Gröna obligationer

Länsförsäkringar Liv, SAK och Fondliv investerar i gröna obligationer. Dessa investeringar förvaltas av Kapitalförvaltningen via egna direktinvesteringar, skräddarsydda externa mandat eller via fonder.

Utveckling av investerad volym gröna obligationer

Utvecklingen i grafen nedanför speglar uppbyggnaden av investerad volym gröna obligationer i de portföljer Kapitalförvaltningen förvaltar på uppdrag av Länsförsäkringar Liv, Sak och Fondliv. Tidsmässigt kan utvecklingen följas från 2015 fram till sista december 2019. Vid utgången av december uppgick volymen gröna obligationer till cirka 9,5 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 7,4 procent av samtliga portföljers värde.

grona-obligationer.jpg

Förväntan och analys av gröna emittenter

Vår förväntan är att samtliga emittenter ska upprätta och publicera ett ramverk där intentionerna, process och återrapportering för grön finansiering beskrivs. Ramverket bör utformas i linje med de övergripande principer för gröna obligationer som utvecklats av branschorganet ICMA (International Capital Market Association). Vidare är vår förväntan att den aktör som ger ut en grön obligation ska anlita en extern part med expertis inom hållbarhetsfrågor för oberoende bedömning av ramverket. Ett offentligt uttalande om ramverket bör göras av den externa parten (så kallad ”second opinion”).

I vår analys, vid direktinvesteringar i gröna obligationer, bedömer vi emittentens ramverk, utlåtandet som gjorts av ramverket samt emittentens övergripande arbete med ansvarsfullt företagande. Vidare följer vi på minst årsbasis upp hur medel från de gröna obligationerna har investerats och uppskattar hållbarhetseffekterna.

Våra investeringar i gröna obligationer bidrar till globala mål

Vi gör en bedömning av vilka globala mål våra aktuella investeringar i gröna obligationer bidrar till. Grafen nedan sammanställs i två steg. Först kartläggs de gröna emittenternas fördelning av medel i enligt med Green Bond Principles (GBP) projektkategorier (ex. förnyelsebar energi). Därefter görs en mappning mellan projektkategorierna och utvalda globala mål.

I detta andra steg utgår vi antingen från emittentens rapporterade bidrag till enskilda mål eller skattar fördelningen enligt ramverket "Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting". Störst allokering har gjorts till mål: 13 "bekämpa klimatförändringar" följt av mål 7 "förnyelsebar energi" och mål 11 "hållbara städer och samhällen.

 

Publik graf_fördelning globala mål Q4 2019.jpg

Uppskattning av våra gröna obligationers klimateffekter håller på att kartläggas. Preliminära resultat visar på betydande klimatnytta sett till både undvikta klimatutsläpp, samt minskning av faktiska klimatutsläpp till följd av bland annat energieffektivisering. Nyckeltal för uppskattad klimatnytta avses presenteras under 2020.

Sammanställning av våra innehav i gröna obligationer

Våra innehav är sorterade i bokstavordning, utifrån namn på emittent. Beskrivningen av vilka projekt och/eller verksamheter som avses finansieras via respektive emittents grön obligation utgör exempel. En fullständig beskrivning finns i respektive emittents gröna ramverk (oftast tillgänglig via deras webbplatser). Kopplingen mellan vad som avses finansieras och utvalda globala mål bygger på en kvalitativ bedömning och kan komma att uppdateras från tid till annan.

Våra innehav i gröna obligationer per Q4 2019

Our green bond holdings per Q4 2019