Fondtyper

Vi har ett stort utbud av fonder med olika inriktningar att välja på, som sträcker sig från korta räntefonder med låg risk till aktiefonder med mycket hög risk.

Här presenteras en översikt av Länsförsäkringars olika fondtyper och inriktningar. Vilken typ som är aktuell för dig beror vilket mål du har med sparandet, hur länge du tänkt spara och hur stor risk du är villig att ta.

Bekväma fonder

Med de bekväma fonderna behöver du inte vara aktiv alls. Du behöver bara göra valet hur länge du vill spara och vilken risk du vill ta. Våra förvaltare sköter sedan resten. Bekväma fonder är en typ av fondandelsfond. 

Våra bekväma fonder

Aktiefonder

En aktiefond investerar minst 75 procent av fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument.

Aktiefonder passar dig som vill ha möjlighet till hög avkastning och är beredd att ta en högre risk. Den är också lämplig om du ska spara under en lång tid.

Räntefonder

I räntefonder placeras pengarna i räntebärande värdepapper av olika slag. Det finns såväl korta penningmarknadsfonder som långa obligationsfonder.

Räntan på obligationer och andra räntebärande värdepapper avgör hur fondens värde utvecklas. Räntorna ändras hela tiden och det påverkar värdet, men svängningarna upp och ner är förhållandevis små.

Märk dock att värdet på räntefonder kan gå ner, särskilt om marknadsräntorna går upp. Räntefonder kan vara ett alternativ för dig som vill ta en relativt liten risk eller vill spara på kort sikt.

Blandfonder

En blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper.

Fördelningen av aktie respektive räntepapper skiljer sig åt mellan blandfonderna och deras placeringar styrs av fondens strategival.

Passar dig som vill ta en lägre risk och som ska spara under en kortare tid.

Generationsfonder

Generationsfonder är speciellt avsedda för ett målsparande, exempelvis pensionssparande.

I takt med att målet närmar sig omplaceras innehållet i fonden från en hög andel aktier till en större andel räntebärande värdepapper.

Hedgefonder

Hedgefonder investerar i marknader, tillgångsslag och strategier som samverkar så lite som möjligt för att på så sätt kunna ge bra avkastning.

Dessutom kan hedgefonden ofta få en hävstång i avkastningen genom att ta ”långa positioner”, det vill säga att genom olika instrument investera mer än vad det finns kassa för att göra.

Fonden kan även ta ”korta positioner”, alltså låna värdepapper och sälja dessa (så kallad blankning) för att på så sätt få avkastning i tillgångar som har negativ avkastning.

Läs också