Aktiemarknaden

2020-02-01 AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Analys av marknaden

Läs vår senaste marknadsanalys av Sverige, Europa, USA, Japan och tillväxtmarknaderna.

Vad betyder symbolerna?

Vädersymbolerna visar vår syn för utvecklingen för aktiemarknaderna på 24 månaders sikt.

Aktiemarknaden globalt - Vi förhåller oss neutrala till aktier

Coronaviruset som sprids i främst Kina har vi svårt att se ett tydligt scenario om vad som blir nästa steg i spridningsutvecklingen. Under rådande omständigheter så ser vi inte att nuvarande riskbild stör våra huvudscenarion. Dock så finns det ju ett scenario där detta blir en utdragen epidemi. Vilket skulle medföra en minskning av ekonomisk aktivitet på grund av de restriktioner för rörlighet av personresor och transport av varor som uppstår när stater försöker minska spridningen av viruset,

De största politiska riskerna som kan tynga aktiers utveckling på kort sikt bedömer vi vara handelskonflikten mellan USA och Kina, ett Brexit utan avtal . Vi ser dock att det finns viss potential kvar för fortsatt avkastning, dock i lägre takt.

Den globala konjunkturbilden för de utvecklade länderna ser relativt robust ut för 2020, dock med lägre ekonomisk tillväxttakt än 2019. Vi ser att tillväxten bromsat in senaste halvåret men ser ingen större risk för recession då arbetsmarknad, kreditgivning och ekonomiska stimulanser indikerar annat. I och med inbromsningen väntas bolagens vinstökningstakt sakta in något, vilket kan ge svängningar på aktiemarknaden. För att aktiemarknaden ska fortsätta stiga kraftigt krävs att förväntningarna på bolagens vinster skrivs upp mer än väntat.

Den amerikanska och europeiska centralbankens räntesänkningar och marknadens förväntningar av vidare penningpolitiska stimulanser vid eventuell ny konjunkturoro ger en kudde inför en eventuell vidare inbromsning av den globala konjunkturen.

Dock speglar marknadens prissättning av aktier att konjunkturen vänder och ser bättre ut redan nästa. Därför är vi i sammantaget neutrala till aktier globalt men överviktade de regioner där ser utrymme för vidare expansion av värdering

Sverige - Värderingen ser vi som motiverad

 • + Svag krona ger stöd åt bolagens vinster
 • + Potential för börsen om konjukturen bottnar
 • - Värderingen är något hög

Förra årets svenska kronförsvagning har gett stöd för stockholmsbörsens storbolagsvinster. Konjunkturförväntningarna är dock fortsatt något dämpade för den svenska ekonomin och en lägre förväntad tillväxttakt för både inhemsk och global ekonomi har nu prisats in.

Vårt huvudscenario är att vi ser det som troligt att konjunkturen vänder upp någon gång under hösten givet att internationella konflikter såsom handelskriget mellan USA och Kina inte ger bakslag. Om den globala konjunkturen vänder skulle det vara särskilt gynnsamt för svenska börsen som anses vara speciellt konjunkturkänslig.

Trots den något höga värderingen ser vi att stigande vinster överväger riskerna för den svenska aktiemarknaden. Sammantaget har vi en svagt positiv rekommendation för svenska aktier.

Europa - Politiska risker har skapat attraktiv potential

 • + Låg ekonomisk tillväxt kan överraska positivt
 • + Värderingen relativt billig kontra övriga regioner
 • - Politiska utmaningar inom det europeiska samarbetet

Med Boris Johnson som återvald premiärminister för Storbritannien pekar landets inriktning mot att Storbritannien kommer att lämna EU kommande året. Vi ser dock att den europeiska centralbanken fortsätter sin expansiva penningpolitik, vilket är positivt för börsen. Efter en ekonomisk utveckling som var sämre än väntat 2019 ser 2020 ut att ge viss återhämtning och kanske till och med överraska positivt mot bakgrund av de lågt ställda förväntningarna. Skulle tecken komma på att den europeiska konjunkturen är på väg att vända, finns potential för högre bolagsvärderingar drivet av att framtida vinster börjar prisas in i aktiekurserna. I ett sådant läge skulle europeiska aktier kunna bli relativt sett ”dyrare”.

Då vi ser det som troligt att konjunkturinbromsningen bottnar nästa år överväger potentialen för vidare kursuppgångar de risker vi ser på kort sikt vilket gör att vi har en svagt positiv vy på europeiska aktier.

USA - Avtagande ekonomisk tillväxt men penningpolitiken ger åter visst stöd

 • + Amerikanska centralbankens stimulanser ger stöd för aktier
 • - Styrkan i den amerikanska arbetsmarknaden och tidiga tecken på positiv vändning
 • - Värderingen för amerikanska bolag är på historiskt höga nivåer

Den amerikanska ekonomin utvecklades något över förväntan förra året. Trots 2019 års stora globala kojunkturoro har tillväxtprognoserna för den amerikanska ekonomin inte reviderats nämnvärt för 2020. Dock börjar nu den globala ekonomin komma i kapp USA som tidigare haft en hög tillväxttakt till en nu mer normaliserad. Amerikanska bolag är väldigt lönsamma vilket till viss mån motiverar den historiskt höga värderingen.

Den amerikanska centralbanken inleder sin räntecykel för året och väntas sänka räntan en gång till i år. Dock så har ekonomiska indikatorer den senaste tiden indikerat en viss avmattning av inbromsningen samt fortsatt styrka i den amerikanska arbetsmarknaden. Vi ser tidiga tecken på att den amerikanska ekonomin går mot en vändning men med aktievärderingar som är på historiskt höga nivåer, därför har vi sammantaget en neutral vy på amerikanska aktier.

Japan - Konjunkturinbromsning och mer stimulanser?

ikon-aktie-avv-positiv.png

 • + Fortsatt expansiv räntepolitik
 • - Japanska ekonomin känner nu av global inbromsning
 • - Långsiktiga tillväxtproblem

drivkrafterna anser vi vara expansiv penningpolitik och en förbättrad inhemsk ekonomi, dock så har nu den globala konjunkturella inbromsningen även börjat kännas av för Japan. Handelsrelationen med USA är känslig för förändringar och om den försämras medför det negativa konsekvenser för japansk ekonomi. Marknaden förväntar sig nu en halv sänkning av den japanska centralbanken, vilket är en stor omsvängning för hur förväntningarna har varit innan. Således kanske även den japanska centralbanken ställer sig sist i ledet av centralbanker som börjat sänka.

Den japanska ekonomins inbromsning gör att vi tycker oss se vidare konjunkturella risker samtidigt som centralbanken blir mer stimulativ. Detta gör att vi har en neutral vy för japanska aktier.

Tillväxtmarknader - Bäst potential på lång sikt

 • + Attraktiv börsvärdering
 • + Långsiktigt hög tillväxtpotential
 • - Risken för handelskonflikter kantynga tillväxtpotentialen

Tillväxtmarknader växer snabbare än mogna ekonomier. Därtill är dess bolag lägre värderade samtidigt som ”värderingsgapet” ökade under 2019 och är fortsatt stort. Vi bedömer att de successivt kommer närma sig den högre värdering som de mogna ekonomiernas bolag handlas till, vilket är positivt för tillväxtmarknadsaktier.

Handelskonflikten mellan USA och Kina avgör på kort till medellång sikt hur tillgångsslaget kommer att utveckla sig. Skulle en lösning materialiseras så kan vi vänta oss ett rally i tillväxtmarknadsaktier, men också motsvarande nedgång om ett avtal inte nås. Vi har en relativt positiv syn på regionen långsiktigt och ser möjligheter för en högre värdering även om handelskonflikten kan hålla tillbaka tillväxttakten. En placering i tillväxtmarknader ger störst exponering mot Kina, Sydkorea, Taiwan, Indien, Sydafrika och Brasilien. Sammantaget ställer vi oss svagt positiva till tillväxtmarknadsaktier.

Skriven av: