Om oss

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkringar Gävleborg

Välkommen till Länsförsäkringar Gävleborg

Länsförsäkringar Gävleborg är ett av 23 kundägda, lokala och självständiga försäkringsbolag inom länsförsäkringsgruppen. Vår idé är att skapa trygghet för människor och företag som lever och verkar här - i Hälsingland och Gästrikland.

Hos oss hittar du inte bara försäkringar för livets alla lägen, vi är också en uppskattad bank och en heltäckande fastighetsförmedling.

Närmare dig

Vi på Länsförsäkringar Gävleborg är övertygade om att närhet kan göra saker och ting lite enklare. Därför jobbar vi medvetet med att finnas nära dig som kund - både i plats och tanke. Våra kontor finns i Ljusdal, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Gävle, Sandviken och när du ringer eller besöker oss möts du av människor som känner till dina trakter och som arbetar och lever nära dig.

Vi ägs av våra kunder

Som bolag är vi hundra procent kundägda. Det innebär, precis som det låter, att det är du som kund som äger oss. Med andra ord har vi inga andra ekonomiska intressen att ta hänsyn till än dina. Eftersom vi är ett kundägt bolag har vi inga anonyma aktieägarintressen att ta hänsyn till, utan ser till våra kunder och Gävleborgs bästa. Vi återinvesterar i bolaget och i vårt län för att göra Gävleborg till en tryggare, attraktivare och bättre plats att leva och verka på.

För privatpersoner

För dig som privatperson är det viktigt att din privatekonomi och din privata trygghet sköts med utgångspunkt endast från ditt bästa. Det bör inte förekomma delade lojaliteter när du får råd och hjälp, eller när du utnyttjar olika produkter för din privatekonomi. Som ett kundägt bolag med verksamhet endast i Gävleborgs län är vår uppgift att skapa bästa möjliga privatekonomiska lösningar för våra ägare.

För företag och lantbruk

Ett lika komplett koncept har vi för lantbruksföretag och alla tänkbara typer av småföretag. För de större företagen i länet skapar vi skräddarsydda upplägg baserade på vår lokala organisation inom försäkrings- och pensions-lösningar. Hos oss får du all hjälp du behöver för att försäkra dig själv, dina anställda och företaget mot det mesta samtidigt som du får prisvärda banktjänster och en rationell penninghantering.

Fastighetsförmedling

Vi hjälper dig både med fastighetsförmedlingen och de kringtjänster du kan vara i behov av; och inte minst den tekniska rådgivningen och besiktningen av fastigheten. Vi erbjuder ett helhetskoncept kring din fastighetsaffär, där våra fastighetsmäklare alltid sitter i samma lokaler som våra försäkrings- och banksäljare, vilket garanterar en smidig och praktisk fastighetsaffär för dig.

Bli kund du med

Som kund hos Länsförsäkringar vinner du många fördelar. Framför allt vill vi erbjuda dig enkelheten, och det bekväma med att samla allt på ett ställe. Hos oss får du överblick över hela din privata ekonomi.

Kontakta oss för ett rådgivningsmöte

Länsförsäkringar Gävleborg
Organisationsnummer 585001-3086
Box 206
801 03 Gävle
E-post: info@LFgavleborg.se


Organisation och ledning

Fullmäktige – vår högsta ledning!

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Gävleborg. Det är Fullmäktige som väljer vilka personer som ska sitta i styrelsen. Och eftersom styrelsen utser vd, och vd sedan leder arbetet i de olika verksamheterna, så kan man säga att du som ledamot är med och påverkar företagets inriktning från toppen.

Läs mer om vårt Fullmäktige, hur det fungerar och vilka som är dina representanter

 

Val till Fullmäktige - då du kan nominerade de du vill ska representera dig

Val till fullmäktige sker genom den geografiska indelning vi har i kommuner, och hålls val varje år för en tredjedel av fullmäktiges ledamöter. Valen hålls under fjärde kvartalet och mandatperioden är normalt tre år.

Läs mer om fullmäktigevalet här


Styrelse och ledningsgrupp

Styrelsen för Länsförsäkringar Gävleborg ansvarar enligt Försäkringsrörelselagen (FRL) för organisation och förvaltning och ska handlägga och fatta beslut i frågor av väsentlig betydelse samt av övergripande natur rörande verksamheten. Läs mer i dokumentet Arbetsordning för styrelsen.

Här hittar du vilka som sitter i vår styrelse

Vår företagsledning

Här hittar du vilka som sitter i vår företagsledning.

Valberedning för styrelse

Länsförsäkringar Gävleborg skall ha en valberedning bestående av fem ledamöter. Ledamöterna väljs av och bland fullmäktige på ordinarie bolagsstämma.

Mandattiden är på 3 år med växelvisa val. Som flest väljs två ledamöter varje år. Avgår ledamot under pågående mandatperiod skall fyllnadsval ske vid nästkommande bolagsstämma. Här finner du vilka som sitter i valberedningen.

Valberedningens uppgifter, arbetsformer och arbetsordning finner du i dokumentet Instruktioner för valberedningen.


Bolagsstyrning

Bolagsordning

En bolagsordning är ett företags stadgar. I bolagsordningen för Länsförsäkringar Gävleborg framgår bland annat bolagets verksamhet samt hur fullmäktige och styrelse är sammansatt och utses.

Länsförsäkringar Gävleborg är ett ömsesidigt bolag och det framgår även att alla försäkringstagare samtidigt är bolagets ägare.

Bolagsstyrningsrapport

Länsförsäkringar Gävleborg har valt att följa Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) till de delar den gäller för ömsesidiga försäkringsbolag. Huvudsyftet med Koden är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag samt att öka insynen i bolagen och därmed skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och ledning.
 

Rapport om solvens och finansiell ställning


Redogörelse för ersättningar

Utgångspunkten för Bolagets ersättningsmodell är att skapa goda förutsättningar för Bolaget att på ett tillfredsställande sätt utföra sitt uppdrag från ägarna.

Basen i ersättningsmodellen utgörs av fast ersättning. Bolaget har en vinstandelsstiftelse där avsättning kan uppgå till högst ett basbelopp per år och anställd. Avsättning sker med samma belopp till alla anställda.

Enligt bolagets Ersättningspolicy ska en redogörelse över bolagets ersättningar lämnas på bolagets webbplats årligen. Den fullständiga redogörelsen finns i nedanstående dokument.

Bolagsstämma

Bolagsstämma för bokslutsår 2018 hölls den 2 maj 2019 i hörsalen på Teknikparken i Gävle.

Kallelse till bolagsstämma sker med brev på posten till bolagets fullmäktigeledamöter som är valda av försäkringstagarna i de olika kommunerna i länet. Här kan ni läsa vilka som är valda till fullmäktige för respektive kommun.

Att få ärendet behandlat på bolagsstämman

Utdrag ur bolagsordningen § 10: "Fullmäktig har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på stämman, om Fullmäktig hos styrelsen skriftligen framställer yrkande därom senast två månader före stämman. Fullmäktig kan även få senare inkomna ärenden prövade om ärendet kan beredas före kallelse till stämman."


Historia

Vår historia i korthet

 • 1852 - Gefleborgs Läns Brandstodsbolag bildas den 16 december. Häradshövding Axel von Post är bolagets första direktör.
 • 1882 - Bolaget delas upp genom att Gästriklands bönder bryter sig loss och bildar ett eget bolag - Gestriklands Brandstodsbolag.
 • 1969 - Länsförsäkringsgruppen beslutar sig om en gemensam symbol; den röd-blå-vita fyrkanten. Den grafiske formgivaren Hans Hug från Gävle är upphovsmannen, och han beskriver symbolen såhär: "Kunden i centrum, bolagen finns skyddande åt alla håll".
 • 1986 - Länsförsäkringar Liv bildas. 
 • 1988 - De båda bolagen går samman igen och bildar Länsförsäkringar Gävleborg. 
 • 1996 - Länsförsäkringar startar den 21 september bankverksamhet för privatpersoner. 
 • 2006 - Länsförsäkringar Gävleborgs första kontor för Fastighetsförmedlingen öppnas i Bollnäs.
 • 2015 - Länsförsäkringar Gävleborg flyttar in i ett nybygg modernt huvudkontor i Gävle. 

Värdegrund och affärsidé

Vår idé är att skapa ekonomisk trygghet för människor och företag i Hälsingland och Gästrikland. Bara här.

Det är ingen ny tanke. Sedan 1852 har vi försäkrat hus och hem, bilar och båtar, människor, lantbruk, företag, föreningar och allt annat av värde i våra trakter. Vi kan dessutom försäkra dig om en ”egen” bank. Eftersom ekonomisk trygghet handlar om en helhet, inte bara försäkringar, startade vi en bank 1996. Lägg därtill vår egen fastighetsförmedling, som verkligen får kunderna att känna sig hemma.

Vi driver vår verksamhet på affärsmässiga villkor, men vårt viktigaste kapital är förtroendekapitalet. Därför lägger vi oss vinn om att lära känna dig och din livssituation, därför vill vi besöka ditt företag och sätta oss in i er verksamhet. I vår värld finns helt enkelt inga genvägar (utom Genvägen mellan Parkvägen och Smalbyvägen i Lingbo). Ändå upplever många att det är smidigare att göra affärer med oss.

Förklaringen är kanske just att vi ”sätter in” tillräckligt på förtroendekontot föratt det ska vara enkelt att ”ta ut” när det behövs. Oavsett om det är i form av ettbanklån, regleringen av en fuktskada i hemmet eller ersättningen i ett företag efter en brand. Eller omvänt, när vi får förtroendet att ta hand om ett sparande eller en kapitalplacering.

Det finns ytterligare skäl att välja sin ekonomiska trygghet på hemmaplan. Eftersom vi är ett kundägt bolag har vi inga anonyma aktieägarintressen att ta hänsyn till, utan ser till våra kunder och Gävleborgs bästa. Vi återinvesterar i bolaget och i vårt län för att göra Gävleborg till en tryggare, attraktivare och bättre plats att leva och verka på. Och riktigt goda ekonomiska resultat kommer tillbaka till dig i form av återbäring.

Så för att sammanfatta det: Går det bra för oss, går det bra för våra kunder. Det är som du förstår en helt annan värld än den som andra bank- och försäkringskunder lever i.


Hållbarhet

För ett tryggt och trivsamt Gävleborg

Som kundägt bolag med Gävleborg som marknad finns vi nära våra kunder. Eftersom vi har en naturlig plats i många människors vardag är det självklart och viktigt för oss att vi har ett engagemang som bidrar till trygghet för både människor och verksamheter. Vår ambition är att stödja och engagera oss i frågor som berör många.

Vilka är våra fokusområden?

Ett tryggare samhälle är basen för vårt samhällsengagemang. Vi prioriterar förebyggande insatser och arbetar därför främst med insatser som riktar sig till barn och ungdomar. Detta är våra fokusområden:

 • Ökad trygghet i skolan
 • Ett rikt och tillgängligt kultur- och idrottsliv
 • Motverka brott, droger och skadegörelse
 • Skapa möjlighet till praktikplatser för unga

  

Hur arbetar vi?

Vårt samhällsengagemang ska förena samhällsnytta med affärsnytta – oavsett om det är ett arbete vi själva driver eller om vi gör det i samarbete med andra. Som kundägt bolag är vi måna om att våra medel används på rätt sätt och i sammanhang där de gör verklig nytta.


Samhällsengagemang

Om vi kan bidra till att skapa ökad trygghet och minskat utanförskap ser framtiden lite ljusare ut. För oss som bolag men framförallt för samhället i stort.

Miljö

Vi arbetar aktivt med att förebygga skador och minska vår miljöpåverkan genom våra interna arbetssätt och sponsring av initiativ som gynnar miljön. Vår miljöpolicy sätter ramverket för hela vårt miljöengagemang.

Ansvarsfulla investeringar

Arbetet med ansvarsfulla investeringar bygger på samma värdegrund som svenska staten ger uttryck för genom de internationella konventioner som Sverige har undertecknat.