Hållbarhet & forskning

alltskahalla_fullbredd.png

När olyckan är framme ska du kunna få precis den hjälp du behöver. Men den bästa olyckan är den som inte händer alls. Därför handlar allt vi gör om att få både dig och dina saker att hålla bättre. Därför arbetar vi skadeförebyggande på havet, i trafiken och i ditt hem. Därför skapar vi produkter som ser till att färre olyckor inträffar. Därför jobbar vi kontinuerligt mot FNs globala mål kring hälsa, jämlikhet, konsumtion och klimat.

Välkommen till ett liv som håller.

Globala målen - Hälsa och välbefinnande

Hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Vårt arbete för att stärka människors hälsa och välbefinnande handlar bland annat om att förebygga ohälsa genom vårt försäkringserbjudande och främja god digital hälsa för barn, ungdomar och familjer genom initiativen MissLyckad och Skärmhjälpen.

Gloabal målen - Minskad ojämlikhet

Minskad ojämlikhet

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Vi är övertygade om att olikheter gör oss starkare och leder till bättre resultat. Vi gör en rad olika satsningar för att få fler unga att del av ett innanförskap i samhället då vi ser att mångfald och inkludering som har positiva effekter på vår affär, våra kunder och samhället.

Globala målen - konsumtion

Hållbar konsumtion och produktion

Omställningen till en mer hållbar konsumtion och produktion är inte bara bra för planeten, det kan också leda till bättre hälsa och minskad fattigdom. Större kunskap leder till klokare val av material till bilen, båten och huset. Vi bidrar till detta mål genom att ställa hållbarhetskrav vid inköp och upphandling samt att arbeta med cirkulära materialflöden.

Globala målen

Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar men det går att göra skillnad på flera sätt. När vi sprider kunskap och utvecklar tjänster som förebygger olyckor, bränder och andra skador bidrar vi till lägre utsläpp och mindre påverkan på klimatet. Förutom utbildning och information både internt och externt arbetar vi kontinuerligt med att minska de klimatutsläpp som bolaget ger upphov till exempelvis vid tjänsteresor.

ud.png

En manusförfattare. 327 regissörer. En långfilm.

Vi vill att fler unga ska känna sig inkluderade i samhället. Därför utvecklar och stöttar vi en rad initiativ som på olika sätt hjälper barn och ungdomar att må bättre. Både digitalt och i den fysiska världen. Därför lanserar vi nu United Directors.

Läs mer på uniteddirectors.se

grundkollenfullbredd.png

Grundkollen

Grundkollen är ett samarbete med Sjöräddningssällskapet där sjöräddare har hjälpt till att märka ut 60 av de mest olycksdrabbade grunden längs västkusten.

Läs mer

Hållbarhetspolicy

Policyn ligger till grund för Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns hållbarhetsarbete och anger de ramar som bolaget har att förhålla sig till för att leva upp till såväl interna som externa krav.

Läs vår hållbarhetspolicy

Hållbarhetsrapport 2018

Rapporten sammanfattar Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns hållbarhetsarbete och visar på flera konkreta initiativ, projekt och resultat samt tillhörande nyckeltal.

Miljöcertifiering

ISO-14001

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ISO 14001-certifierade sen 2006 vilket innebär att vi har ett systematiskt och kvalitetssäkrat miljöarbete. Den internationella standarden stöttar bolagets arbete med ständiga förbättringar med målet att minska  verksamhetens negativa miljöpåverkan och vara en god förebild.

Se certifikatet 

Länsförsäkringsgruppens hållbarhetsarbete - ett uttryck för vilka vi är

Tillsammans skapar vi hållbar trygghet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har alltid varit en naturlig del av Länsförsäkringsgruppens verksamhet. En trygghet som inte bara handlar om att förebygga sakskador – den handlar lika mycket om en ekonomisk trygghet vid en skada och en omtanke om bankkunders vardagsekonomi och liv- och pensionsförsäkringskunders livskvalitet och tryggade ålderdom.

Ett omfattande lokalt engagemang har därför vuxit fram med målet att minska riskerna och skapa trygghet även i den omgivning där människor lever och verkar. Länsförsäkringar har en historia där engagemang inte alltid kräver motprestation. Där lokala ansträngningar inte bara vänder sig till de egna kunderna, utan är en ansats att göra gott för hela lokalsamhället i stort.

Kundägd bolagsform skapar långsiktighet

Länsförsäkringsgruppen består av 23 kundägda bolag som har kunden som enda uppdragsgivare. Kundnyttan är ledstjärnan i allt som görs. Verksamheten bygger på en genuin kundorientering, samtidigt som den alltid måste vara förenad med en sund affärsmässighet.


Miljöarbete

Vårt bidrag till ett ekologiskt och hållbart samhälle

Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. En viktig roll är att sprida den kunskapen till kunder och beskriva vilka andra åtgärder som Länsförsäkringar bidrar med för att minska miljöpåverkan.

Samhällsengagemang

Omsorg som omfattar hela verksamheten

Engagemanget i människors vardag omfattar hela verksamheten – från sakförsäkringar till pensionssparande och banktjänster. Målet är alltid detsamma, att ge människor och företag förutsättningar att leva i ekonomisk trygghet.

Ansvarsfulla investeringar

Följer internationella konventioner

Länsförsäkringar investerar i bolag över hela världen. Övertygelsen är att de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor kommer att vara de bästa investeringarna över tid.

Forskning

Bidrar till ökad trygghet i samhället

Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet. Forskningen ska bidra till en ökad ekonomisk och fysisk trygghet i samhället och är en av delarna i Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället.Mångfald och jämställdhet

En konkurrensfördel

Vi finns lokalt och nära våra kunder. Vi gör vad vi kan för att sätta oss in i och förstå deras vardag och därför är det viktigt för oss att ha medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Mångfald och jämställdhet hjälper oss i vår vision att skapa trygghet för människor oavsett livssituation. Mångfalden är också en viktig del i vårt engagemang i det lokala samhället.

Vi är övertygade om att en arbetsplats med en bra blandning av människor bidrar till en stor kunskapsbas, gynnsam dynamik och bättre förståelse för våra kunder. 

Alla ska ha samma möjligheter

I vårt mångfalds- och jämställdhetsarbete är förhållningssättet detsamma oavsett människors kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Alla våra medarbetare har dessutom ett eget ansvar att tydligt ta avstånd från alla kränkande handlingar. Vi har sammanfattat vår inställning i tre punkter:

  • Alla anställda ska ha samma möjligheter till utveckling och stimulans som ger möjlighet att anta nya utmaningar och befattningar inom Länsförsäkringar.
  • Alla kunder och medarbetare ska behandlas med respekt och värdighet.
  • All diskriminering på arbetsplatsen ska utredas och lämpliga åtgärder ska vidtas.

Hållbarhetsredovisning

Länsförsäkringar AB:s avsikt är att hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, ska ge en god bild av Länsförsäkringar AB:s ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete och resultat. I de fall inget annat anges avser informationen hela Länsförsäkringar AB:s koncern.

Hållbarhetsredovisningen är ett utdrag ur Länsförsäkringar ABs årsredovisningar. Du hittar tidigare hållbarhetsredovisningar i

Länsförsäkringar ABs rapportarkiv

Hållbarhetsrapport 2018

Sustainability Report 2018


Hållbarhetsarbete hos våra gemensamma bolag

Utöver de 23 lokala länsförsäkringsbolagen består länsförsäkringsgruppen av ett antal gemensamma bolag. Via länkarna nedan kan du läsa exempel på hur några av dessa bolagen arbetar med hållbarhet.