Försäkrad Pension

Länsförsäkringar Liv sköter placeringen av ditt sparande och garanterar dig en lägsta nivå på dina utbetalningar. Pengarna placeras i vår traditionella förvaltning, Nya Trad, i högavkastande tillgångar som aktier och fastigheter men även i räntebärande tillgångar med låg risk. Det går inte att starta ett nytt sparande med Försäkrad Pension.

Sparandet i Försäkrad Pension får ändrad placering

Från 22 november 2021 placeras sparandet i Försäkrad Pension i Nya Tradförvaltning. Förändringen innebär lägre avgifter och möjlighet till bättre värdetillväxt. I samband med det uppdaterar vi försäkringsvillkoren. 

Tilläggsvillkor Försäkrad Pension – Nya Trad

Frågor och svar om ändrad placering

Så fungerar Försäkrad Pension

Ditt sparande har två värden som beräknas parallellt: ett garanterat värde och ett försäkringskapital.

 1. Ditt garanterade värde

  Det garanterade värdet är det du betalat in plus garanterad ränta på 1 procent och eventuell riskkompensation minskat med avtalade utbetalningar, kostnader och avkastningsskatt enligt antagandena i det villkor som gäller för din försäkring.

 2. Ditt försäkringskapital

  Försäkringskapitalet är det du betalat in plus aktuell återbäringsränta och eventuell riskkompensation minskat med gjorda utbetalningar, avgifter samt avkastningsskatt. Återbäringsräntan varierar beroende på aktuell konsolideringsgrad och vår bedömning av de finansiella marknadernas utveckling.      

 3. Din återbäringsdel

  Återbäring uppstår när försäkringskapitalet är större än det garanterade värdet. Återbäringen är försäkringens del av Länsförsäkringar Livs överskott. Återbäringen är ett riskkapital och kan både minska och öka. Den är inte garanterad utan delas ut först i samband med utbetalningarna.

Mer om hur Försäkrad Pension fungerar

Din utbetalning

 • Det avtalade beloppet som betalas ut till dig baseras på hur stort det garanterade värdet i din försäkring är.
 • Om försäkringskapitalet beräknas räcka till en större utbetalning än det avtalade beloppet kan ett högre belopp betalas ut.
 • Beloppet som betalas ut räknas om regelbundet för att säkerställa att försäkringskapitalet ska räcka till kommande utbetalningar och att utbetalningarna blir jämnt fördelade.
 • Nivån på utbetalningen kan både minska och öka, men kan aldrig bli lägre än det avtalade beloppet.

Mer om när utbetalningen startar
Mer om beräkning

Så placeras dina pengar

Försäkringskapitalet i Försäkrad Pension placeras i Nya Trad och fördelas i en balanserad mix av aktier fastigheter, räntebärande tillgångar och andra investeringar som till exempel skog och onoterade aktier. Fördelningen mellan tillgångarna varierar beroende på vår aktuella marknadsbedömning och vårt ekonomiska utrymme att ta risk i placeringarna.

I enlighet med EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar ska finansiella produkter hållbarhetsklassificeras. Nya Trad klassificeras som finansiell produkt som har hållbarhet som mål. Läs mer här.