Nya Världen-förvaltning

Här hittar du information om hur Nya Världen fungerar och hur dina pengar placeras.

Flytta din Nya Världen till Nya Trad och öka tryggheten inför pensionen

Du som har ett pensionssparande i Nya Världen kan nu flytta ditt sparande till vår nya traditionella förvaltning, Nya Trad. I Nya Trad blir värdeutvecklingen jämnare och avgifterna lägre.

Flytta ditt sparande till Nya Trad

Så fungerar Nya Världen


Det går inte att starta ett nytt sparande med Nya Världen, men du som redan sparar i Nya Världen kan fortsätta med det.

Länsförsäkringar Liv sköter placeringen av pengarna och garanterar dig en lägsta nivå på utbetalningarna som bygger på det garanterade värdet vid utbetalningstillfället. Nivån på utbetalningen kan öka med återbäring om avkastningen varit högre än den som vi antagit i beräkningen för det avtalade beloppet.

Försäkringen har två värden, garanterat värde och försäkringskapital.
Det garanterade värdet är det du betalat in plus garanterad ränta och riskkompensation minskat med avtalade utbetalningar, kostnader och avkastningsskatt enligt antagandena i det villkor som gäller för din försäkring. Den garanterade räntan är 0 procent före avdrag för skatt och avgifter.

Försäkringskapitalet är det du betalat in, värdeutveckling och riskkompensation minskat med gjorda utbetalningar, avgifter samt avkastningsskatt.

Återbäring uppstår när försäkringskapitalet är större än det garanterade värdet. Återbäringen kan både minska och öka. Den är inte garanterad utan delas ut först i samband med utbetalningarna.

Så placeras dina pengar

Sparandet i Nya Världen är placerat i 60-80 procent aktier, resterande del i räntebärande tillgångar. Aktieinnehaven i Nya Världen sprids över hela världen för att beroendet av enskilda marknader ska vara så litet som möjligt. För att sänka den finansiella risken eller för att effektivisera förvaltningen kan det förekomma att Nya Världen även placerar i derivatinstrument som är en form av värdepapper kopplade till framtida händelser.

I Nya Världen påverkar den dagliga utvecklingen i tillgångarna, till exempel utvecklingen i aktier, direkt värdet på försäkringen. Det vill säga värdet kan både öka och minska från en dag till en annan.

Det här är en produkt från Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar Liv är länsförsäkringsgruppens livförsäkringsbolag för traditionell förvaltning främst för tjänstepension och privat pension.

Bolaget bedriver även skadeförsäkringsrörelse i form av direkt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Verksamheten drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att resultatet inte delas ut till ägarna utan stannar hos dig som är kund.

Läs om Länsförsäkringar Livs styrelse, ekonomi och verksamhet

Ordlista liv- och pensionsförsäkring