Länsförsäkringar Global Hållbar

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om fonden Global hållbar

Länsförsäkringar Global Hållbar är en fond där vi från början väljer bolag som prioriterar sitt hållbarhetsarbete. Och när vi pratar hållbarhet gör vi det ur flera olika perspektiv som miljö och mänskliga rättigheter, men även ekonomisk hållbarhet. Vi är övertygade om att företag som har insett att det är lönsamt att satsa på hållbarhet är en god investering.

Tänk på att

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr på lansforsakringar.se

Snabbfakta om fonden 
Placeringsinriktning

Global Hållbar är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier över hela världen. Tyngdpunkten ligger på de största marknaderna i USA, Japan och Europa. Fonden har en diversifierad portfölj med cirka 120 aktier.

Fokus ligger på att välja aktier med potential till god värdeutveckling i olika typer av marknader. Förvaltaren väljer bolagen utifrån en finansiell analys som kombineras med en hållbarhetsanalys av varje bolag. 

Förvaltningsavgift  1,20% *
Risknivå 5 (på en sjugradig skala) 
Jämförelseindex  MSCI World 
Förvaltare  Geir Lode på Hermes Investment Management Ltd
Övrigt  Fonden hette tidigare Länsförsäkringar Sverige & Världen 

*gäller om du sparar via Länsförsäkringar

Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Länsförsäkringar Global Hållbar har fokus både på god framtida avkastning och bra hållbarhetsarbete. Fonden investerar i bolag som har insett att det är lönsamt att satsa på hållbarhet. Det kan till exempel vara bolag som tar hänsyn till miljön genom att minska sina utsläpp, bidra till energieffektivisering eller ställer om till förnyelsebar energi. 

Det kan vara bolag som är bättre än sina konkurrenter på att hantera sina hållbarhetsrisker, både i den egna verksamheten och hos sina leverantörer. Det kan också vara bolag som ser till att arbetsförhållandena är schyssta, som alltid tar hänsyn till mänskliga rättigheter och att korruption inte förekommer. Det här innebär att fonden kan investera i många olika branscher under förutsättning att bolaget prioriterar och utvecklar sitt hållbarhetsarbete.

I den här fonden väljer vi in bolag utifrån en hållbarhetsanalys men vi väljer även bort vissa bolag. Fonden investerar inte i tobak, vapen eller bolag där intäkterna från utvinning av kol eller kolkraft överstiger 20 procent av omsättningen.

Det är inte bara den miljömässiga och sociala hållbarheten som är viktig utan även den ekonomiska. Det betyder att det inte enbart är de bolag med högst hållbarhetsbetyg som fonden investerar i. I Länsförsäkringar Global Hållbar tar förvaltare hänsyn både till bolagens hållbarhetsarbete och att de förväntas ge en god avkastning till dig som sparar i fonden.

Förvaltare med stor erfarenhet

Den här fonden förvaltas av Hermes Investment Management, som är en av Storbritanniens största kapitalförvaltare och är specialiserade inom aktiv förvaltning. Hermes har i mer än 20 år arbetat med att driva hållbarhetsfrågor tillsammans med bolag och är en av världens största inom området. De är dessutom en av de kapitalförvaltare som var med och grundade FNs principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) för tio år sedan och finns idag representerade i UNPRIs styrelse.

Vi arbetar aktivt med ansvarsfulla investeringar

Precis som det stora flertalet av våra andra fonder investerar den här fonden också efter våra principer för ansvarsfulla investeringar och följer fondbolagets ägarpolicy. Det innebär att det kontinuerligt kontrolleras om fonderna har investerat i bolag som bryter mot internationella konventioner.

Om det skulle visa sig att en fond har investerat i ett bolag som bryter mot internationella konventioner så förs en dialog med det bolaget för att få till en förändring av deras agerande. Om bolag som är föremål för dialog inte är lyhörda och inte ändrar beteende tas bolaget bort ur portföljen. 

 • Försäkringar

  Alla våra fonder investerar utifrån principer för ansvarsfulla investeringar, viket innebär att vi utesluter de bolag som vi bedömer är de värsta ur ett hållbarhetsperspektiv och därtill använder vårt ägande till att påverka bolag att ta ansvar för hållbarhetsfrågor. Det kommer vi även göra i den här fonden men i Global Hållbar väljer vi inte bara bort bolag och påverkar bolag utan vi väljer även in bolag utifrån hur hållbara de är.

  De bolag som väljs in är de som prioriterar och utvecklar sitt hållbarhetsarbete. Förvaltaren tar hänsyn både till förväntad avkastning och till hållbarhetsarbete när man väljer vilka bolag fonden ska investera i.


  Hjälpte det här svaret dig? 5 av 12 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  När vi pratar hållbarhet menar vi det som brukar kallas ESG, det vill säga miljö (Environment) , sociala faktorer (Social) och bolagsstyrning (Governance). Inom miljö kan det handla om att bolagen minskar sina utsläpp och sin påverkan på miljön, att de bidrar till energieffektivisering och omställning till förnyelsebar energi. Sociala faktorer inkluderar till exempel mänskliga rättigheter och goda arbetsförhållanden i hela värdekedjan. Bolagsstyrning omfattar god affärsetik för att förhindra korruption och att ha bolaget har policyer och risksystem på plats för att hantera hållbarhetsrisker. I bolag med god bolagsstyrning prioriteras hållbarhetsfrågorna av bolagets styrelse och högsta ledning. Bolag som har en god bolagsstyrning är ofta också framstående inom miljö och sociala frågor.

  Vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast skiljer sig åt mellan olika typer av bolag och marknader. För ett läkemedelsbolag kan det handla om att arbeta för att grupper som saknar tillgång till läkemedel får det eller hur bolaget hanterar kemikalier och vatten. I ett telekombolag kan den viktigaste frågan istället vara integritetsfrågor och hantering av kunduppgifter. I ett detaljhandelsföretag är goda arbetsvillkor en viktig fråga.


  Hjälpte det här svaret dig? 3 av 5 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Flera andra aktörer på marknaden erbjuder hållbarhetsfonder men vad som menas med en hållbarhetsfond kan definieras på olika sätt. Vissa erbjuder så kallade best in class-fonder där förvaltaren enbart investerar i de bolagen som har högst hållbarhetsrating. Hur bra bolagen är på hållbarhet är då viktigare än hur de är värderade och därmed vilken avkastning som investeringen kan ge.

  Andra har valt att definiera en hållbarhetsfond som en fond där hållbarhet är en integrerad del i investeringsbesluten. I dessa fonder tar förvaltaren hänsyn till både bolagens värdering och hållbarhetsarbete i valet av bolag fonden investerar i. Det är även den definitionen som gäller för Länsförsäkringar Global Hållbar.


  Hjälpte det här svaret dig? 3 av 12 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Vi har en hög lägsta nivå när det gäller hållbarhet som gäller för alla våra fonder och det kommer vi fortsätta att ha. Men hållbara investeringar är ett område som utvecklas mycket snabbt och där förväntningarna på oss som investerare ökar hela tiden. Därför väljer vi nu att utveckla en av våra största fonder till en ny nivå. Det här är den första fonden som vi utvecklar på det här sättet men vår förhoppning är att vi kommer kunna göra liknande förändringar för flera av våra aktivt förvaltade fonder framöver.


  Hjälpte det här svaret dig? 2 av 4 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Nej


  Hjälpte det här svaret dig? 16 av 22 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Precis som flertalet av Länsförsäkringars övriga fonder så kommer den här fonden att utesluta bolag där intäkterna från utvinning av kol eller kolkraft överstiger 20 procent av omsättningen. Men det är fortfarande svårt att hitta energibolag som inte har någon del av sin verksamhet inom fossila bränslen (olja, kol och gas). Vi vill inte utesluta hela energisektorn. Det innebär att fonden kan investera i bolag med verksamhet inom fossila bränslen under förutsättning att bolagen prioriterar miljö och hållbarhet.

  Fondens investeringar överensstämmer även med det så kallade två graders-målet. Målet om två grader har under flera år förts fram som den gräns för vilken jordens uppvärmning måste hållas inom för att vi ska klara utmaningarna med klimatförändringarna. I det avtal som tecknades vid klimatmötet i Paris 2015 konstaterades också att uppvärmningen behöver hållas väl under 2 grader.

  En del i anpassningen till 2 graders-målet är att finanssektorn behöver ändra sitt sätt att investera, till exempel med mindre investeringar i fossila bränslen och mer investeringar i energieffektivisering och förnyelsebar energi. Genom globala gemensamma initiativ har man under de senaste åren tagit fram riktlinjer (index) för hur investeringar behöver se ut för att överensstämma med två gradersmålet. Investeringarna som görs i Global Hållbar överensstämmer med dessa riktlinjer och vartefter energisektorn förändras kommer även fondens investeringar i den sektorn att göra det.

  * Gruvbolag och energibolag vars omsättning från förbränningskol överstiger 50 procent av omsättningen.


  Hjälpte det här svaret dig? 8 av 16 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Nej.


  Hjälpte det här svaret dig? 9 av 11 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Vi har en hög lägsta nivå när det gäller hållbarhet som gäller för alla våra fonder och det kommer vi fortsätta att ha. Men hållbara investeringar är ett område som utvecklas mycket snabbt och där förväntningarna på oss som investerare ökar hela tiden. Därför väljer vi nu att utveckla en av våra största fonder till en ny nivå. Det här är den första fonden som vi utvecklar på det här sättet men vår förhoppning är att vi kommer kunna göra liknande förändringar för flera av våra aktivt förvaltade fonder framöver.


  Hjälpte det här svaret dig? 2 av 4 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Du som redan är kund hos oss kan börja spara i Länsförsäkringar Global Hållbar när du loggar in på internetbanken. Är du inte kund ännu är du välkommen in på något av våra kontor så hjälper vi dig att komma igång. Du kan också skicka ett meddelande till oss så kontaktar vi dig.

  Global Hållbar kan även tecknas via Avanza och Nordnet. 


  Hjälpte det här svaret dig? 6 av 10 har fått hjälp av svaret