Miljö

Länsförsäkringar Västernorrlands miljöengagemang

Vi har ett stort engagemang för en hållbar miljö i Västernorrland och vårt miljöarbete är inriktat på att:

 • Arbeta för att minska våra koldioxidutsläpp vid resor i tjänsten
 • Arbeta med skadeförebyggande åtgärder för att minska vår indirekta miljöpåverkan från koldioxidutsläpp i samband med bränder och vattenskador som drabbar våra kunder.
 • Ställa miljökrav i samband med upphandling av byggentreprenörer och bilverkstäder
 • Samverka med andra aktörer för att driva miljöfrågan framåt.

Genom vårt miljöarbete förbättrar vi hela tiden vårt eget agerande för att verka för ett hållbart samhälle. Det innebär att vi följer de miljölagar och andra krav som ställs på oss, vi minimerar våra egna utsläpp av miljöföroreningar och vi ser till att medarbetare inom bolaget hela tiden ökar sin kunskap och förståelse om den miljöpåverkan som verksamheten har på människa och natur. 

Vi vägleder också våra kunder, leverantörer och andra intressenter att ta största möjliga miljöhänsyn. Läs mer i vår Hållbarhetsredovisning


Vårt miljöarbete

Larmprojekt ska minska vattenskador

I Sundsvall är riskerna för vattenskador bland de högsta i landet. Därför har vi startat ett förebyggande projekt där vi installerar gratis vattenlarm till våra villakunder i de bostadsområden med flest vattenskador. Hittills har villakunder i Haga, Bosvedjan, Alnö och Ljustadalen fått gratis vattenlarm installerade. 

Vi utbildar våra lokala leverantörer

Vi arbetar med att påverka fordons- och byggbranschen genom att ställa krav på, och utbilda, våra leverantörer om regelverk och riskhantering. I våra avtal med fordonsverkstäderna finns krav på att reparationerna görs med en ökad användning av begagnade reservdelar och att skadade plastdetaljer repareras istället för att bytas ut.

Vi utser Årets bilplåtverkstad

Varje år utser vi Årets bilplåtverkstad i Västernorrland. Syftet med utmärkelsen är att stimulera de verkstäder vi samarbetar med att vilja ge utmärkt service till kunderna och mimimera miljöpåverkan av skadereparationerna.

Sveriges största brandövning

Brandövningar är vanliga på arbetsplatser och i skolor, men få brandövar hemma. Eftersom 8 av 10 dör i sina hem genomför vi varje höst Sveriges största brandövning för att lära fler att brandöva hemma med sin familj. 

Frågor? Ring eller mejla mig gärna

Profilbild för Mats Wiklund

Mats Wiklund

Hållbarhetsansvarig

Länsförsäkringsgruppens miljöarbete

Vårt bidrag till ett ekologiskt och hållbart samhälle

Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. Vi vill sprida den kunskapen till kunder och beskriva vilka andra åtgärder som Länsförsäkringar bidrar med för att minska miljöpåverkan. Vi påverkar och vägleder våra kunder, leverantörer och andra intressenter så att de tar största möjliga hänsyn för att inte påverka miljön negativt. Vi samverkar med andra aktörer för att vi vill driva miljöfrågan framåt.

Miljö finns med i alla delar av verksamheten

Miljöarbete inom länsförsäkringsgruppen kan delas in i följande områden:

 • Förebygga skador
  Varje skada innebär miljöpåverkan i form av energiförbrukning, sanering, transporter, materialanvändning och avfall.
 • Reparation av fastigheter
  Länsförsäkringar ställer höga kvalitetskrav i samband med skadereparationer av fastigheter och bostäder. Dialog förs med företag kring byggmetoder, återvinning och materialval.
 • Reparation av bilar
  Länsförsäkringar har tagit fram en certifiering av bilverkstäder där miljö- och kvalitetskrav ställs vid skadereparation. De flesta länsförsäkringsbolag anlitar certifierade bilverkstäder.
 • Ökad kunskap
  Länsförsäkringar ger tips och råd till kunder, hantverkare och entreprenörer för att minska risk för skador.
 • Investeringar
  Som kund hos Länsförsäkringar kan du välja att investera i miljöinriktade fonder.
 • Länsförsäkringars fokusområden
  Natur-, vatten-, brand- och motorskador har störst miljöpåverkan och är Länsförsäkringars fokusområden i det skadeförebyggande arbetet.

Miljö- och kvalitetssäkring vid reparationer

Vår certifiering är ett program för miljö- och kvalitetscertifiering av de bilverkstäder vi anlitar. Syftet är att säkerställa att de levererar med bästa möjliga kvalitet och miljöhänsyn.

Vi styr till exempel våra leverantörer att om möjligt använda begagnade delar vid reparation och att plastdetaljer i första hand lagas istället för att bytas, vilket innebär mindre miljöpåverkan. Verkstäderna ska även definiera mätbara miljömål som följs upp varje år.

Läs mer om vår miljö- och kvalitetscertifiering

Samarbete med Godsinlösen

Länsförsäkringar samarbetar med Godsinlösen och andra lokala företag som specialiserar sig på återbruk och återvinning av skadat gods. För dig som är kund innebär det snabbare hantering och hjälp att bli av med skadat gods, och för vår del ger det sänkta skadekostnader och miljöriktig hantering.

Se film om vårt hållbarhetsarbete

Nyhetsbyrån Reuters i London producerar en serie filmer där bolag från hela världen beskriver hur de i sin verksamhet stöttar FNs globala hållbarhetsmål. Vi blev tillfrågade om att delta och tackade ja.

Miljöutmaningar

Globala och lokala miljöfrågor

Klimatförändringarna, kemikaliespridning och tillgången till rent vatten är exempel på globala miljöfrågor. Klimatförändringarna kan påverka vår livsmedelsförsörjning och med naturlagarna följer att kemikaliespridningen påverkar oss oavsett om de sprids här eller någon annanstans.

I Sverige har vi problem med luftkvalitén i storstäderna och övergödning av sjöar och hav. Självklarheter som skog, fåglar och fisk kan snabbt försvinna om vi inte följer lagar och regler och gärna gör lite till.

Vi är med och gör skillnad

Sverige har antagit FNs 17 globala mål om hållbar utveckling. Målen som ska vara uppnådda 2030 inkluderar flera mål kring klimat och miljö. För att målen ska uppnås måste myndigheter, statliga och privata företag, organisationer och civilsamhället samarbeta. 

Länsförsäkringar samarbetar med olika parter i samhället och vill vara med och göra skillnad.

Klimatförändringar

 • För oss i Sverige kan klimatförändringarna innebära ökade rasrisker och fler översvämningar i dagvattensystem och byggnaders källare. Det kan bli fler insekts- och svampangrepp på både hus och grödor som länsförsäkringsgruppen försäkrar.
 • Flera stora globala väderhändelser påverkar återförsäkringsmarknaden som på sikt gör länsförsäkringsgruppens återförsäkring och i slutändan din försäkring dyrare. 

Avfall och kemikalier

 • Om det släpps ut kemikalier som naturen har svårt att bryta ner, försämras förutsättningarna för liv för människor, djur och växter. Därför ska så mycket som möjligt återvinnas.
 • I bygg- och rivningsmaterial finns en hel del miljöskadliga ämnen i form av kemikalier. Ämnen som idag är förbjudna kan dyka upp vid rivning efter en brand- eller vattenskada. Det kan vara fogmassor, plastmattor och kablar som innehåller mjukgörare, asbest i bjälklag, freoner i ledningar, PCB i fogmassor och flamskyddsmedel i isoleringsmaterial.