Göteborg & Bohusläns miljö- och klimatarbete

Inköp och upphandling

Genom att ställa hållbarhetskrav på våra leverantörer vid inköp och upphandling samt att arbeta med cirkulära materialflöden kan vi tillsammans minska miljöpåverkan. Vår uppförandekod för leverantörer är baserad på FN:s Global Compact och innehåller skrivelser om mänskliga rättigheter, arbetsförhållande, miljö och antikorruption. Vid upphandlingar är den en del av avtalet. Leverantören ska även ha en hållbarhetspolicy och definierade miljömål eller tredjepartscertifiering till exempel ISO 14001. Genom att ställa krav på och följa upp våra leverantörers arbete kan vi säkerställa bästa möjliga effektivitet, kvalitet och miljöprestanda.

Skadereglering och reparation

Vi samarbetar med en rad olika leverantörer varav många lokala företag som hjälper oss att reparera skador när olyckan varit framme hos våra kunder. Vi strävar alltid efter att hantera skador på ett resurseffektivt sätt som främjar kundnöjdhet och kostnadseffektivitet samt minskar belastningen på miljön. Vi utforskar till exempel nya metoder för cirkulär skadereglering med målet att återställa skador på ett sätt som förenar affärs- och miljönytta samt säkerställa att fullt fungerande material och komponenter inte kasseras utan får nytt liv.

Länsförsäkringar har utvecklat en certifiering av bilverkstäder. Syftet är att säkerställa att våra leverantörer tillhandahåller bästa möjliga service, kvalitet och miljöhänsyn vid skadereparationer. Vi styr till exempel våra leverantörer att så långt det är möjligt att använda likvärdiga delar vid reparationer och att plastdetaljer i första hand lagas istället för att bytas ut vilket resulterar i en mindre miljöpåverkan.

Tjänsteresor

Resor i tjänst står för en stor del av verksamhetens växthusgasutsläpp.Vi arbetar aktivt och långsiktigt med lösningar för att sänka utsläppen från resor i bil och med flyg. Att möta kunder, samarbetspartner och leverantörer är en viktig del av vår affär. Vi ser möjligheter att bättre optimera resandet så det blir effektivare och mindre miljöbelastande. Det gör vi genom att årligen uppdatera våra riktlinjer för tjänsteresor, planera resandet och öka andelen digitala möten.

De personer som kör mest i tjänst har utbildats i ecodrivning. Vi har en bilpool med elbilar och laddhybrider. Elcyklar finns att nyttja för tjänsteresor på kontoret i Göteborg.

Skadeförebyggande arbete

Att förebygga skador är vår viktigaste insats för miljön. Vi bedömer alltid risken för skada när vi säljer en försäkring. Varje brand släpper ut åtskilliga ton koldioxid och alla reparationer tar resurser i anspråk. Genom nyhetsbrev, sociala medier, samverkan med externa aktörer, kunskapsträffar och besök hos våra kunder informerar vi löpande om hur skador kan undvikas. Våra företags- och lantbrukskunder får i hög utsträckning besök med riskgenomgångar. Våra lantbrukskunder erbjuds även upphämtning av skrot och farligt avfall från gården.

Investeringar

Antalet kunder som vill främja en hållbar framtid inte bara i matbutiken och vid val av transportmedel utan även på börsen växer och omvärldstrycket på banker att erbjuda ansvarsfulla investeringsalternativ är större än någonsin. Vi gör vårt bästa för att hjälpa och underlätta för kunder som vill placera sina pengar på ett långsiktigt hållbart sätt och strävar samtidigt efter att minska miljö- och klimatpåverkan i bolagets egna kapitalförvaltning. Läs mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar.

Några av Göteborg & Bohusläns miljömål

Det en självklarhet för oss att sätta utmanande mål för att minska verksamhetens miljöpåverkan, göra hållbara investeringar och hjälpa våra kunder med klimatanpassning. När vi sprider kunskap och utvecklar tjänster som förebygger olyckor, bränder och andra skador bidrar vi till lägre utsläpp och klimatbelastning.

  • Minska växthusgasutsläppen med 30% till 2023 jämfört med 2018.
  • Minska antalet flygresor med 10 % jämfört med föregående år.
  • Av bolagets inköp till verksamheten ska minst 60% vara miljömärkta.
  • Årligen genomföra 500 besök hos privatkunder i syfte att förebygga att skador inträffar.

Kunskap och engagemang internt

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän vill öka det interna engagemanget för miljö och klimat. Det gör vi främst genom att utbilda, genomföra workshops och bjuda in gästföreläsare. Alla medarbetare genomför årligen vår obligatoriska e-utbildning i hållbarhet.

Bolaget har ett antal hållbarhetsambassadörer som sprider kunskap både internt och externt samt bidrar till att koppla hållbarhetsarbetet till våra olika affärsområden. Det är ett frivilligt uppdrag som utförs vid sidan av den ordinarie rollen.

Våra kontor

I nuläget har vi certifiering enligt LEED, BREEAM och Miljöbyggnad. Vid flytt till nya kontor ställer vi krav på fastighetsägare gällande certifiering och har dialoger hur vi kan nyttja våra lokaler på ett miljöeffektivt sätt.

Alla våra kontor har el från förnybara källor (främst vatten och sol). Flera av kontoren har Bra Miljöval-märkt fjärrvärme. På Stenungsundskontoret finns solceller på taket och flera kontor erbjuder laddning för elbilar.

Vi byte av IT-utrustning använder vi oss av leverantörer som möjliggör återbruk av till exempel datorer och skärmar. Att återbruka IT-produkter ger stora klimatbesparingar. Den största besparingen består i att en återbrukad IT-produkt gör att man kan undvika att tillverka en ny.

I vårt kontorskoncept stävar vi efter cirkulära materialflöden där vi återanvänder vår inredning i så stor del som möjligt. Målet är att allt ska gå till återanvändning genom leverantör där endast inredning som inte går att använda går till återvinning. Det innebär att vi själva återanvänder eller att leverantören återköper våra produkter, renoverar och kan erbjuda oss och andra företag att köpa återbrukade möbler. Vi skänker även inredning till samarbetspartners, sociala företag och skolor i behov av exempelvis skrivbord och förvaringsskåp.

Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och det går att göra skillnad på flera sätt. Förutom utbildning och information både internt och externt arbetar vi kontinuerligt med att minska de klimatutsläpp som bolaget ger upphov till.

Ett förändrat klimat kan orsaka betydande miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser. Extrema väderhändelser såsom kraftiga skyfall, stormar, utdragna värmeböljor och omfattande skogsbränder drabbar våra försäkringskunders hem, hälsa och egendom samt ökar våra skadekostnader. Dessa så kallade naturskador kommer att innebära en ökad risk för väderrelaterade försäkringsskador och kan även bli en ökad risk för våra investeringar och vår kreditgivning.

Klimatbokslut

Varje år genomförs klimatberäkningar enligt Green House Gas Protocol som resulterar i ett klimatbokslut. Detta hjälper oss att synliggöra utsläppskällor och prioritera aktiviteter. En jämförelse mellan resultaten av 2019 och 2018 års klimatbokslut finns nedan. Bilden är hämtad från vår hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2019.

Klimatkompensation

Samtidigt som vi aktivt arbetar med att reducera bolagets klimatpåverkan kompenserar vi årligen för våra växthusgasutsläpp i certifierade projekt.