsförsäkringar Stockholms grundvillkor för sponsring av barn- & ungdomsverksamhet inom idrott är att laget/föreningen ska uppfylla följande:

  • ha en ordnad ekonomi
  • nolltolerans mot alkohol, tobak, droger och doping
  • nolltolerans och aktivt arbeta mot diskriminering, mobbning eller annat nedsättande beteende på grund av t.ex. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, utseende, kön, könsöverskridande identitet eller sexuell läggning
  • vara politiskt och religiöst obundna
  • visa gott ledarskap och agera gott föredöme - gäller både ledare, medlemmar och i förekommande fall föräldrar
  • I det fall som sökande förening eller lag har medlemmar av båda könen bör föreningen/laget kunna redovisa för att det ansökta sponsringsmedlet har fördelats rättvist och jämställt mellan båda könen
  • Länsförsäkringar Stockholm sponsrar tyvärr ej enskilda personer eller elitsatsningar.   

Motprestation vid beviljad sponsringsansökan är att Länsförsäkringar Stockholms logotyp trycks på ett klädesplagg som används vid utövning av sporten, t.ex. tröja, shorts eller överdragskläder. Länsförsäkringar Stockholm står även för tryckkostnaden av logotypen utöver det beviljade sponsringsbeloppet.

Vänligen notera - tryck av Länsförsäkringar Stockholms logotyp bör ske inom 3 månader från beviljad sponsring. Beviljad sponsring kan ej pausas eller flyttas till nästkommande år. 

Vid frågor, vänligen kontakta sponsoransvarig på; sponsring_stockholm@lansforsakringar.se  

Möjlighet att ansöka om sponsring öppnar igen i februari 2021.
Det finns möjlighet att ansöka om sponsring vid två tillfällen under året. 

Ansökningsperiod 1:
 1 februari - 31 mars
Ansökningsperiod 2: 1 augusti - 30 september

Vi är en FairPayer – för jämställd sponsring

I oktober 2019 blev Länsförsäkringar Stockholm, som första företag i Stockholms län, certifierade som en FairPayer. Certifiering säkerställer att företagets sponsring fördelas helt jämställt mellan könen, vilket är ett ställningstagande för att alla oavsett kön, ska kunna idrotta på lika villkor. Tillsammans med stiftelsen FairPay hoppas vi kunna inspirera fler till att vilja vara en del av arbetet för en jämställd idrott. 

Om FairPay